SM U8110_English 0430 - provinspc2

C1850. 0.1u. C1852. 10u. 2012. 7 GND2. C1851. 0.033u. Engineer: SG Kang. Drawn by: SG Kang. A&D CHK: TITLE: LG ELECTRONICS INC. SG HANDSETS ...
874KB taille 2 téléchargements 209 vues
9. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

5

4

6

7

8

10

9

11

12

A

A

G4 G3

TX

RX G2 G1

WCDMA_TX

ANT

C1012 22p

WCDMA_RX

N1002 DFYK61G95LBNCB

B

B W1001 KMS-507

C1013

GSM_TX

RF

G2 G1

C1000 6.8p ANTPAD

ANT

22p

DCS_TX

C

GND4 GND3

R1002 NA R1007

WCDMA

GSM900_TX

12nH VC2 VC1

VDD

L1002 5.6nH

9 10

11

1

C DCS_RX

5

1

L1001

ANT

C1011 22p

2

C1010 1000p

16 4 2

N1000 LMSP54MA-213

8

6

VCG

GND1 GND5

GSM1900_RX

3

VCCB

GND2

4

V1001 RN47A4

GSM900_RX GSM1800_1900_TX

15 13 5 7 3

14

GSM1800_RX

12

51

GSM_RX ANTSW3

R1001

R1006

NA

0 R1005

ANTSW2

0 R1004

ANTSW1

0 R1003

ANTSW0

0

D

D

C1007 0.01u

C1001 10p

C1009 10p

C1008 10p

C1002 0.01u

C1004 0.01u

C1003 0.01u

C1005 10p

E

E

R1810

VDD_A

VCCA 0 R1811

VDD_B

VCCB

0 C1810 10u 2012

C1802 10u 2012

C1811 4.7u

N1800 LP2985AIBP-2.8 R1804

EXTLDO

5

ON_OFF

GND

NA

F

BYPASS R1800

4

VIN

VOUT

NA

1 2

F R1801

3

NA

NA

VBATI

C1800 0.1u

C1801 1000p

R1825

V_wivi_A 0

R1851 0 1 R1850

G

2

0

3 C1850 0.1u

C1852 10u 2012

VOUT

LP3981ILD-2.8 6 VEN

VIN

BYPASS

VOUT_SE

7 GND2

N1850

R1826

V_wivi_B

0

5

G

4 GND1 C1851 0.033u

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: SG Kang

R&D CHK:

Changed by: SG Kang

1

2

3

4

5

6

7

- 235 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

H

LG ELECTRONICS INC.

SG Kang

Size:

TITLE:

A2

DOC CTRL CHK:

ANT SW to ANT

MFG ENGR CHK:

U8100 PT V1.3 Staggered AMD

QA CHK:

REV:

12 1 8 A

Drawing Number:

Page: 1

5:01:55 pm

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

A

A

Z1420 TMX-M453 6

IN-

5 4

C1441 2200p

IN+

SHIELD

GND

OUT+

OUT-

C1443 1.2p

1 2 3

C1442 2200p

L1441 100nH

B

B

1608 C1453

VCCB

RXQA C1454

0.01u

RXQB 0.01u C1422 27p

C1451

RXIA

C1423 27p

C1452

0.01u

RXIB 0.01u R1410 0

R1401 0

R1760

C1421

R1440

MCLK

0

0 NA

L1760 1uH

L1422 68nH

C1761 82p

C

C C1760 0.01u

1608 C1448 C1447 0.01u 0.01u L1421 68nH C1403 22p

C1425 2200p

C1404 C1414 22p 0.01u

R1411 3.3K R1430

1608

C1424 22p

22p

L1401 2.2nH

C1400 NA

L1411 6.8nH

C1402 1000p

IFOUT GNDMIX VCCIF IFINA IFINB VCCLF QRA QRB IRA IRB CDQ CDI GNDLF MCLK N1400 LZT-108-5323

VCCREF XOIA XOIB VCCBUS IFLOA IFLOB GNDRFLO RFLOOA XOOA XOOB GNDREF GNDBUS REFON GNDVCO

C1413 1.2p

C1777

B10 C10 D10 E10 F10 G10 H10 J10 C8 D8 E8 F8 G8 H8

B1770 TSX-8A

O1

6

VCXOCONT

1K C1770 0.01u

GND2

2 GND1

HOT1 1

C1778

D 56p R1772 10K

IFLO IFLOBAR C1750 22p

RFLO R1505 NA

C1751 22p

RFLOBAR

5 4 G3 IN

O2

R1770

10K V1770 BBY58-02W

4

3 HOT2

13MHz

R1771

330p C1773 4.7p

XOOA XOOB E

1 2 3

G2

LK20A

E

G1

Z1400

C1772

47p C1776 4.7p

K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 H3 H4 H5 H6 H7

C1412 1.2p

IFOUTB VCCMIX MIXINA MIXINB GNDBIAS GNDEME RFIN GNDBYP VCCRF GNDIF DATA CLK STROBE GLNA

INDBYP RFOUT VCCPLL VCCPHD PHDOUT VTUNE VCCVCO VCCRFLO RFLOOB XOOON RXON GNDPLL GNDPHD GNDTUNE

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 C3 D3 E3 F3 G3

C1401

WCDMA_RX

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 C4 C5 C6 C7

C1444 22p

D

VCCB

10 C1431 22p

C1407 22p

R1740 C1740 0.01u

C1741 22p

C1730 0.01u

C1731 22p

VCCB

10

L1402 NA R1721

R1730

0

R1720 5.6K C1721 390p

TP1401 TP1402 TP1403

10

C1722 NA

WDAT R1723

F

WRFLOOP

0

WCLK

F

C1720 5600p

WSTR R1431

GPRFCTRL

0 R2108

CLKREQ 100 FROM MARITA SIDE FOR POWER SAVING

G

G

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: SG Kang

R&D CHK:

Changed by: SG Kang

3

4

5

6

7

- 236 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

QA CHK:

A2

UMTS RX (WOPY)

12 1 8 A

U8100 PT V1.3 Staggered AMD

MFG ENGR CHK:

2

Size:

TITLE:

DOC CTRL CHK:

1

REV:

Page:

Drawing Number:

12:50:11 pm

10

H

LG ELECTRONICS INC.

SG Kang

2

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

1

3

2

5

4

6

7

9

8

10

12

11

A

A

WCDMA_TX

OUT

GND4 GND3

GND1

IN

GND2

N1650 CE0401G95DCB000-TT1

R1633 NA

VBATI

B

B R1630

VCCWPA

R1629

0 N1630

13 14

11

9

10

GND5

R1623

VCC_DET GND2

GND7

A1 A2

R1997 VDETECT

GND6

N1620 MAX1820ZEBC

0

0

GND3

RFOUT

GND4 12

0

R1621

WDCDCREF

RF9266

8

A3

0

VBATI 7

R1626 33K

C1636 NA

6

15

C

C1632 0.01u

16 17 18

VCC_BIAS2

VCC22

VCC_BIAS1 GND1

GND8 VCC11

VCTRL2

VCC12

VCTRL1

5

GND9

RFIN 21

20

22 GND10 23 GND11

_SHDN

OUT

BATT

REF

LX PGND

GND

B1 C1

VCCWPA

C2

3838 L1621 R1627

C3

C1623 10u

C1626 330p

0

WPOWERSENSE

4.7uH C4

39K L1601

C1624 4.7u

C1627 4.7u

R1628 100K

L1602

C1628 1000p

L1603

C

4 3

L1604 NA

2

L1605 NA R1632

19 C1631 10p

B4

SYNC

COMP

C1622 22p

R1631 VCC21

A4

_SKIP

1

R1617

WPAREF 0

0

IFLOBAR C1635 NA

IFLO

RFLO C1715 100p

C1714 100p

L1720

RFLOBAR

NA

V_wivi_A

C1716 L1507 75

D

4.7p

BLM15BB750SN1J

R1503 0

R1510 0

D

R1701

V_wivi_B

10

C1514 0.01u

C1513 0.01u

C1511 10p

C1512 10p

C1510 0.01u

C1702 22p

C1701 0.01u

C1602 22p

C1601 0.01u

C1509 10p R1603

V_wivi_A L1503 5.6nH

0

L1504 8.2nH C1504 10p

TP1701 TP1702

XOOA XOOB

4

C1508 VO

3

RTEMP

Z1500 SX-S205B 1 2 3

R1605 0

G1 S_OUT G2

B_IN2 G3 B_IN1

2.2p

6 5 4

G3 F3 E3 D3 C3 J1 I1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1

V+

GND1 2 GND2 NC 5 1 LM20BIM7X

L1505 10nH C1507

R1606 NA

L1506 NA

R1604 NA

4p

C1505 22p

R1502 680 L1501

J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 H3 H4 H5 H6 H7

15nH

C1502 4p

0

F

OUT OUTBAR GNDRF MIXOUT MIXOUTBAR VCCIF IFBP IFBPBAR VTUNERF GNDRFLO2 GNDRF1 GNDRF2 GNDRF3 GNDIF

N1700 LZT-108-5322

E

QINBAR QIN INBAR IN VCCBB VCCIFPHD PHDIFOUT VCCIFPLL GNDIFVCO1 VCCIFVCO CLK GNDIFPHD GNDIFPLL WON

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 C4 C5 C6 C7

TXQB TXQA TXIB TXIA C1503 22p R1702 10

V_wivi_B C1704 22p

WDAT

C1703 0.01u

WCLK WSTR

H8 G8 F8 E8 D8 C8 I10 H10 G10 F10 E10 D10 C10 B10

R1501

V_wivi_A

GNDRFLO1 GNDIFLO DATA GNDBUS GNDBB VCCRF RFLOBAR RFLO VCCIFLO IFLOBAR IFLO VCCBUS XOOC XOOB

V_wivi_A E

TP1504 TP1503 TP1502 TP1501

GNDRFVCO2 STROBE GNDRFPLL TXON GNDRFPHD GNDRFVCO1 GNDTUNERF VCCRFVCO VCCRFPLL PHDRFOUT VCCRFPHD GNDIFVCO2 GNDTUIF VTUNEIF

B1501

F

L1502

C1501 47p

15nH R1504

V_wivi_B

R1710

R1711

680

0 C1712 NA

R1703

4.7K C1710 150p

C1711 3300p

0

G

G

H

Engineer:

H

LG ELECTRONICS INC.

SG Kang

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: SG Kang

R&D CHK:

Size:

TITLE:

A2

Changed by: SG Kang

1

2

3

4

5

6

7

- 237 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

DOC CTRL CHK:

UMTS TX (WIVI) to ISOLATOR

MFG ENGR CHK:

U8100 PT V1.3 Staggered AMD REV:

QA CHK:

Drawing Number:

12 1 8 A

Page:

5:04:02 pm

3

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

4

3

6

5

9

8

7

10

11

12

A

A

VBATI

BLM31PG601SN1

B

B

L1300

C1315 C1311 10u 10u 2012 2012

R1301 0

C1312 0.01u

C1313 22p

VDDBUF R1327

PASENSE+

0 C1326 NA

R1326 VDIG

0.05

R1325

PASENSE-

R1151 0 R1320

R1322

0 R1329 1K

C1322

IOUT

R1323 NA

0

R1324 NA

I2CDAT I2CCLK SYSCLK2 RESOUT3n

R1328 NA

150p

FF_IN EXPOUT

C1156 0.01u

TP1141 F1

R1302

A8 IRA A7 IRB A6 QRA A5 QRB B4 RXSTR

C1320 470p

C1300 0.068u

R1338

B2

1

GND1 2

R1337 NA C1332

B1

3

L1330 33nH

3

R1335

2 1

0

18

L1332 75

22p

22p

22p

NC

GND1

R1340 560

C1331 22p

GND2

R1342 560 C1327 33p

E3

B1

C1102

3

L1331 15nH

B7714 4 6

10p L1100 3.9nH

C1333 10p

Z1100

O1

R1140 100K

C1100

IN

2

O2

DCS_RX

10p

G1 G2 G3

L1101 3.3nH

C1115 NA C1101

R1333

10p

TXON 0

C1114 7p

4

UB

10

75 C1336 NA

C1334

B2

1

L1333

C1113

C1330 22p

N1331 LDB211G8020C

BLM15BB750SN1J

R1341

C1335

VCCA

1 3 5

BGND1

4

6

BGND5

GND1

5

5

GND4

VCC1

GND2

DCS_PCS_IN

GND7

14

22

DCS_PCS_OUT

R1332 0

19

2

C1350 NA

C1351 NA

GND6

BGND0

13

EGSM_IN

N1300 CX77304-16

BS

12

GND3

EGSM_OUT

17

11

BGND2

GND5

16

10

L1350 2.2nH

10p

BGND4

15

9

BGND3

21

1.8nH

33p C1352

DCS_TX

C1340 NA

GND8

C1342 NA L1340

APC

GSM_TX

VCC2

33p C1343 NA C1341

D

A1 B1 C4 E8 F4 F7 G3 G4 H8

TP1143

D5 QDAT A4 IDAT C5 DCLK

AUXO2 BEARP BEARN PCMUL GPDAT GPCLK

AUXI1 CCO MICIP DAC01 MICIN GPA0 DAC02 GPA1 DAC03 GPA2 N1101 GPA3 LZT-108-5321 GPA4 DACCLK GPA5 DACDAT GPA6 DACSTR GPA7 DEC1 H7 PCMDL DEC2 F6 PCMCLK DEC3 G6 PCMSYN DEC4 E7 ADSTR DEC5

4

6

7

8

20

R1339 NA

E4 F2 F3 G1 B8 B6 C6 C7 C8 D6 D8 D7

UB

0

C1324 100p

NC

VSSPA

RXON

N1330 LDB21897M15C

GND2

0

VDDPA

TP1142

AVDD

D3 I2CDAT D1 I2CCLK G8 MCLK D2 RESETB

TP1151 TP1152

C1321 470p

6

VDIG

C1323 1200p

5

C

NA

R1321 1K

C1325 100p

V1330 2SD2216J NA

PAREG

H4 G5 H5 G7 E6 E5 C3 B3 A3

VDD1 VDD2 VDD3 VDD4 VDD5 VDD6

C

VDIG R1150 0

VDIG_HERTA C1150 0.01u

C1151 NA

C1153 NA

C1155 NA

C2 C1 D4 E2 H2 H3 B2 E1

REXT VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8 VSS9

QDATA IDATA DCLK

A2 B5 B7 F5 F8 H6

D

C1142 C1141 0.068u C1140 0.068u C1143 0.068u 0.068u

C1144 0.068u

VDIG_HERTA

G2 NC1 H1 NC2

R1113

RXON

C1112

E

33p

BSEL0 L1230

R1334 0

L1110 18nH

MODA R1212

R1210

MODD

C1230 NA

100

C1231 NA

C1111

100 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 H3 H4 H5 H6 H7

L1200 100

VCCA C1201 0.01u C1271

XOOB R1272 NA

F

1000p L1201 5.6nH 1608 C1270

XOOA

C1110 1

GSM_RX

33p

5

L1111 10nH

1000p

NC5 MODA MODB MODC MODD VCCPLL XOOB XOOC NC6 GNDBUF NC3 PS GNDPLL XOOLA

R1121 NA

N1100 LZT-108-5325

RFHD RFHC GNDRF RFLB RFLA VCCRF QRB QRA IRB IRA REON CLK DATA STROBE

L1120

VCCA

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 C4 C5 C6 C7

C1104 0.01u

C1103 22p

R1103

R1250

R1104

0

0

R1105 0

F

R1106 0

R1240

H8 G8 F8 E8 D8 C8 J10 H10 G10 F10 E10 D10 C10 B10

R1273 NA

4

33p

100

C1205 22p

3 2 O1 G1 IN

G3 F3 E3 D3 C3 K1 J1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1

R1211

MODC

PCTL BSEL RXON TXON GNDPLANE TXOHA TXOHB VCCBUF TXOLA TXOLB GNDRF2 RFHB RFHA GNDRF1

MODB

E Z1110 B7705

O2 G2

R1213

NC4 GNDVAR GNDVCO5 GNDVCO4 GNDVCO3 GNDVCO2 PHDOUT VTUNE VCCVCO GNDVCO6 GNDSILENT NC2 NC1 GNDVCO1

PCTL

GPRFCTRL

PULSESKIP

0 C1240 NA

0 C1250 NA

L1220

G

2012

C1225

R1220

R1224

VLOOP

560

0 C1221 0.01u

1800p

RADCLK

TP1202

RADDAT RADSTR

TP1203 R1222

C1220 NA

TP1201

G

100uH

L1202

R1223

VCCA 120 C1224 1200p

390 C1222 560p

C1203 22p

C1223 330p

C1202 0.01u

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: JS Joo

R&D CHK:

Changed by: JS Joo

1

2

3

4

5

7

6

- 238 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

H

LG ELECTRONICS INC.

JS Joo

Size:

TITLE:

A2

DOC CTRL CHK:

GSM/DCS (INGELA)

MFG ENGR CHK:

U8100 PT V1.3 Staggered AMD

QA CHK:

12 1 8 A

REV:

Drawing Number:

Page:

7:25:06 pm

4

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

DCIN_3

1

A

A

R3378 3.3K E

Q3203 DTA114EETL

VDIG B C

0.1u

4.7u C3013

C2211

4.7u

C2213 C2214 0.1u 0.1u

C2212 0.1u

0.1u

R2220

A12

0

M12

0

A3 R2212

100K

R3026

VBAT_C 0

3

M10 L10 K10 L11 K11 J11 J10 J9 D9

RTEMP VLOOP WPOWERSENSE WRFLOOP GPA6 VBACKUP

NA R3396

U3106 NA

C7

ADCSTR R3384

0

VO

B4

0.1u

1 GND2 NC 2 GND1 V+

E1 C3246

LM20BIM7X

4

C2280 R2214 R2215

F11

0.1 0.05

F12

DCIN_2

C3271 47p

E

C3272 47p

VBAT

VBATI

C2607

NA

H10 G3 C6 E3 D10 B1 D4

2012 R3379

24 R3328 8.2K 1%

R3327 180K 1%

DACDAT DACSTR DACCLK

VBAT_B VDDBUCK VBAT_C PBUCK VBAT_D NBUCK

ADSTR GPA0 GPA1 GPA2 GPA3 GPA4 GPA6 GPA7 GPA12 GPA13

SWBUCK VBUCK VDD_IO

N2000 VINCENNE

BEARP BEARN AUXO1

FGSENSE+

CCO

E10 G12 C12 E12 E11 D11 D12

MIC1P

VSS_A VSS_B VSS_C VSS_D SUB VSSBUCK

MIC1N AUXI1 MIC2P MIC2N AUXI2

TEST

GPA5 AUXO2 VSSTH31 VSSTH30 VSSTH29 VSSTH28 VSSTH27 VSSTH26 VSSTH25 VSSTH24 VSSTH23 VSSTH22 VSSTH21 VSSTH20 VSSTH19 VSSTH18 VSSTH17 VSSTH1 VSSTH2 VSSTH3 VSSTH4 VSSTH5 VSSTH6 VSSTH7 VSSTH8 VSSTH9 VSSTH10 VSSTH11 VSSTH12 VSSTH13 VSSTH14 VSSTH15 VSSTH16

VSSPA VDDPA_DAC VDDBUF PASENSE+ PASENSEPAREG IOUT

K1 PCMSYN J1 PCMCLK K2 PCMO J2 PCMI

PCMSYN PCMCLK PCMDATB PCMDATA VDIG

100K

R2218

M5

VDDCODEC

0 R3046 100K

C2209 0.1u

R3047

M3 C2210 0.1u

R3049

100K

100K

R2306 47

R2217

M9

0 C2207

G

0.1u

1

VDDBEAR

VDDADC

K8 VSSADC K5 VSSCODEC K4 VSSBEAR

IO1

2

EXTLDO

R2235

VBAT_C

IO2

VBACKUP

C3247

S2

2 G1

G2 5

1

D1 6

A1 B2 C3

S1

4

SI1555DL

L2200 V2201 RB521S-30

R2210

A8 G10 F10

M6 M7 L7 L6 K12 J4 E4 F4 G4 H4 J5 J6 J7 J8 H9 G9 F9 E9 D8 D7 D6 F7 G7 G6 E5 E6 E7 E8 F8 G8 H8 H7 H6 H5 G5 F5 D5

22p C2614

D2 D1

22p C2618

C2612

D3 C2610 22p

0.068u

C2

HOOK

D5 C2611 100u

C2609 0.01u

SPKM 0.33u 1608

C2632 22p

AMPCTRL

C2312

C2303

1 6 D VDD 2 5 S NC 3 4 GND IN

0.1u

D

R2610 100K

SPKMUTE

C2604

IP4025CX20

MICP_INT

MICP MICN ATMS

MICN_INT

ATMS_CAP

ATMS_INT

AFMS_R

ATMS_AD

AFMS_L

AFMS_L_INT

B1 GND1 B2 GND2 B3 GND3

VDD

A2

C2616

A1

22p

A3

R2619

0

R2618

0

TP3318

EARP TP3319

X2603 SUMY0005601

A4

C2630 22p

EARM

OBG-15S44-C2KU NA

C2631 22p

22p

C3270 NA

R3397

E

0

C2613 0.033u

B4 A5 B5

C3266

C3277 NA 4.7uF, 2012

10p 5 2 3 4 6 1

C3 GND4 C4 GND5 C5 GND6

C3268 47p

TJATTE2

D2016 RB521S-30

R2620 0

C2606

0.1u

D4 AFMS_R_INT C1 CCO

C2615 10 0.068u

B2 SD_SEL SD_MODE B3 GND

L2605

SPKP

A3 A2

C3274 NA

L2608 BLM15BB750SN1J

C2617 0.068u

BYPASS

33K

2012 C3248

R2613

22K R2617

VO1

IN+

VDIG

C3221

C2608 1u 1608

VO2

IN-

R2621 0

N2603 ADG702

L2603 BLM15BB750SN1J

N2602

VDD

L2606

LM4898ITL

0

0.22

NA NA

L9

C 22p C3

R2609

C2619 100u

L4

C2

3.9K

M4 C2638 C2637

A1

3.9K C2605 0.1u

R2607

10u 2012

TXON EXPOUT FF_IN

L3

B1 C1

VCORE

WDCDCREF WPAREF VCXOCONT

C2633

R2213

10u VCORE

1u

R2608

10u 2012 VBATI

C2206

33K

1608

0

VMEM

BLM18PG121SN1 1608 120 OHM BEAD

22uH

ELL5GM220M CHOKE COIL

NA

N2601

C2200

C2205

0.22

R3031 0

B5 G11 H11

C2603 VDIG

L2202

R2208 0.1u 3 D2

C3273 R2606

VBATI

C2202 4.7u

TGBUZZ

NA

AUDIO AMP

4

IO3

0

VRTC

C2634

NA NA

R2200

Q2200

A5

1608 5

REF1

0

BACKUP BATTERY

R3345 0.51 2125

A4

R2615 C2635

6

IO4

REF2

3

R2201 R2202 0 R2203 1K 1608

1608

C2302

V2300 DALC208SC6

VDD_B

C2203 1u

L8

R2614

KPD9D-8S-2.54SF

22p

VDD_A

M11 L12 L2

M8

FB4

NA

A11

A2

FB3

0 X2300 5 P5 P1 6 P6 P2 7 P3 P7 8 P4 P8 9 GND3 GND1 10 GND4 GND2

0 NA

B12

FGSENSE-

100K

R3045

DACO1 DACO2 DACO3 TXON EXPOUT FF_IN

R3043

VSSPA VDDPA VDDBUF PASENSE+ PASENSEPAREG IOUT

F

R2313

MOD1

R3042 100K

15K

BA3000

C9 DACDAT B10 DACSTR A10 DACCLK

R3041 100K

PT1 47K 1%

VDD_D VDD_E VDDLP

1 2 3 4 11 12

V3202 RB521S-30

C11

VBAT_A

B11 BDATA B3 VIBR

R3382

MOTOR_BATT

0

EXTLDO

C2301 H3 G1 G2 F3 C2300 F2

R2305

0.05 R2216

Q2201 Si5441DC 8 1 D1 D6 7 2 D2 D5 3 6 D3 D4 4 5 G S

VDD_B

E2 DCIO D1 CHREG D3 CHSENSE+ D2 CHSENSE-

DCIN_3

NA 1608

VDD_A

VREF DEC0 DEC1 DEC2 IREF

100K

R3019 R2205

J12 L5 K6 K7 H12

TP3316 INDICATOR LED

1608 1u

NA

100K

R2101

VBATI

C2281

CDCDB

B6 L1 C2 F1

1u

VDIG

C

5

SIMDAT SIMCLK SIMRST CDCDA

K9 MCLK C8 SDA B9 SCL K3 CLK_REQ C10 SLEEP

B

SIM HOLDER R3248

1000p

H1 SDAT J3 SCLK H2 SRST

C2302 & C2303 CLOSER TO SIM SOCKET

1

10K

SIMDAT0 SIMCLK0 SIMRST0

D

LED2 32KHZ SIMOFF SIMVCC

R2312

VDIG

RESOUT0n IRQ0n PWRRSTn

NA R3376 0

A6

2

0

TP2310

R2107

A9 C1 B8

R3294

TP2311

LED1

INTLCKB

M1 XTAL1 M2 XTAL2

R3002 TP3000

RESETB IRQ PWRRST

0

RTCCLK

VDIG

EN_LED_TC

R2314

C4 ONSWA C5 ONSWB A7 ONSWC B7

MCLK I2CDAT I2CCLK CLKREQ PWRREQn

1SS388

ROP-101-3029_2C

ONSWAn ONSWBn ONSWC

B

EN_LED_R 100K

R2106

D2010 C2621 TP3004

C3269 47p

C3267 NA

X2602

C3278 100p

VEXT15

VDIG

N2203 VDIG 2 C2274 1 0.1u

D2015 R3381 RB521S-30 47K

VSS

F

VOUT NC

3 C2272 4 1u 1608

S-817A15ANB-CUE-T2

R3385 NA R3395

VIN

GPA6

0 C3275 NA

R3303 100K

R3386 NA

1.5V REGULATOR

3.3V REG C2276 100p

N2204

PWRRSTn

3 2

VBUS

1

ON_OFF BYPASS

GPIO05

VIN

IRDA_REG_CTRL

VBATI

VOUT

3 2

5

LP2985IM5X-3.3

1

R2232 10K

USBSENSE

100K

C2277 4.7u

2.2u 2012

R3051

C2278

C3046 100p

N3000

VUSB

4

GND

ON_OFF BYPASS

G

4 VIRDA

GND VIN

VOUT

R3050 0 5

LP2985IM5X-2.8 C3051 2.2u 2012

C3052 4.7u

R2233 51K

IRDA REGULATOR

USB REGULATOR H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

TAE-SUNG, HA

TITLE:

DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

1

2

3

4

5

6

7

- 239 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

QA CHK:

H

LG ELECTRONICS INC.

TAE-SUNG, HA

Drawn by: R&D CHK:

REV:

Size: A2 BB MAIN PCB 12 1 8 A VINCENNE U8100 PT V1.3 Staggered AMD

Drawing Number:

Page:

7:25:29 pm

5

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

6

5

4

7

8

9

10

11

12

* MEMORY CHANGE HISTORY

1.5V

1.5V

U8100 WS01-5

VRTC VEXT15

A 0

R2237

0

R3103

0

0.1u C2216

0.1u C2242

0.1u C2246

0.1u C2245

0.1u C2250

0.1u C2255 0.1u C2256

0.1u C2219

0.1u C2253

0.1u C2251

0.1u C2258

0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4

0.1u C2263 0.1u C2259

0.1u C2260

A22 = 128MBIT, A21 = 64MBIT

Rout track on inner layer DAT(0:15)

0.1u C2261

DAT(14)

NA

100

0

DAT(12) DAT(11) DAT(10)

RTC_GND

TP2106

H8 K8 H7 J7 K5 J4 H4 K3 J8 G7 K7 H6 H5 K4 G4 J3

DAT(15)

DAT(13)

B

DAT(9)

L14 E5

TP2404 TP2405

K20 E1 J21 AA11 Y12 AA13 R14

ADR(21)

470 7 C3137

IrDA

VCC

6 0.47u

SHIELD TXD LEDK LEDA

1608

KEY I/F

2

MCP

H3 C6

MEM_OE_N MEM_WE_N

100K

_CE1S CE2S_ZZ

F9 E9 E6 D7 E4 F4 G9 D9 F8 E8 D8 C8 F7 E7 C7 C3 D3 E3 F3 D2 E2 F2 G2

B

ADR(18) ADR(17) ADR(16) ADR(15) ADR(14) ADR(13) ADR(12) ADR(11) ADR(10) ADR(9) ADR(8) ADR(7) ADR(6) ADR(5) ADR(4) ADR(3) ADR(2) ADR(1)

VMEM

C

RDY _ADV CLK

C2

ADR(24)

VCCS

J6

_OE _WE

C3136 0.22u 50V 1608

DAT(0) DAT(1) DAT(2)

D4 C4

MEM_BE1_N MEM_BE0_N

G3 VSS1 J9 VSS2 L4 VSS3

ACC _UB _LB

DAT(3)

C3135 C3134

C3133 0.1u

0.1u

0.1u

H9 K2 K6 K9 L2 L3 L6 L7 L8 L9

DAT(4) DAT(5)

VMEM

DAT(6) DAT(7)

RB521S-30

DAT(8) DAT(9) DAT(10) DAT(11)

D

VPPFLASH V2203

DAT(12) DAT(13) DAT(14) DAT(15)

ADR(1:24) TP3344

ADR(24)

VMEM

1K

MEM_CS0_N MEM_CS1_N MEM_CS2_N MEM_CS3_N MEM_WE_N MEM_OE_N MEM_BE0_N MEM_BE1_N MEM_ADV_N MEM_CLK

R3319

J8 H7 B10 D9 C8 D8 C1 D3 B9 G8 D2

MEM_WAIT_N LCDRESX LCDCSX_SUB LCDWRX LCDRS LCDCSX_MAIN LCDRDX PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7

E ADDRESS X DATA = 2^23 X 2^4 = 2^27 = 128MBIT A22 = 128MBIT

Rout track on inner layer

LCD I/F

A1 A2 A7 A8 B1 B2 B7 B8 C1 C8 E8 H7

D19 C19 D18 C20 C21 E18 B18 D17 C18 B19 A20 H13 G14 B20 Y2 W3 H18 H15 G21 E19 E20 E21 H14 F19 F20 G18 G19 G20

DAT(0:15)

VDIG J7 H6 J6 H5 J4 H4 J3 H3 G6 K6 G5 K5 K4 G4 K3 G3

DAT(15) DAT(14) DAT(13) DAT(12) DAT(11) DAT(10) DAT(9)

I2CDAT CIPCLK CIVSYNC CIHSYNC CIRES_N CID0 CID1 CID2 CID3 CID4 CID5 CID6 CID7

DAT(8) DAT(7) DAT(6) DAT(5) DAT(4)

VMEM

DAT(3) DAT(2) DAT(1) DAT(0)

CAMERA I/F

VDIG

CS2

U3104 AM29BDS128HD9VKI

FLASH H2

MEM_CS2_N

MEM_WAIT_N MEM_ADV_N MEM_CLK MEM_OE_N MEM_WE_N

ADR(23) ADR(22) ADR(21) ADR(20) ADR(19) ADR(18) ADR(17) ADR(16) ADR(15) ADR(14) ADR(13) ADR(12)

F

ADR(11) ADR(10) ADR(9) ADR(8) ADR(7) ADR(6) ADR(5) ADR(4) ADR(3)

VMEM

ADR(2) ADR(1)

D1 VCC1 J5 VCC2 F8 VIO1 H1 VIO2

J2 _OE C5 _WE

G8 VSS1 J1 VSS2 K2 VSS3 K7 VSS4

ACC

C3225 0.22u

I2CCLK_CAMERA

ADR(1:24) D8 E5 F4 F5 E4 D3 G7 F7 E7 C7 D7 F6 E6 C6 D6 C3 E3 F3 D2 C2 E2 F2 G2

C4 RDY G1 _AVD E1 CLK

D4

R3333 NA

A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

_CE

D5 _RESET F1 _WP

RESOUT0n

I2CCLK

DQ15 DQ14 DQ13 DQ12 DQ11 DQ10 DQ9 DQ8 DQ7 DQ6 DQ5 DQ4 DQ3 DQ2 DQ1 DQ0

50V 1608

G C3276

C3222

0.1u

0.1u

PCM I/F VPPFLASH

1

Engineer:

3G HANDSETS LAB DEVELOPMENT GROUP1

Drawn by: SUNG-JU, YOU

SD(L:ACTIVE, H:SHUTDOWN)

R&D CHK:

LOW POWER MODE : LEDA VCC

TITLE:

DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

4

5

6

7

- 240 -

8

9

Time Changed:

Date Changed: Tuesday, September 04, 2003

10

REV:

QA CHK:

H

LG ELECTRONICS INC.

SUNG-JU, YOU

3

ADR(20) ADR(19)

J5 VCCF1 L5 VCCF2

SIR TRANCEIVER

2

ADR(21)

_RESET _WP

H

1

ADR(23) ADR(22)

ADR(23)

4 3

_CEF1 _CEF2

ADR(1:24) A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

27

8

5

R3346

SD RXD

E5 B2 B4

MEM_WAIT_N MEM_ADV_N MEM_CLK

ADR(22)

VCORE

VIRDA

GND

R3323

ADR(20)

VDIG

RTC_GND

N3100 CIM-80S7B-T

R3338

ADR(19)

R2303 R3126

MARITATCK MARITATMS MARITATDI MARITATDO MARITATRST MARITARTCK MARITATEMU0 MARITATEMU1

NA

ADR(18)

100K P_MODE

ADR(17)

TP3117 TP3118

VDDMC VDDDM VDDUSB VDDRTC VDDA0 VDDA1 VDDA2

AA19 N1 R12 Y14 M20 D20 B12 R1 Y1 AA7 H20 A15 L21 A17 B1 K2 A9 B6 R20 M2 N2 Y10 C2 B16 A13 A11 B8 A5 A3 H2 U1 AA1 AA3 Y6 Y18 V20 N21 B21 A19 VDDC00 VDDC01 VDDC02 VDDC03 VDDC04 VDDC05 VDDC06 VDDC07 VDDC08 VDDC09 VDDC10 VDDC11 VDDC12 VDDC13 VDDC14 VDDC15 VDDC16 VDDC17 VDDC18 VDDE00 VDDE01 VDDE02 VDDE101 VDDE102 VDDE104 VDDE106 VDDE108 VDDE110 VDDE112 VDDE200 VDDE201 VDDE202 VDDE203 VDDE204 VDDE205 VDDE206 VDDE207 VDDE208 VDDE209

E2 J7 F3 F2 K4 K3 L7 G3 G2 K8 H4 G1 H3 K7 J2 J4 J3 J1 L8

NC0 NC

R2122 3.3K

R2121 NA

JTAG I/F

G

HSSLRXCLK HSSLRX HSSLTXCLK HSSLTX

W8 R10 Y9 AA9 V9 Y8 P11 V10 P20 P19 M15 L19 J14 J19 K19 K14 K15 N18 N19 N20 M19 L15 M18 P14 AA17 Y17 W17 V16 W18 AA15 Y15 W15 V15 W16 V3 W1 W2 V4 R13 V13 W14 Y13

TP2401 TP2402 TP2403

USBDP USBDM USBPUEN

ADR(16)

NA

N3 N8 N4 N7

DACCLK DACDAT DACSTR ADCSTR

ADR(15)

100K

J15 J20 H19

HSSLRXCLK HSSLRX HSSLTXCLK HSSLTX

HSSL

F

P3 P2 P4 P7

D5 C5

R3337

USB

USBDP USBDM USBPUEN

1SS388

RESOUT0n

ADR(14)

R3322

DAC

DACCLK DACDAT DACSTR ADCSTR

D2012

PDIRES_N PDIC0 PDIC1 PDIC2 PDIC3 PDIC4 PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7 I2CSCL I2CSDA CIPCLK CIVSYNC CIHSYNC CIRES_N CID0 CID1 CID2 CID3 CID4 CID5 CID6 CID7

ADR(13)

MEM_CS3_N

J2 D6

DAT(0:15) A7 B7 C7 D7 C6 B5 C5 D6 B4 C4 D5 B3 D4 C3 B2 A1

U3103 S71WS256HC0BAW00

100K for Intel

BL_EN FOLDER_DET EN_LED_R EN_LED_G EN_LED_B IRDA_REG_CTRL

ADR(12)

NA

USBSENSE

MARITA

ADR(11)

NA

LCDVSYNCI SPKMUTE

E

ROP-101-3035_1

ADR(9)

DQ15 DQ14 DQ13 DQ12 DQ11 DQ10 DQ9 DQ8 DQ7 DQ6 DQ5 DQ4 DQ3 DQ2 DQ1 DQ0

ADR(10)

R3321

KEY_LED_ONOFF

CS0_N CS1_N CS2_N CS3_N WE_N OE_N MEMBE0_N MEMBE1_N MEMADV_N MEMCLK MEMWAIT_N

H2 B5

MEM_CS0_N MEM_CS1_N

R3320

PULSESKIP

D2000

DAT(0)

3.3K

NA

R2301

TP2125

CAM_FLASH_SHOT

ADR(8)

CS 0,1,3

Q3202 PMST3904

VDIG

VMEM

ADR(7)

3.3K R3330

UART1

ADR(6)

TP3115 TP3116

UARTRX1 UARTTX1 UARTRTS1 UARTCTS1 CAM_REG_EN CAM_FLASH_ON

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

DAT(1)

1

UART0 IRQ0n

CAMERA_DET GPIO05 AMPCTRL TGBUZZ UARTRX0 UARTTX0

GPIO00 GPIO01 GPIO02 GPIO03 GPIO04 GPIO05 GPIO06 GPIO07 GPIO10 GPIO11 GPIO12 GPIO13 GPIO14 GPIO15 GPIO16 GPIO17 GPIO20 GPIO21 GPIO22 GPIO23 GPIO24 GPIO25 GPIO26 GPIO27 GPIO30 GPIO31 GPIO32 GPIO33 GPIO34 GPIO35 GPIO36 GPIO37 GPIO40 GPIO41 GPIO42 GPIO43 GPIO44 GPIO45 GPIO46 GPIO47

ADR(5)

R2304

BL_PWL 7C_LED_VDD_EN

TP3313

D

M14 P18 R21 R8 P9 AA2 Y3 W4 V5 Y4 V6 W5 Y5 AA5 W6 V7 W7 Y7 P10 P15 N14 W20 V19 W21 U18 T18 U19 U20 N15 U21 T19 T20 R19 R18 V17 AA21 Y19 AA20 W19 Y20

R2622

100K

R2102

CLKREQ

ISSYNC_N ISEVENT_N IRQ0_N

DAT(2)

4.7K R3329

M3 M4 V2

ISSYNCn ISEVENTn

DAT(3)

ADR(4)

2

PWRREQn

SIMDAT0 SIMRST0 SIMCLK0

C2104 1000p

130K

C

R2105

RESOUT3n

DAT(5) DAT(4)

ADR(3)

3

TP2102

ADR(1) ADR(2)

TP3111 TP3112 TP3113 TP3114

RESOUT0n RESOUT1n

100K

R2104

PWRRSTn

C17 B17 G13 C16 C15 B15 H12 D14 B14 C14 G12 B13 C13 H11 D12 C12 G11 D11 C11 H10 C10 D10 H9 C9

4.7K

47

VSSMC VSSDM VSSUSB VSSRTC VSSA0 VSSA1 VSSA2

R2109

DAT(7) DAT(6)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24

KEYOUT0 KEYOUT1 KEYOUT2 KEYOUT3 KEYOUT4 KEYOUT5 KEYIN0 KEYIN1 KEYIN2 KEYIN3 KEYIN4 PCMCLK PCMSYN PCMDATA PCMDATB

SYSCLK1 SYSCLK2

MCLK SYSCLK0 SYSCLK1 SYSCLK2 SERVICE_N RESPOW_N RESOUT0_N RESOUT1_N RESOUT2_N RESOUT3_N RESOUT4_N CLKREQ PWRREQ_N

ADR(1:24)

K18 E3 J18 R11 V12 W13 V14

TP3126

P13 R3 T2 T3 L3 R2 F4 L1 P8 U2 U3 M8 T4

VSSE00 VSSE01 VSSE02 VSSE100 VSSE102 VSSE104 VSSE106 VSSE108 VSSE110 VSSE112 VSSE200 VSSE201 VSSE202 VSSE203 VSSE204 VSSE205 VSSE206 VSSE207 VSSE208 VSSE209 VSSE210 VSSE211

330p

L4 M7 W9 E4 D15 D13 G10 G9 H8 A2 G4 R4 U4 R9 V8 Y16 V18 Y21 F18 A21 D16 L18

C2102

MCLK

100K

E

TP2101

100K

TP2100

R3127

R3100 NA Q2100 RN1107

DIRMOD0 DIRMOD1 DIRMOD2 DIRMOD3 DCLK IDATA QDATA TXON RXON RFCLK RFSTR RFDAT BANDSEL0 BANDSEL1 ANTSW0 ANTSW1 ANTSW2 ANTSW3 PCTL

B

120K

TCK TMS TDI TDO TRST_N RTCK TEMU0_N TEMU1_N IRRX IRTX IRCTRL MMCCLK MMCCMD MMCDAT MSSCLK MSBS MSSDIO SIMDAT0 SIMRST0_N SIMCLK0 SIMDAT1 SIMRST1_N SIMCLK1 KEYOUT0_N KEYOUT1_N KEYOUT2_N KEYOUT3_N KEYOUT4_N KEYOUT5_N KEYIN0_N KEYIN1_N KEYIN2_N KEYIN3_N KEYIN4_N PCMCLK PCMSYN PCMDATA PCMDATB TSYP TSYM TSXP TSXM

C

R2123

W10 RTCBDIS_N V11 RTCIN W11 RTCOUT P12 RTCDCON W12 RTCCLK

DAT(8)

VPPFLASH

A

ADDRESS X DATA = 2^23 X 2^4 = 2^27 = 128MBIT

0.1u C2262

0.1u C2252

0.1u C2257

128/128/64 128

.8 PITCH 9 X 12 X 1.25 0.8 PITCH 9 X 11.5 X 1.0

NC3 NC4

0.1u C2217

0.1u C2243

0.1u C2247

0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4

128/128/64 0 128

M1 M10

R2403

R3325

R3110

22p

TP3317

0.1u C2222

0.1u C2244

64/64/16 64/64/16

0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4

U8100 PT V1.1 Staggered AMD

TP3100

0.1u C2218

C2101

0.1u C2223

0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4

0

0.1u C2220

R2238

MODA MODB MODC MODD DCLK IDATA QDATA TXON RXON RADCLK RADSTR RADDAT BSEL0 GPRFCTRL ANTSW0 ANTSW1 ANTSW2 ANTSW3 PCTL 1 2

22p

4 MC-146 B2100

32.768KHz

C2100

3

C2100 and C2101 close to B2100

U8100 ES01-3 TOSHIBA 0.1u C2221

64/64/16 64/64/16 64D/64D/16PS 128L/128L

128/128/64 128

RFU12 RFU13 RFU14 RFU15 RFU16 RFU17 RFU18 RFU19 RFU20 RFU21

R2222

0

R2221

0

OPTION U8100 ES01-2

ONSWC

32.768KHz

0

RF I/F

47

R2241

RTCCLK

R2223

U8100 ES01-1 DEFAULT R2100

0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4

U8100 PT V1.0 Staggered TOSHIBA

TP3103

3.3V VUSB

TP3102

VMEM

A1 A10 B3 B6 B7 B8 B9 C9 F5 F6 G5 G6 G8

1.8V

VDIG

0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4

128/128/64 128

OPTION

NC1 NC2 RFU1 RFU2 RFU3 RFU4 RFU5 RFU6 RFU7 RFU8 RFU9 RFU10 RFU11

2.75V

128/128/64 128 128/128

U8100 PT V1.0 NMBI TOSHIBA

NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8 NC9 NC10 NC11 NC12

1.8V

VCORE VMEM

U8100 ES01-6 TOSHIBA

NC13 NC14 NC15 NC16 NC17 NC18 NC19 NC20 NC21 NC22 NC23 NC24

VCORE

0.8 PITCH 14 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4

H8 J8 K1 K8 L1 L2 L7 L8 M1 M2 M7 M8

VDDE 1.5V

VDDC 1.5V VEXT15

MCP 64/08. 64/64/16 64/64/16 64/64/16 64/64/16 64/64/16 64/64/16

TP3101

U8100 WS01-1 U8100 WS01-2 U8100 WS01-3 U8100 WS01-4 2002.09.13

VDDC 1.5V

Size: A2 BB MAIN PCB 12 1 8 A MARITA U8100 PT V1.3 Staggered AMD

Page:

Drawing Number:

9:42:54 am

6

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

4

6

5

8

7

9

11

10

12

VBATI

A

VBATI

SC600B VCAM

G3

G4

10

11

9

12

8

13

R3263

0

4.7

N3201 1

7C_LED_VDD

AXK7L80225

7C_LED_VDD CAM_FLASH_ON CAM_FLASH_SHOT

R3388

2 3

CID4 BL_PWL FOLDER_DET

4 FB2

CID5

KEY_LED-

R3357

CIVSYNC

51

I2CCLK_CAMERA 7

14

6

15

R3360

51

5

16

R3366

51

4

17

R3367

51

3

18

2

19

R3363

SYSCLK1

51

EN_LED_TC

B

C3261

C3260

C3259

C3258

20p

20p

6

5

4

1

2

3

C R3209

C3

20p

C1

ESD4

20p

A3

ESD3

CSPESD304

A1

ESD2

C3 ESD4

KEY_LED_ONOFF

12

D

R3210 Q3201

3 2 1

5

NA NA NA NA

UMC4N

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B5

VBACKUP

TP3338 TP3339 TP3343 TP3340

PCMCLK PCMSYN

C2 C1 B4 B3 B2

HF MIC

NA 0 NA

R3223

0

R3225

NA

R3227 R3228

0 0

R3229 R3230

0 0

R2319

1K

R3232 R3233

0 NA

X3203 25 VBAT_GND_1 26 VBAT_GND_2 1 BATT_ID 2 HF_MODE 3 DSR 4 PWR_+5V_1 5 PWR_+5V_2 6 ON_SW1 7 PCM_RXA_IN 8 PCM_CLK 9 PCM_SYNC 10 USB_RX 11 PCM_TXA_OUT 12 PWR_GND_1 13 RXD 14 TXD 15 USB_TX 16 USB_PWR 17 DCD 18 RI_TMS 19 PWR_GND_2 20 RFR_RTS 21 PWR_+4_2V_1 22 PWR_+4_2V_2 23 CTS 24 DTR TP3307 27 V_BAT_1 5V 28 V_BAT_2 29 V_BAT_3 30 GND1 31 GND2

BLM18PG121SN1 L2201

TP3202

PCMDATA

NA

R3220 R3249 R3222

HF SPK N TP3203

C

Q2300 RN1107

B

PDM : ENEY0003301 GT059-24P-3BL-P800

HF SPK P TP3204

C3220 0.1u

R2502

VBUS 0 V2500

VCAM

VBATI UARTRTS1

RB521S-30 NA R3206

UARTRX1 R2503

R2500

CAMERA_DET NA

PCMDATB NA

100K

R3237

C3215 0

R3341

NA

2.75V

C2208

33u

1u

3216

1608

H

Engineer: S .Y SEOK

LG ELECTRONICS INC.

S .Y SEOK

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP1

Drawn by:

I/O CONNECTOR

R&D CHK:

TITLE:

DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

3

4

5

DTC SENSE TP3205

1

3

5

6

4

D2

D4

D3 GND

D5

G R3235

2

USB FILTER

NA

V3201

100K 0.1u 0.1u 0.01u

UARTTX1

SMF05C

CAMERA ROTATION DETECTOR

SP3205 SP3200 SP3206 SP3207 SP3201 SP3208 SP3202 SP3209 SP3203 SP3210 SP3211 SP3204 SP3212

NA

USBPUEN

R3398 C2304 C2500 C2279

R2504

R2501

NA

USBUF01W6

D1

L2500 1 6 D1 D4 2 5 3_3V GND 3 4 D2 D3

C3212 1000p C3213 1000p C3219 1000p

USBDM

CRS08 V3200

0

VBAT USBDP C3205 10p

F

NA

DTMS_e DFMS_e CTMS_e CFMS_e VPPFLASH_e CTS_ON_e DCIO_e

GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

DTMS_i DFMS_i CTMS_i CFMS_i VPPFLASH_i CTS_ON_i DCIO_i

TP3306

R2505

IP4022CX20

VCC

D2 D3 C3 D4 TP3337 D5 TP3336 D1 C5

UARTRX1 UARTTX1 UARTRX0 UARTTX0 VPPFLASH ONSWBn DCIN_3

100K

C4

300K

N2300 VBAT

R3252

VDIG

C3245 10u

R3347

R3332

240K

5

E NA

R3211

KNATTE R3353 R3352 R3351 R3350

NA

4

TP3200

NA

VDIG

E

N3200 A3212ELH 1 VDD 3 GND OUT 2

7C_LED_VDD_EN

KEYPAD BACKLIGHT BLUE LED I/F

UARTCTS1

2

D2014 1SS388

CAMERA I/F

CAMERA REGULATOR

1

D2013 1SS388

CURRENT LIMIT

R3331

100K

R3344

100

15mA x 16 = 240mA

F

C3204 0.1u

100

R3390

R3207

EMX18 Q3200

TP3342 TP3341

G

R3389

12

VCAM

2012

6

KEY_LED-

B2

GND

C1 ESD3

ESD1

A3 ESD2

CSPESD304 D2018

A1 ESD1

C3

B2

GND

C1

ESD4

D2009

A3

ESD3

G2

CSPESD304

A1

ESD2

C3 ESD4

ESD1

C1 ESD3

20

B2

GND

A3 ESD2

CSPESD304 D2008

A1 ESD1

B2

GND

C3255

C3249

C3252 20p

20p

1 G1

U3102

C3243 470p

EN

R3208

VBATI

4

FID1

C3201 1u 1608

7

SUB LCD BACKLIGHT 4.5V

HF DETECTION

C3244 2.2u

CF2-

CID7

DCIN_2

ADJ

FID0

9 8

CID6

E

OUT

GND

1608

I2CDAT

B'd to B'd CONNECTOR I/F

MIC5219BM5

VIN

10

CIHSYNC

CID3

MARITATEMU1 MARITATEMU0 MARITARTCK MARITATRST MARITATDO MARITATDI MARITATMS MARITATCK

1 IN 2 GND 3 EN

CF1-

FB1

CID0

EN_LED_R EN_LED_G EN_LED_B KEYOUT0 KEYOUT1 KEYOUT2 KEYOUT3 KEYOUT4 KEYOUT5

CAM_REG_EN

CF1+

C3203 1u 1608

CIRES_N

CIPCLK

CF2+

CHARGE PUMP

51

R3365

CID2

LCDCSX_SUB LCDRESX LCDVSYNCI LCDWRX LCDRS LCDCSX_MAIN LCDRDX PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7

C3202 10u 2012

51

CID1 EARM EARP BL_EN MOTOR_BATT SPKP SPKM

5

1608 R3364

SC600BIMSTR

VOUT

NA

D

1u 1608

X3201 PDM : ENBY0017602

D2007

C

ONSWAn KEYIN0 KEYIN1 KEYIN2 KEYIN3 KEYIN4

20p

B

C3200

2.7K

VDIG CONN_10_5087_060_920_829 X3200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

R3236

A

7

6

- 241 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

QA CHK:

REV:

H

Size: A2 BB MAIN PCB MULTIMEDIA INTERFACE 12 1 8 A U8100 PT V1.3 Staggered AMD

Drawing Number:

Page:

2:11:39 pm

7

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

5

4

6

7

9

8

10

11

12

A

A 1.5V

1.5V

1.5V

VEXT15 WANDAVDDA

1.5V

VCORE WANDAVDDD

0

R2236

0

VCORE VRTC VEXT15

R2224

VCORE

B

B C2227 0.1u

C2229 0.1u

C2238 0.1u

C2234 0.1u

C2236 0.1u

C2241 0.1u

C2240 0.1u

C2239 0.1u

C2230 0.1u

C2232 0.1u

B2 EMIF_A23 E5 EMIF_A22 A1 EMIF_A21 A2 EMIF_A20 B3 EMIF_A19 C4 EMIF_A18 B4 EMIF_A17 E6 EMIF_A16 C6 EMIF_A15 A5 EMIF_A14 E7 EMIF_A13 B6 EMIF_A12 C7 EMIF_A11 A7 EMIF_A10 A8 EMIF_A9 E8 EMIF_A8 C8 EMIF_A7 E9 EMIF_A6 C9 EMIF_A5 B9 EMIF_A4 C10 EMIF_A3 A10 EMIF_A2 E10 EMIF_A1

B1 D2 G1 K2 M1 R1 T2 U5 R13 U16 R16 N17 K17 H17 F17 D16 A17 B14 A12 B8 A6 A3 L15 R12 T17 U6 U10 R11 JTAG_TRSTN JTAG_TCK JTAG_TMS JTAG_TDI JTAG_TDO EMU1 EMU0

VDD21 VDD20 VDD19 VDD18 VDD17 VDD16 VDD15 VDD14 VDD13 VDD12 VDD11 VDD10 VDD9 VDD8 VDD7 VDD6 VDD5 VDD4 VDD3 VDD2 VDD1 VDD0 VDD_DPLL VDDA_CS_APLL VDD_CLK32 VDDA_TX VDDA_RX VDDA_BG

G16 G17 G15 F16 G13 E15 F13

47p

C3265

3.3K

R3380

VCORE

2.7K

R3383

VDIG

R17 RADIO_CLK P15 RADIO_DAT M13 RADIO_STR

WCLK WDAT

R3326

RXIA RXIB RXQA RXQB C2400

ADCSTR

N15 DAC_CLK L13 DAC_DAT M15 DAC_STR

DACCLK DACDAT DACSTR

E12 UART_TX C13 UART_RX

TP2119

F

C

U11

TP2116

EMIF_D0 EMIF_D1 EMIF_D2 EMIF_D3 EMIF_D4 EMIF_D5 EMIF_D6 EMIF_D7 EMIF_D8 EMIF_D9 EMIF_D10 EMIF_D11 EMIF_D12 EMIF_D13 EMIF_D14 EMIF_D15 EMIF_D16 EMIF_D17 EMIF_D18 EMIF_D19 EMIF_D20 EMIF_D21 EMIF_D22 EMIF_D23 EMIF_D24 EMIF_D25 EMIF_D26 EMIF_D27 EMIF_D28 EMIF_D29 EMIF_D30 EMIF_D31

C2 C1 F5 E3 G5 E1 F2 F1 G3 G2 H5 H1 H2 J2 J3 J5 K3 K5 K1 L1 L3 M2 L5 N1 M3 M5 P2 P3 R2 T1 N5 U1

D

E

N12 EXT_MEM_UBUS10 T14 EXT_MEM_UBUS11 R14 EXT_MEM_UBUS12 E17 EXT_FRAME_STROBE

VSS0 VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8 VSS9 VSS10 VSS11 VSS12 VSS13 VSS14 VSS15 VSS16 VSS17 VSS18 VSS19 VSS20 VSS21 VSS22 VSS23 VSS24 VSSA_CS_APLL VSSA_RX VSSA_TX VSSA_BG

U13 MCLK T16 CLK32 R15 HCLK T15 CLKRQ N13 RESET_N

C2103 330p

MCLK RTCCLK

C2225 0.1u

U3 EMIF_AWE_N T3 EMIF_ARE_N U2 EMIF_AREADY

D4 ID_BALL A13 IS_SYNC_N B12 IS_EVENT_N U12 APLL_ATEST1

CLKREQ RESOUT1n

VINCENNE INTERFACE

ROP-101-3033_1

B16 HSSLRX_D A16 HSSLTX_CLK A15 HSSLTX_D C14 HSSLRX_CLK

HSSLTX HSSLRXCLK HSSLRX HSSLTXCLK ISSYNCn ISEVENTn

CLK INTERFACE

C2235 0.1u C2228 0.1u

N6 CPU_IACK R5 CPU_XF N7 CPU_IRQ1 R6 CPU_IRQ0 M17 CPU_CLKOUT

F TP2120

D3 F3 H3 L2 N3 R3 R4 T4 U15 U17 P16 L16 J16 H16 F15 C16 B15 C12 B11 B10 B7 C5 C3 T6 T12 N11 T8 R8 T11

HSSL LINK (MARITA)

D2006 DAC_I_OUT DAC_I_OUT_INV DAC_Q_OUT DAC_Q_OUT_INV DAC_TXEXTRES

GPO0 GPO1 GPO2 GPO3 GPO4 GPO5 GPO6 GPO7

E

N8 U8 U7 R7 T7

TXIA TXIB TXQA TXQB

ADC_I_IN ADC_I_IN_INV ADC_Q_IN ADC_Q_IN_INV ADC_RXEXTREF_P ADC_RXEXTREF_N AD_STR

L17 K13 K15 K16 J15 J13 H15 H13

RF TX DATA

R10 N10 R9 T9 T10 N9 0.1u M16

C17 BOOTMODE0 B17 BOOTMODE1 E13 BOOTMODE2 C15 BOOTMODE3

NA

BG_REF

RF RX DATA

D15 TESTMODE E11 ANALOG_ENABLE C11 APLL_BYPASS A11 CS_BYPASS

WSTR

PMST3904 1

3

Q3204

2

D

RF CONTROL

C2226 0.1u

C2231 0.1u C2237 0.1u

100K

R2402

C

100K

R2401

C2224 0.1u

C2233 0.1u

1%

TP2117

TP2321

TP2320

TP2322

G

R2120 NA

TP2118

C2215 0.1u

R2400 43K

G

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

MYUNG-LAE, CHO

TITLE:

DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

1

2

3

4

5

7

6

- 242 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

QA CHK:

H

LG ELECTRONICS INC.

MYUNG-LAE, CHO

Drawn by: R&D CHK:

REV:

Size: A2 BB MAIN PCB 12 1 8 A WANDA U8100 PT V1.3 Staggered AMD

Drawing Number:

Page: 8

9:42:54 am

11

12

9. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

4

8

9

10

12

11

A A

TVS2

NA

LCDVSYNCI LCDWRX LCDRS LCDCSX_MAIN LCDRDX PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7

R1145 R1140 R1141 R1142 R1143 R1144

LCDCSX_MAIN LCDRESX LCDVSYNCI LCDCSX_SUB LCDRS LCDRDX

100 100 100 100 100 100 C35

C36 C37

30p 30p 30p

EN_LED_R EN_LED_G EN_LED_B KEYOUT0 KEYOUT1 KEYOUT2 KEYOUT3 KEYOUT4 KEYOUT5

R1146 R1147 R1148 R1149 R1150 R1153

PDID6 PDID4 PDID2 PDID0 BL_EN EN_LED_G

C40

30p 30p 30p

100 100 100 100 100 270 C43

C44 C45

30p 30p 30p

MARITATEMU1 MARITATEMU0 MARITARTCK MARITATRST MARITATDO MARITATDI MARITATMS MARITATCK

C38 C39

C46 C41

KEYIN4

KEYIN3

KEYIN2

KEYIN1

KB11

4

7

KB7

KB12

KB17

5

8

0

KB8

KB13

KB18

6

9

#

KB9

KB14

KB19

KEYOUT0

INSTPAR

C23 C24 C22 470p 470p 470p KB21

KB16

KB6

470

470

470

KB1

R1154

B

R1104 TVS1

C34

30p 30p 30p

R1102

SIDE3

UCLAMP0501H

C32 C33

SIDE2

1SS388

VA1

C30 C31

30p 30p 30p

LCDRESX

470

VA3

C29

LCDCSX_SUB

END

CN964 1 2 3 4

R1103

VA2

EARM EARP BL_EN MOTOR_BATT SPKP SPKM

100 100 100 100 100 0

D1

AVL14K02200

R1134 R1135 R1136 R1137 R1138 R1139

BL_PWL PDID1 PDID3 PDID5 PDID7 LCDWRX

KEY_LED-

U8100_SIDEKEY_PAD SIDE1

KB26

AVL14K02200

BL_PWL FOLDER_DET

AVL14K02200

40 39 38 VBATI_4.2V 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 VDIG_2.8V 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 7C_LED_VDD 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CN963

C28

47p 47p

INSTPAR

C27

KEYIN0

CONN_40_AXK840145J

270 270

CAM_FLASH_ON CAM_FLASH_SHOT

C

KEYOUT1

1

KB2

*

UP

KB22

KEYOUT2

2

C42

DOWN

30p 30p 47p

D KB3

KB23

6

5

4

3

2

D2

KEYOUT3

D5

D4

D3

D1

1

SPKM SPKP MOTOR_BATT CAM_FLASH_SHOT

3

NA

GND

D

R1152 R1151

D2

C

CAM_FLASH_ON EARP EARM EN_LED_R EN_LED_B

R1097

B

ONSWAn KEYIN0 KEYIN1 KEYIN2 KEYIN3 KEYIN4

UCLAMP0501H

64 63 62 61 60 59 58 7C_LED_VDD 57 56 55 54 53 52 51 VDIG_2.8V 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CN962

ONSWAn

VBATI_4.2V

RIGHT

SMF05C

TOSHIBA LCD I/F

BOARD TO BOARD CONECTOR

KB4

KB24

E

E

U8100 KEY V0.8

2003.11.18

U8100 KEY PT V1.1

2004.01.14 ESD EMI FILTER -> RC Filter

KEYOUT4

LCDRESX PULL DOWN R MOVE TVS VDIG

SEND

BACK

CLEAER

KB5

KB10

GAME

KB25

KB20

KB15

LEFT

KEYOUT5

MENU

MULTI

SEARCH

OK

CAM

F

F

KEYPAD

VBATI_4.2V

VDIG_2.8V

HSMR-C191

R1130

FOLDER_DET

U1 A3212ELH 1 VDD 3 GND OUT 2

QSMR-C138 LD17

QSMR-C138 LD16

QSMR-C138 LD14

C26 0.1u

C25 0.1u

G

C21 10p

36

QSMR-C138 LD12

QSMR-C138 LD13

R1131

36

QSMR-C138 LD11

QSMR-C138 LD9

QSMR-C138 LD10 R1100

QSMR-C138 LD8

QSMR-C138 LD7

QSMR-C138 LD6 36

QSMR-C138 LD5

R1099

QSMR-C138 LD4

QSMR-C138 LD3

36

QSMR-C138 LD2 R1098

QSMR-C138 LD1

QSMR-C138 LD20

47

R1133

G

QSMR-C138 LD19

QSMR-C138 LD18

100K

FOLDER OPEN DETECTOR

KEY_LED-

H

Engineer:

KEYPAD BACKLIGHT BLUE LED

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1 TITLE:

DOC CTRL CHK:

Changed by: mentor

2

3

4

5

6

7

- 243 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

QA CHK:

Size:

U8100 KEY PT V1.3

A2

BB KEY PAD PCB 2004.02.09

MFG ENGR CHK:

1

H

LG ELECTRONICS INC.

Drawn by: R&D CHK:

REV:

12 1 8 A

Drawing Number:

Page:

FEB,17,2003

1

10

11

12

10. PCB LAYOUT

- 244 -

10. PCB LAYOUT

- 245 -

10. PCB LAYOUT

- 246 -

10. PCB LAYOUT

- 247 -