S5200 SVC RUS_1216 - provinspc2

R714. R717. && 33 ü3 w Wii. VSYNCOUT. MULTI_MIC_N. PHD3. PHD4. PHD5. OSF213-420. D8. PGPIO25. C9. PGP1024. B10. PGPI023. 09. PGP1022. C10.
482KB taille 2 téléchargements 427 vues
7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

1V8_VCORE

2V8_VMEM

5

6

7

8

9

10

2V8_VEXT 2V8_VMEM 2V85_VSIM VUSB 1V8_VRTC

KDR331V R117

0

2

32.768KHz

C131

1000p

(1608)

C132 NA

PWRON _RESET

R110

DSR _MIDI_RST CHG_DET KEY_BACKLIGHT_S LCD_RESET USB_PATH_SEL HEADSET_PATH_SEL

R112 330K

D

R113 10K

B18 A18 C16 A17 C15 K5 T7 T8 E11 A12

_MULTI_RST _MIDI_IRQ _MULTI_INT HOOK_DETECT MIC_PATH_SEL MULTI_BYPASS

BOOTCTRL1 BOOTCTRL0 R115 10K

GPIO_55 GPIO_56

BOOT MODE

L

L

BYPASS

L

H

UART BOOT

H

L

USB BOOT INT CLOCK

H

USB BOOT EXT CLOCK

D15 E14 A16 E13 A15

KEY_ROW0 KEY_ROW1 KEY_ROW2 KEY_ROW3 KEY_ROW4

F13 A14 C14 C13 A13

2

A12 A13 A15 A14 B14 B12 C122 47p

T1 T13 T14 R7 A2 T12 D1 L1 J2 M1

KEY_ROW0 POWERKEY RPWRON CLKON

JTAGEN TCK

T11 L11 V12 P12 V13

TDI

R104

TMS

OJ103

OJ104

TP106

U103 AD6527BABCZ

C8 E8 A7 C7

K1 RXON K2 TXON J1 ASM

C6 E6 J9 C5 A3 A2 C4 B1 A1 C3

H1 H2 L2 G2 F1 E2 G1 D2 E1 F2

C133 GPO_2 GPO_3 GPO_4 GPO_7 GPO_8 GPO_9 GPO_10 GPO_11 GPO_16 GPO_17 GPO_18 GPO_19 GPO_20 GPO_21

DPLUS DMINUS

GPIO_35 GPIO_36 GPIO_37 GPIO_38 GPIO_39 GPIO_40 GPIO_45 GPIO_46 GPIO_55 GPIO_56

GPIO_22 GPIO_49 GPIO_50 GPIO_51 GPIO_52 GPIO_53 GPIO_54

GPIO_23_SIM_RESET GPIO_24_SIM_EN GPIO_47_SIM_VSEL SIMCLK SIMDATAIO

KEYPADROW0 KEYPADROW1 KEYPADROW2 KEYPADROW3 KEYPADROW4

USC0 USC1 USC2 USC3 USC4 USC5 USC6

V14 T13 T14 T15 V16 V17 V18 R16 T16 T18 P16 U18 R18 P18

T9 L10

SYNTH_EN ONNOFF RF_PWR_DWN TX_EN RX_EN BATT_TEMP ANT_SW1 ANT_SW3 ANT_SW2 PA_EN PA_BAND PCM_EN S_EN S_DATA S_CLK

3

C134 C139

1u 1u 1u

R108 82K (1%)

TP108

CHGDACREF CHGOSC

N18 N14 M16 N13 M18 L16 M13

VBATSENSE VCHG ISENSE GATEDRIVE

U101 AD6535ABCZ

CSDO CSDI CSFS BSDI BSIFS BSDO BSOFS ASDO ASDI ASFS

AIN3L AIN3R AIN2P AIN2N AIN1P AIN1N NC_R12

VUSB

2V8_VEXT

2V5_VMIC

2V75_VVCXO

2V85_VSIM

2V75_VABB

VBAT C115

1u

C116

1u

C117 C118

0.1u

C119 C120 C121 C124 C125

1u 2.2u (1608) 1u 1u 1u 1u

C151 1u

T15 R102 R1 C128

1.2M (1%) 1u

VBAT

VCHARGE

R3 T5 G16 B7 R103 B5 C129 B8 A5 A7 A6

100(1%) 0.01u

TP107

R13 R14 P15 R15 P16 R16 R12

C AUXIP AUXIN VINNORP VINNORN C135 C136 C137 C138 39p NA 39p 39p CLOSE TO AD6537B

BATTYPE REFCHG TEMP2 TEMP1 AUXADC2 AUXADC1

AOUT1P AOUT1N AOUT2P1 AOUT2P2 AOUT2N1 AOUT2N2 AOUT3L AOUT3R GPI

L16 LIGHT1 M15 LIGHT2 M16 LIGHT3

A11 J10 E10 H10 C10 F10 A10

V9 V11 P11 T10 V10

P1 N1 T3 T2 T7 T6 H16 N16 D16 E15 A4 B4 T4 E16 F16

A10 REFBB B11 REFOUT

C143 0.1u

USB+ USB-

1V8_VRTC

1V8_VCORE VMEMSEL VBACKSEL NC_G16_VPLL_TE

A16 REFPWR C16 REFEN B15 REF

B6 D15 A8 B9 A9 B10

A

B IBIAS CRST

B2 TCK B1 TMS A1 TDI C1 TDO

NA

TDO_0

RESET KEYOUT KEYON DBBON VCXOEN LDOEN INT MCLK MCLKEN ABBRESET

2V8_VMEM

N2 P2 R2 R6 F15

VCORE1 VCORE2 VMEM1 VMEM2 VRTC VSIM VABB VMIC VVCXO VUSB VEXT1 VEXT2 VBACK VAPPGATE VAPP

C123 0.068u

ABB_IRQ

A4 H9 E7 A6

IP IN QP QN AFCDAC PA

1u

VCOREIN VMEMIN1 VMEMIN2 VRTCIN VUSBIN

DATA00 IP DATA01 IN DATA02 DATA03 QP DATA04 QN DATA05 AFC DATA06 TX_RAMP DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 _RESET R101 DATA13 200 DATA14 C127 C126 DATA15 47n 47n

C114

R10 SPWR1 T10 SPWR2

L3 L6 L1 L8 M1 L5 N3 N1 P3 N6 P1 R3 R1 N7 P6 T1

R109

J15 K15 R11 T11 T9 R9 J16 K16 C2

RCV_P 4.7 SPKPM

C140 39p

R111

RCV_N 4.7 AUX_OUT_L AUX_OUT_R

C150 39p

C144 39p

C145 39p

C141 39p

C142 39p

D

C146 39p VBAT

2V85_SPWR U102 BH2JNB1WHFV 1 5 STBY NC 2 6 GND BGND 3 4 VIN VOUT

AMP_SD (GPIO4)

R114 C147

C148 C149

1u

0.01u 10u

100K

SIM_RST C_FLASH IF_MODE SIM_CLK SIM_DATA

Section Designer

USC0 USC_1 USC_2 USC3 USC4 USC5 USC6

Iss. 1

47n C15 G15 H15 A3 B3 R5 R4

CSDI CSDO CSFS BSDO BSOFS BSDI BSIFS ASDI ASDO ASFS

GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_16 GPIO_17

KEYPADCOL0 KEYPADCOL1 KEYPADCOL2 KEYPADCOL3 KEYPADCOL4

C113

22p

VBAT1 VBAT2-1 VBAT2-2 VBAT3-1 VBAT3-2 VBAT4 VBAT5

V8

N11

A8 VDDRTC

VDDUSB

C11

VSIM

VEXT2-1

D16 F12 F14 K11 R15 T12 VEXT1-1 VEXT1-2 VEXT1-3 VEXT1-4 VEXT1-5 VEXT1-6

E3 H1 M3 T3 T6

A5

CLKIN CLKON OSCOUT OSCIN PWRON NRESET

D4 E12 F7 F11 H5 H11 H13 K8 K10 K13 L13 M5 N5 N12 N16 P7 V15

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

C112

TDO_1

G13 GPO_22_KEY_BACKLIGHT D18 GPO_23_LCD_BACKLIGHT

KEY_BACKLIGHT LCD_DIM_CTRL

22u

GPO_0_RXON GPO_1_TXON GPO_5_ARSM GPO_6_ATSM

E16 GPIO_33_DEBUG_RX C18 GPIO_34_DEBUG_TX

DEBUG_RX DEBUG_TX 2V8_VMEM

N10 P13 C9 E9 F9 V3

K18 K14 J16 J18 H16 J14 H18 G16 J13 G18 H14 G14 F16 F18 E18

_BT_RST JACK_DETECT

24K

C110 0.1u

C111

JTAGEN GPIO_18_TCK GPIO_19_TMS GPIO_20_TDI GPIO_21_TDO

L18 GPIO_0_IRDA_TX L14 GPIO_1_IRDA_RX K16 GPIO_2_NIRDA_EN

CHG_EN CHG_STAT BT_EN VIBRATOR AMP_SD FLIP SPK_RCV_SEL

VUSB

NRAMCS1 NRAMCS2 NROMCS1 GPIO_44_NROMCS2 NWE NLWR NHWR NRD

T5 NGPCS1 V6 NAUXCS1 N9 GPIO_42_NMAIN_LCD_CS V7 GPIO_43_NSUB_LCD_CS

CLKON 10M

1

R107

NA MC-146_12.5pF X101 C130 3 4

V5 P8 N8 P9 R4 V1 U1 P5

T4 NADV V2 NWAIT V4 BURSTCLK

_MIDI_CS _LCD_CS

2

OJ102

VUSBIN

AGND01 AGND02 AGND03 AGND04 AGND05 AGND06 AGND07 AGND08 AGND09 AGND010 AGND011 AGND012 AGND013 AGND014 AGND015 AGND016 AGND017 AGND018 AGND019 AGND020 AGND021 AGND022 AGND023 AGND024 AGND025 AGND026 AGND027 AGND028 AGND029 AGND030 AGND031 AGND032 AGND033 AGND034 AGND035 AGND036 AGND037 AGND4 AGND3 AGND2 AGND1 SGND1 SGND2 DGND LGND

TP103 TP104 TP105

_ADV _WAIT BURSTCLK

L101 270nH

C152 560p

TP102

VSSRTC

C153 1000p

TP101

VSSUSB

_ROM_CS1 _ROM_CS2 _WR _LBS _UBS _RD

100

VBAT

Date 09/24 2005

Sign & Name S.R.KIM

Checked

S.R.KIM

Approved

J.W.JEONG

MODEL

S5200

Sheet/Sheets 1/6

DRAWING NAME

AD6527,AD6535

DRAWING NO.

VER 1.1

A9

R116

H

C109 47n

47n

GPIO_48_ABB_IRQ CLKOUT CLKOUT_GATE GPO_29_ABBRESET

P10

_RAM_CS1

E

47n

DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 DATA9 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15 GND16 GND17

B

ADD0 ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5 ADD6 ADD7 ADD8 ADD9 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VINT

C1 E5 D3 F6 D1 F5 G6 E1 G5 F3 H8 F1 G3 G1 H3 J6 J8 J3 J5 J1 K6 K3 K1 K9

ADD00 ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VMEM1 VMEM2 VMEM3 VMEM4 VMEM5

C12 F8 H6 J11 L9 M6 M14 P14

D101

100K

13MHZ_DBB

OJ101 2V85_SPWR

C107 C108

C106 0.1u

PWRON

VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 VCC7 VCC8

R105

C

C105 0.1u

3 1

A

ONNOFF

C103 C104 0.1u 0.1u

C102 0.1u

B13 E5 E6 E7 E10 E11 E12 F5 F6 F7 F10 F11 F12 G5 G6 G7 G10 G11 G12 K5 K6 K7 K10 K11 K12 L5 L6 L7 L10 L11 L12 M5 M6 M7 M10 M11 M12 T16 L15 A11 B16 T8 R8 M2 N15

RPWRON

C101 47n

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 111 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

C201

5

6

7

8

9

10

VBAT

R201

120p

MEMORY (INTEL,256MbitFLASH+64Mbit PSRAM)

U204 B4

A1 NC1 A2 NC2 A7 NC3 A8 NC4

C230 1u

MAX4684EBC_T

A

(1%) C4

SPK_P R204

_MIDI_CS

ADD00

_WR

_RD

DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11

_MIDI_IRQ

SPKPM

C203

33K C204

(1%)

IN1

NO2

IN2

NC1

COM1

A1

RCV_N

SPK_RCV_P

A3 NC2

R228

SPK_RCV_SEL

D3 D1

C1 C4 B1 C2 C3

TXOUT

GPIO1

EXTOUT

GPIO2

EXC

GPIO3

BBL

LED2_GPIO5

HPOUTL

LDE1_GPIO4

BBR HPOUTR

SPEAKER

B8

TC7SH08FS 5 1 VCC

U201 4

3

_ROM_CS1

GND

2

SPK_N

B7

C207

C208

47p

47p

2V8_VMEM

H8 J8

SPK_P

G1 F1 E1 D1 B1 C1 F2 E2 F6 D7 E7 B8 C8 D8 F7 E8 F8 D2 B2 B3 E6 B7 C7 C3 D3 E3

ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 _ROMCS1 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 2V8_VMEM ADD22 ADD23 _ROM_CS1 1V8_VCORE

E8

B5 L4 B6 K6 J8 K7 L3 D4 K5 K4

D7 G7 E6

R233

C8

0 MIDI_HP_L

E7

R234

C7

0 MIDI_HP_R

B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

A8

NC1 NC2 NC3

HPVSS

A1

D8

HPC

VREF

F6

SPVDDR J6

F7

SPVSSR1

SPVSSR2 J7

A7

H7

SPVSSL

SPVDDL

AVSS

A6

G8

F8

AVDD

DVSS3 E1

A3

DVSS2

DVDD3

DVDD2

F1

DVSS1 J3

A2

H1

R209

DVDD1

MTR

RECEIVER

H

H6

G6

EQ3R

EQ2R

J5

A5

EQ1R

A4

EQ3L

B5

EQ1L

EQ2L

B6

C6

RXIN

EXTIN

H5

PLLC

H3

G4

A0

_CS

_RD

J2

H4

G1

D4 F2 D5 E3 D6 E2 D7

H2

SPOUT1R U203 YMU787

B3

R210

SPOUT2R

LED0

B2

VBAT

LRCK

GPIO0

C5

2V8_MV 2V8_VEXT

SPOUT1L

SDI

D6

1V8_MV

SPOUT2L

BLCK

J4

I2S_SDO

CLKI

IOVDD2

I2S_WS

L

_ROM_CS2

J1

D2

I2S_SCK

NA

_RST

G5

IOVDD1

0

_WR

B4

R206 13MHZ

B

_IRQ

D4

D0 G3 D1 G2 D2 F3 D3

3.3K

_MIDI_RST

0.1u

SPK_RCV_N

COM2

B1

0.022u

2V8_VMEM

C205

C3

C1

RCV_P

SPK_RCV_SEL (GPIO6)

A2

R205 TP201

C2

NO1 A4

SPK_N

1000p

V+

68K

R203 30K

0.1u

GND

C202

C211

C212

C213

C214

0.1u

0.1u

0.1u

0.1u

R232 0

NA

R211 0

C215 0.1u

0

C216 0.1u

C217 1u

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

H2 H3 G3 H4 J5 G5 J6 H7 G2 J3 G4 J4 H5 G6 H6 J7

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

AA

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

BB

D6 _P1_CS K2 _P2_CS K8 P_MODE

VCC11 VCC12 VCC21 VCC22 VCCQ1 VCCQ2 VCCQ3 VPP P_VCC S_VCC VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8

_RAM_CS1 _RESET

C2 _R_LB D5 _R_WE H1 _R_OE F3 _R_UB

_LBS _WR _RD _UBS

R208

K1 G8 K3 E4 E5 F5 J2 H8 F4 G7 C6

_CE1 _CE2 _CE3 _WP _ADV _WE _OE1 _OE2 _RST WAIT CLK

2V8_VMEM

_ROMCS1

TP202

100K _ADV _WR _RD _RESET _WAIT BURSTCLK C218 220p

M8 M7 M2 M1

C

U202 PF38F4050L0ZBQ0

J1 _S_CS1 C5 S_CS2

NC9 NC8 NC7 NC6

68K (1%)

R202

C219

C222 C223

C220 0.1u

C

C224

C225

C221

0.1u

4.7u

C226 C227

1u 1u

0.1u

1u

0.1u

1u 2V5_VMIC

2V5_JACK

R213 R212 1K 1K 0.1u

2V8_VEXT

R214

20K

2V5_JACK

R215

1.5K

R216

R218

1K

HOOK_DETECT

R217

C233

C231

C234

20K

NA

22u

0.1u

U208 DG3000DB A1 B1 NO IN

JACK_DETECT

D

HEADSET JACK

B2

R220

B3

C239 EAR_SPK_L 1M

39p U205 4 VIN-

5

0

J201 R221 R225

3

C240

VIN+

33u

EAR_SPK_R R229

R227

C243

R230

39p

1M

C4

COM1

NC2

COM2

EAR_SPK_L

C244

C245

C246

0.1u VA201 R226

C241

C242

2.2K

39p

39p

39p

NA

39p

VA203 VA204 VA205

2V8_VEXT

VA202

MIC201

CLOSE TO MIC

Section

Date

Designer

09/24 2005

Sign & Name MODEL S.R.KIM

S5200

Sheet/Sheets 2/6

2V5_JACK

2

Checked

S.R.KIM

Approved

J.W.JEONG

U206 NCP563Q25T1 4 GND NC Vin

VOUT

3

C248

C249

0.1u

0.1u

DRAWING NAME

MEMORY,MIDI,MIC,EARMIC

DRAWING NO.

VER 1.1

R231

Iss.

NA

2

2 1

39p R222 C238

0

1

A3

A1

D

C236

100

EAR_SPK_R

B1

1

OB4-15L42-C33L C235

100

VINNORN

(GPIO17)

C3

10u

R219

39p

B4 IN2

NC1

GND

INSERT

NO2 C1

AUX_OUT_L

HEADSET_PATH_SEL

A2

A4

MIDI_HP_L

REMOVE

C2 IN1

NO1

AUX_OUT_R

H

V+

MAX4684EBC_T MIDI_HP_R

C228

A3

C247 1u

U207

39p

VINNORP EAR_MIC_P

C250

0 4.7

VBAT

L

AUXIP

EVL5M02200

GND

330K

JACK_DETECT

NC

A2

1u

2

E

GND

COM

VCC

EVL5M02200

OUT

LMV7291MGX-NOPB

R223 100 R224

EAR_MIC_P

33u

EVL5M02200

1

JACK_DETECT

C237

V+

C232

2.2K

EVL5M02200

2V8_VEXT

C229

EVL5M02200

AUXIN

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 112 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ICVFP10181E301PR FL301

PIN

CN302

CN301

VOL_DOWN

VOL_UP

ROW0, COL2

VOL_DOWN ROW0, COL1

OUT

Pin 2

_RESET

Pin 7

TMS

Pin 9

TCK

Pin 11

TDI

Pin 18

R321

100

R322

100

EVL14K02200 VA304

EVL14K02200 VA303

100

EVL14K02200

VA301

VA302

EVL14K02200

VA305

EVL14K02200

R319 R320

A

UART

DAI

USC0 100

KB303

2

R315

RPWRON PIN

CLOCK

USC0

TX

USC4

-

3

KEY_ROW1

47

R318

47

RXD TXD RTS/CTS(PC) USC6 USC1 USC2 USC3

CTS/RTS(PC)

-

USC6

R316

-

RESET

R325 R326 R327 R329

47 47 47 47

R330 R331 R332 R333

47 47 47 47

R328

0

KEY_ROW_UPPER1

6

KEY_ROW2

KEY_ROW_UPPER2

KB307

KB308

7

KB309

8

R360

R359

KEY_ROW3

U301

KEY_ROW_UPPER3

R336

VUSBIN

KB311

*

KB312

0

#

C4

MULTI_USB+ MULTI_USB-

KEY_ROW4

NC1

COM1

NC2

COM2

A1

USB-

0 0 0 0 0

IN2

C1

USB+

C3

6

A3

5

CHG_STAT

R324

0 CHG_EN_IO

22u

C303C306 C307 C308 VA309 R337 C309

C305 C322

C302 VA307

1u

1u

22u 39p 10p 3p

D+

100K 0.1u

C

2 VBUS

GND

4

3 D-IC

R341

0

CHG_DET (GPIO_13) VA306

1 D+IC

B1

R338 R339 R340 R361 R362

USB_PATH_SEL (GPIO16)

A2 NO2

1u

NA

1.5K

R365

IN1

R317

100K

0

U302

KEY_ROW_UPPER4

C KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

C2

NO1 A4

GND

KB310

V+

B4

MAX4717EBC-T

C304

CUR_MON

26 27

R334 R335

BATT_TEMP

C301 1u

0

28

NA

0

9

DEBUG_TX USC5 USC4 DEBUG_RX

VBAT

VUSBIN

EVL5M02200

KB306

EVL5M02200

5

KB305

EVL5M02200

4

KB304

R314

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

47

-

RX

USC2

USC5 KB302

CN303 29 25

I/O CONNECTOR

USC1

1

VUSBIN

100K 100K 100K100K 100K

2V8

R323

KEY_ROW_UPPER0

KB301

R309 R310 R313 R311 R312

(GPIO_11) DSR

KEY_ROW0

B

GND1

TDO_1

Pin 24

100

IN

GND2

2V8_VEXT

NA NA NA NA NA NA NA NA

3 2 1

VOL_UP

ROW0, COLO

JTAGEN

4 3 2 1

CAMERA A

CAMERA

Pin 1

R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307 R308

KEY PAD MAIN

VBAT 2V8_VMEM 2V8_VEXT TDO_1 TDI TCK TMS _RESET JTAGEN

VCHARGE

Trace32

D-

STF203-22-TCT

KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4

NA

VBAT

VIBRATOR

R342 VBAT 47K R343

2V85_VSIM

20

1u LD308

LD307

1u

(GPIO3)

1u

SIM_DATA C318

D R354

SIM_RST SIM_CLK

5

1 GND1 VCC 2 RST VPP 3 IO CLK 7 GND5 GND2 8 GND4 GND3

L301

7.5K EMZ2

D301

VIB+

C317 C316

C319

C320

27p

1000p

VIB

1SS352-TPH3_F 220n

NA

68nH

6

4 5 6 10 9

1

20K

C325

LD309

47 LEBB-S14H

C324

47

220 3

VIBRATOR J301

R368

C323

LEBB-S14H

1u

47 LEBB-S14H

LD305

1u

C315

47 LD306

47

LEBB-S14H

1u LD304

1u

47

R367

R366

C314

C313

C312

47

R352

R351

LEBB-S14H

1u LD302

LD301

1u

LEBB-S14H

LD310

LEBB-S14H

LEBB-S14H

1u

C311

47

LD303

47

LEBB-S14H

C310

C326 47

R350

R349

R348

LEBB-S14H

R347

R369

1.5K

4

R346 R345

D

R344

Q301

SIM CONNECTOR

2

2V85_VSIM

KEY BACKLIGHT

VBAT

4.7u

L302

68nH

VA310 EVL14K02200

3

KEY_BACKLIGHT (GPO_22)

R355

12K

Q302 2SC5585

2

Section

1

R356 12K

Designer

C321 27p

R357 10

E

R358 10

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

Date 09/24 2005

Sign & Name S.R.KIM

Checked

S.R.KIM

Approved

J.W.JEONG

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

S5200

Sheet/Sheets 3/6

KEYPAD,KEY BACKLIGHT,IO,SIM,VIBRATOR, SIM

VER 1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 113 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

4

3

5

6

7

8

10

9

AA

A VCHARGE

VUSBIN

Charging IC 2V8_VEXT

VBAT D401 CUS02 U401 1

CUR_MON

2 R402

CRDL

BAT

10 R401

USB 10K

10K

6 9

R403

_PPR _CHG

3 4

GND PGND

BLUETOOTH

VBAT

ANT401 GND1

U402

8 11 R404

(GPIO17)

ISL6299 R407 R405 R408

2V8_VBT

CHG_STAT (GPIO16)

ICDL

7 USBON 5 _EN

0

CHG_EN

B

IMIN

330

BT_EN

C402

C403

R406

C404

1u

1u

100K

1u

FEED

VIN VOUT 3 GND BGND 2 STBY NC 1

GND2

ACS2450ICAS52 4 6 5

(GPIO2) BH28FB1WHFV

10K

36K 10K (1%)

C405 15p

C406 2.2u

C408 2.2u

C407 0.1u

C409 15p

2V8_VBT

CHG_EN_IO

2V8_VBT

(To IO 11 Pin)

FLIP SWITCH

2V8_VEXT

USC3

3

PCM_SYNC8 C415 0.1u

51K

0.1u

C417

B4 V+ IN2

NO2

COM1

NC1

COM2

NC2

1 2 7 8 9 10

28

USC1

A1

USC2

TP401 TP402 TP403 TP404

LBMA-2C67B2

ANT

RESETB

VDD_1_8V VDD_DIG VDD_VREGIN

PIO0 PIO1 PIO2 PIO3 PIO4 PIO5

GND1 GND2 GND3 GND4

22 21 3

L402

22nH C412 2.2u

4 6 11 25

C413 15p

C414 2.2u

C UART_TX UART_RX UART_RTS UART_CTS

NC

PCM_TX

C1

R417 10p

PCM_RX

A4

A3

USC_2

3

C4 NO1

C3

USC_1

1 2

U404

IN1 A2

FLIP (GPIO5)

A3212EEH-T

6 VDD OUTPUT 5 NC2 NC1 4 GND2 7 PGND GND1

C416

C2

PCM_EN (GPO18)

B1

R412

16 C411 NA

GND

2 TC7SH08FS

U405

0

2V8_VMEM

5 4

C

R409

VCC

GND

PCM_TX

U403 1

_BT_RST

5

M401 C410 0.1u

13 SPI_CLK 14 SPI_CSB 12 SPI_MOSI 15 SPI_MISO

PCM_IN PCM_OUT PCM_SYNC PCM_CLK

27 24 23 26 19 17 18 20

R410 R411

R413 R414 R415 R416

47 47

47 47 47 47

DEBUG_RX DEBUG_TX

PCM_TX PCM_RX PCM_SYNC8 USC0

MAX4717EBC-T

10K

D

D

UART PORT

VBAT

UART 3G 2.5G GND RX TX UFLS

GND RX TX NC1

ON_SW ON_SW

VBAT VBAT NC2 PWR URXD NC3 NC4 UTXD DSR RTS CTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

USC1 USC2 RPWRON

Section

DSR USC5 USC4

Designer

E

Iss.

Notice No.

Date

Name

Date 09/24 2005

Sign & Name S.R.KIM

Checked

S.R.KIM

Approved

J.W.JEONG

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

S5200

Sheet/Sheets 4/6

B/T,Charging IC,FLIP

VER 1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 114 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

5

6

7

8

9

10

ANT

A

0

R511

TP502

A

4

3

C501

0.75p

L502 4.7nH

S_DATA

L501

S_EN

NA

S_CLK SYNTH_EN

G2

SW501 RF_PWR_DWN

RF

G1

KMS-506

ANT

VBAT

VBAT

C508 27p

C506 27p

C502 1000p

C507 27p

ANT_SW3 ANT_SW2 ANT_SW1 C503

C504

C505

0.1u

15p

22u

B 22u C509

12 9 11

VC3 VC2 VC1

GSM1900_RX GSM1800_RX GSM900_RX

6 4 2

47 850LNA 46 900LNA 45 1800LNA 44 1900LNA

GND7

42

VBAT 8 10

39 31 10p

C517 33p

C518

C519

22u

0.01u

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

R503 1V8_CLK

13MHZ_RF

C523 NA

2V75_VVCXO 1V8_VCORE

R510

R520

0

NA

0

C524 NA

R521 R504

C530

NA

C525 NA

0

C526 NA

1000p

1

5 VCC

C511 C512 39p

2 3 4 5 6

IN QN VBAT

VBAT PED_SELECT DCS_PCS_OUT GSM_OUT PGND9 PGND10 PGND11 PGND12 PGND13 PGND14 PGND15 PGND16 PGND17 PGND18 PGND19 PGND20 PGND21 PGND22 PGND23 PGND24 PGND25 PGND26 PGND27 PGND28

U501 SKY74400

ENABLE VAPC BAND_SELECT VCC_1A VCC_1B

7

C514 0.1u

8 9 10 11 22

C513 39p

C515

QP

33p

VBAT R502

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27

PA_EN TX_RAMP PA_BAND

0

C520 NA C521

C522

0.01u

NA

VBAT

C528 0.01u

C529 NA

D

4 13MHZ_DBB

2

CLKON

IP

1

76 75 74 73 72 71 70 69 50 43 41 40 38 37 36 35 34 33 32 30 29 28

R507 1M

C531

33p VCC3

PGND8 PGND7 PGND6 PGND5 PGND4 PGND3 PGND2 PGND1 GND29 GND28 GND27 GND26 GND25 GND24 GND23 GND22 GND21 GND20 GND19 GND18 GND17 GND16

C527 0.1u

100p

C510

I+_TX_I+ I-_TX_IQ-_TX_QQ+_TX_Q+ VCC1

C516

13

ANT

16 GND6 15 GND5 14 GND4 GSM18001900_TX 7 GND3 GSM900_TX 5 GND2 3 GND1 1 LMSP54LA-445TEMP

XTAL VCC2 XTUNE XBUFF PREQ_SEL DATA_IN LE CLK SXENA CHIP_EN NC_RX_QNC_RX_Q+ NC_RX_INC_RX_I+ PCO1 PCO2 PCO3 PCO4

49 RXENA 48 TXENA

RX_EN TX_EN

FL501

0.1u

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

13MHZ_RF

GND

3

U502 NC7SV00P5X_NL C535 27p

R506 13MHZ 0

2V75_VVCXO

2V75_VVCXO

1V8_CLK

VBAT

13MHz

R509 2

GND

VCC

Section

4

R508 AFC

1

10K

VCONT OUT

100K U503 BH18LB1WHFV 1 5 STBY NC 2 6 GND BGND 3 4 VIN VOUT

3

X501 C534 1000p

C533 2.2u (1608)

E

Designer

C536

C538

1u

2.2u

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

Date 09/24 2005

Sign & Name H.LEE

Checked

H.LEE

Approved

J.W.JEONG

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

S5200

Sheet/Sheets 5/6

SKYWORKS

VER 1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 115 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

6

5

7

9

8

10

AA

A

I/F CONNECTOR (ELCO,Female,60pin,1.0T)

1V8_VRTC

C611

C612

27p

27p

27p

R602

INOUT_B1

7 8 9

FL603 ICVE21184E150R101FR (100 ohm, 15pF)

C_FLASH

100

LCD_RESET C614 22p

C613 22p

(100 ohm, 15pF) ICVE21184E150R101FR 8 7

C624

C625

C626

27p

27p

27p

27p

INOUT_A1

INOUT_B2

INOUT_A2

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B4

INOUT_A4

10

C623

INOUT_B1

G2

6

POWERKEY

1 2 3 4

IF_MODE

G1

_RD _WR ADD01 LCD_DIM_CTRL

C

5

9

R603

0

FL607 SPK_RCV_P SPK_RCV_N

7 8

R605 R606 R607

I2S_SCK I2S_WS I2S_SDO

9

39p

1u

1u

10

5

1

(100 ohm, 15pF)

INOUT_A4

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B2

INOUT_A2

INOUT_B1

INOUT_A1

1 2 3 4

INOUT_A1

INOUT_B1

INOUT_A2

INOUT_B2

INOUT_A3

INOUT_B3

INOUT_A4

INOUT_B4

MIC_PATH_SEL FL605

4 3 2

R615 R616 R617 R618

0 0 0 0

C643

C634

C635

C636

NA

NA

NA

NA

NA

C608

NA

NA

R619 R620 R621 R622

0 0 0 0

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11

1

9 8 7 6

DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 C615 C616 C617 C618 C619 C620 C621 C622

6 7 8 9

C632

1u

NA

C

INOUT_B4

INOUT_A4

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B2

INOUT_A2

INOUT_B1

INOUT_A1

KEY_ROW_UPPER0 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER3

4 3 2 1

ICVE21184E150R101FR ICVE21184E150R101FR

MULTI_USB+ MULTI_USB-

C640

FL606

1

C633

4

INOUT_B1

INOUT_A1 INOUT_A2

INOUT_B2

INOUT_A3

INOUT_B3

INOUT_A4

INOUT_B4

1u

9

KEY_ROW_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4 KEY_BACKLIGHT_S

8 7 6

R608 C642

C607

NA

27p 27p 27p 27p 27p 27p 27p 27p

FL608

NA

C606

NA

ICVE21184E150R101FR

0 0 0

C641

C605

5

INOUT_B4

G1

39p

C639

2

ICVE21184E150R101FR

3

C631

G1

G2 6

2

C630

10

FL604

13MHZ C629

INOUT_A1

3

G1

INOUT_B2

INOUT_A1

INOUT_B1

_LCD_CS MULTI_BYPASS _MULTI_INT _MULTI_RST

4

ICVE21184E150R101FR 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

G2

INOUT_B3

INOUT_A2

INOUT_A2

G2

C610

INOUT_A3

6

INOUT_A3

INOUT_B2

G1

1

INOUT_B4

INOUT_A4

INOUT_B3

5

2

INOUT_A4

INOUT_B4

10

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10

5

G1 4

27p

9

CN601

DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 C609

8

5

27p

7

10

27p

6

10K

G2

B

4

2V8_MV

2V8_VEXT

VBAT

G1

27p

INOUT_A4

1V8_MV R601

3

G2

27p

INOUT_B4

FL601

2

G2

C604

INOUT_A3

VUSB

1

5

C603

INOUT_A2

INOUT_B3

10

C602

INOUT_B2

G2

6

C601

INOUT_A1

G1

7

INOUT_B1

5

8

10

(100 ohm, 15pF) FL602 ICVE21184E150R101FR 9

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03

100 _WAIT

C637

C644

27p

27p

D

D

Section Designer Checked

E

Approved

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

Date 09/24 2005

Sign & Name S.R.KIM S.R.KIM J.W.JEONG

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

S5200

Sheet/Sheets 6/6

I/F CONNECTOR

VER 1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 116 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

6

5

4

7

10

9

8

12

11

A

A A

1V8_MV

2V8_MV

AIT813G

2V8_AMV

VBAT

C715 33p _MULTI_RST

_RD _WR

B6 C1 C2 C3 D1 C4 C5 D2 D3 E1 D5 E2 A7 E3 B7 E4 F1 F2

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

C

2V8_MV

47K

D

_WAIT 13MHZ

C719

C7 D6 F3 TP702 G1 F4 G2 A5 C6 D4

MULTI_BYPASS ADD01 _MULTI_INT

0.01u

F5 G3 G4 H1 H2 G5 H4 J1 J2 J4 K2 K1

2V8_MV

MIC_PATH_SEL 10K

(GPIO45)

C708 1u (1608)

2V5_MULTIMIC 2V8_MV

2V8_MV

PGPIO25 PGPIO24 PGPIO23 PGPIO22 PGPIO21 PGPIO20 PGPIO19 PGPIO18 PGPIO17 PGPIO16 PGPIO15 PGPIO14 PGPIO13 PGPIO12 PGPIO11 PGPIO10 PGPIO9 PGPIO8 PGPIO7 PGPIO6 PGPIO5 PGPIO4 PGPIO3 PGPIO2 PGPIO1 PGPIO0

AIT813G

PHLCD_BY PHLCD_A0 _PHLCD2_CS PHINT _PHGPIO_CS _PHWAIT PMCLK VDD_IO0 GND_IO0

R704

C707 2.2u (1608)

U701

PHSYNC PVSYNC PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9

R724

PHD0 PHD1 PHD2 PHD3 PHD4 PHD5 PHD6 PHD7 PHD8 PHD9 PHD10 PHD11 PHD12 PDH13 PHD14 PHD15 PHD16 PHD17

GND_IO2 VDD_IO2 _PLCD2_CS _PLCD1_CS _PLCD_RD PLCD_A0 _PLCD_WE PLCD17 PLCD16

PSEN PSDA PSCK PDCLK PPXL_CLK VDD_IO1 GND_IO1

_LCD_CS

PUSBDN PUSBDP VDD_IO3 GND_IO3 _PHCS _PHRD _PHWE _PRST

J3 J5 L1 J6 M2 H3 H5

A3 A2 A1 B3 B2 B4 B5 B1

MULTI_USBMULTI_USB+

BH25FB1WHFV U703 5 1 NC STBY 2 6 BGND GND 4 3 VOUT VIN

D8 C9 B10 D9 C10 A11 A12 B11 C11 E9 F9 D10 B12 E10 D11 C12 F10 G9 E11 D12 H9 G10 F11 H10 E12 J9

512M NAND

N_IO(2) N_IO(1) N_IO(0) _N_WP _N_WE N_ALE N_CLE _NAND_CS _N_RE R_B R716

N_IO(7) N_IO(6) N_IO(5) N_IO(4) N_IO(3) N_IO(2) N_IO(1) N_IO(0)

2V6_CAM

0 VSYNCOUT

R714

J8 K7 J7 K6 K5 K4 J4 H4

NA C_RST

A1 A2 A9 A10 B1 B9 B10 D3 D6 D7 D8 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F3 F4 F5 F6 F7 F8 G3

R721 2V8_MV

NA

R723

F8 G8 M8 M9 M7 L9 L8 M6 L7

0

TP703

LCD_CS LCD_RS LCD_WR C726 1u

C727 39p

K9F1208U0B-JIB0 U702 C6 IO7 _CE C3 IO6 _WP C7 IO5 _WE D4 IO4 _RE C4 ALE IO3 C8 IO2 R_B D5 CLE IO1 IO0 G4 NC25 G5 NC26 G6 NC27 G7 NC1 NC28 G8 NC2 NC29 H3 NC3 NC30 H5 NC31 NC4 H6 NC5 NC32 H7 NC33 NC6 J3 NC7 NC34 J5 NC35 NC8 L1 NC36 NC9 L2 NC10 NC37 L9 NC11 NC38 L10 NC12 NC39 M1 NC13 NC40 M2 NC14 NC41 M9 NC15 NC42 M10 NC16 NC43 NC17 H8 NC18 VCC J6 NC19 VCCQ NC20 NC21 C5 NC22 VSS1 K3 NC23 VSS2 K8 NC24 VSS3

R711

R712

10K

10K

R710 1K C714 39p

C713 10u

R713

_NAND_CS _N_WP _N_WE _N_RE N_ALE R_B N_CLE

2.2K MIC701 MULTI_MIC_P R717

1 2

C716 39p

MULTI_MIC_N

C

OSF213-42D

0 R718

C717

C718

(480pF) VA705

(480pF) VA706

2.2K

39p

39p

EVL5M02200

100K

C712 1u

(150mA)

EVL5M02200

R751

39p 1u

PLCD0 PLCD1 PLCD2 PLCD3 PLCD4 PLCD5 PLCD6 PLCD7 PLCD8 PLCD9 PLCD10 PLCD11 PLCD12 PLCD13 PLCD14 PLCD15

B

C705 C706

39p 1u

2V8_MV

D C720 C721 C722 C723 C724 C725

KEYPAD_UPPER

0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u

VBAT

M1 L2 L3 M3 K3 K4 L4 J7 K6 K5 M4 L5 K7 K8 L6 M5

2V8_MV

C703 C704

39p 1u

PCONFIG2 PCONFIG1 PCONFIG0 PSCAN_EN PTEST_EN VSS_PLL VDD_PLL SVSS2 SVDD_IO SVSS1 SVDD GND_CORE1 GND_CORE2 VDD_CORE1 VDD_CORE2 AVSS AVDD PI2S_SDO PI2S_WS PI2S_SCK POUT1_P POUT1_N POUT0_P POUT0_N PMIC_BIAS_P PMIC_BIAS_N PVREF_P PVREF_N PVIN_P PVIN_N PGPIO30 PGPIO29 PGPIO28 PGPIO27 PGPIO26

3V3_MULTI_USB

G11 F12 K9 A8 A9 A4 A6 H7 J8 E8 E7 H6 E5 H8 E6 K11 K12 J10 I2S_SDO G12 I2S_WS H11 I2S_SCK J12 M11 M10 L11 H12 L10 J11 C711 0.1u K10 M12 MULTI_MIC_P L12 C709 0.01u MULTI_MIC_N B8 C710 0.01u N_IO(7) D7 N_IO(6) C8 N_IO(5) B9 N_IO(4) A10 N_IO(3)

2V5_MULTIMIC C701 C702

END

R727

C728 1u

POWERKEY R728

END

10K

E

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07 L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

CAM_PWR_EN C_SDA C_SCK C_MCLK C_PCLK

C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03 C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

C_HS C_VS

680

CLR

E R729

C729 39p

CLR

0

KEY_ROW_UPPER0

2V8_MV

MENU

LEFT

C730 1u

LEFT

MENU

UPPER_KEY_BACKLIGHT KEY_ROW_UPPER1

VBAT

SEL

UP

SEL

UP

C737 47 1u

C738

LD708

LD707

C736 47 1u

R750

LEBB-S14H

LD706

C735 47 1u

LEBB-S14H

LD705

LD704

C734 47 1u

LEBB-S14H

C733 47 1u

R749

R736

R735

LEBB-S14H

LD703

C732 47 1u

LEBB-S14H

LD702

LD701

LEBB-S14H

LEBB-S14H

47

F

C731 47 1u

R734

R733

R732

LEBB-S14H

R731

KEY_ROW_UPPER2

SEND

RIGHT

1u

SEND

RIGHT

F KEY_ROW_UPPER3

USB LDO FOR AIT

G

CONF

(150mA) U704 1

100K 0

2 3

R748

C740

C741

NA

1u (1608)

2.2u (1608)

4 C744

C745

1u

0.01u

5

VIN EN1

VOUT2

EN2

NC3

BYP NC1

1

R741

(300mA) 12K

C742

C743

1u

4.7u

(160pF) VA703

R740 C739

9

7 NC2 6 GND 11 BGND

Q701 2SC5585

2

KEY_BACKLIGHT_S (GPIO14)

8

KEY_ROW_UPPER4

3

R739 12K

FB701

MIC2211-GMYML 10

VOUT1

R742

1u 10

10

(160pF) VA704

R744

EVL14K02200

R708 U705 BH33FB1WHFV 1 5 STBY NC 2 6 GND BGND 3 4 VIN VOUT

0

DOWN

(150mA) R745

R747

CONF

DOWN

1V8_MV 2V8_MV 2V8_AMV

2V8_VEXT VBAT

3V3_MULTI_USB

VBAT

EVL14K02200

VUSB

R743 100

100

G KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4

Section Designer Checked

H

Approved

Iss.

2

3

4

5

Notice No.

7

6

LGIC(42)-A-5505-10:01

8 8

- 117 -

Date

Name

Date 10/06 2005

Sign & Name S.R.KIM S.R.KIM J.W.JEONG

LG Electronics Inc. 9

10

MODEL

DRAWING NAME

Sheet/Sheets

S5200

1/2

AIT,NAND MEMORY,LDO,

H

UPPER KEYPAD,KEY BACKLIGHT

DRAWING NO.

VER 1.2 11

12 LG Electronics Inc.

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

1.3M Pixel CAMERA CONNECTOR (ELCO,MALE,24PIN,1.5T)

45 44 43 42

( 0 ohm, 30pF)

6

39 38 37 36 35 34 33

MIC_PATH_SEL

32 31 30

FL811 ( 0 ohm, 30pF) INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

5

ICVF21094E300FR

2 3

INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

25 24

5 2 3

INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

9 8

21

5 3

INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

5

ICVF21094E300FR

1

C_PCLK C_RST C_MCLK

2 3 4

(10 ohm, 7.5pF)

L_DATA08 L_DATA10 L_DATA12 L_DATA14

ICVE21184E150R500FR

INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

1V8_CAM 2V6_CAM

VBAT

9

L_DATA09 L_DATA11 L_DATA13 L_DATA15

8 7 6

U801 1

(50 ohm, 15pF)

2

CAM_PWR_EN (From AIT836G PSEN)

ICVE21184E150R500FR

INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

9

3

LCD_CS LCD_RS LCD_WR

8 7 6

4 C805

(50 ohm, 15pF)

1u

C806 5

MIC2211-GKBML 10

VIN

VOUT1

EN1

VOUT2

EN2

NC3

BYP

NC2 GND BGND

NC1

9 8 7 6 11

C807

0.01u

C808 1u

1u

C

18 16 14 C809

13

1u

11

9

C810

C811

1u

1u

WHITE/FLASH LED LDO

10

8

9

7

LCD_RESET

6

VBAT

8 7 6

4

5 4

LCD_DIM_CTRL C_FLASH

SPEAKER/RECEIVER

3

C816 1u

2

9

C812

7

C813 C814

L801 CN801

SPK_RCV_P

6

39p

27nH

C822 39p

39p 10u

27nH C824

C823

39p

39p

(480pF) (480pF) VA801 VA802

2

3

4

LEWWH25LA LD801

13

MLED FB802

NC

8 R804 R805 R806 R807

(GPIO24) C_FLASH SPK_RCV_N SPK_RCV_N

LCD_DIM_CTRL (GPO23)

R808 R809

0

16

0

10

R810 100K

E

Notice No.

CAMERA FLASH LED

FB801

3

SPK_RCV_P

Section

Iss.

VOUT_FL

9 GND 17 PGND

SPK_RCV_P

L802

SPK_RCV_N

VIN

VOUT_BL

1

8

Designer

1

5

10

(50 ohm, 15pF)

G1

G2

6

4

G1

G1 5

10 G2

G1 4

INOUT_B4 INOUT_A4

10

5 3

7

3

15

10

G1

4

2

8

C_CD03 C_CD02 C_CD01 C_CD00

2

17

G2

2

INOUT_A4 INOUT_B4

1

20

6

FL814 1

1

INOUT_B3 INOUT_A3

1u

A

(10 ohm, 7.5pF)

INOUT_B2 INOUT_A2

C804

R803 0

9

A

(10 ohm, 7.5pF)

FL807

INOUT_B1 INOUT_A1

6

1

19

7

10

ICVF21094E300FR ( 0 ohm, 30pF)

INOUT_A3 INOUT_B3

FL809

MLED MLED1 MLED2 MLED3 VSYNCOUT

INOUT_B4 INOUT_A4

7

12

G1

4

INOUT_A2 INOUT_B2

R814 100K

22

_MULTI_RST _MULTI_INT MULTI_BYPASS _LCD_CS

G2

1

4

LCD_RESET IF_MODE (GPIO47)

INOUT_B3 INOUT_A3

6

8

(50 ohm, 15pF)

INOUT_A1 INOUT_B1

23

FL813

( 0 ohm, 30pF)

DATA07 _RD _WR ADD01

26

6

10

G1

4

INOUT_A1 INOUT_B1

ICVF21094E300FR

D

27

7

G2

1

DATA03 DATA04 DATA05 DATA06

28

8

FL812

( 0 ohm, 30pF) DATA08 DATA00 DATA01 DATA02

9

10

G1

4

3

INOUT_B2 INOUT_A2

9

C1+

3

2

INOUT_B1 INOUT_A1

7

1u

11

2

G2

1

DATA12 DATA11 DATA10 DATA09

29

1

1u

ICVE21184E150R500FR

FL808

(LCD_RD)

FL805

9 8

2

1

5

7

10

ICVF21094E300FR

8

6

C3-

INOUT_A4 INOUT_B4

9

4

7

ICVE21184E070R100

ICVE21184E070R100

L_DATA01 L_DATA03 L_DATA05 L_DATA07

8

C803

15 C22 C3+

INOUT_A3 INOUT_B3

3

9

12 C114 C2+

INOUT_A2 INOUT_B2

INOUT_A4 INOUT_B4

5

INOUT_A1 INOUT_B1

G1

4

40

INOUT_A3 INOUT_B3

EVL5M02200

3

41

2

EVL5M02200

2

G2

1

_WAIT DATA15 DATA14 DATA13

KEY_BACKLIGHT_S KEY_COL_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_ROW_UPPER4 KEY_ROW_UPPER3 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER0

INOUT_A2 INOUT_B2

FL806 1

C802

9

G2

46

INOUT_A1 INOUT_B1

G1

48 47

4

5

49 SPK_RCV_P SPK_RCV_N MULTI_USBMULTI_USB+

3

8

ICVE21184E070R100 (10 ohm, 7.5pF)

3

10

50

2

INOUT_A1 INOUT_B1

1

(50 ohm, 15pF)

G2

52 51

G1

54 53

6

INOUT_A2 INOUT_B2

2

2V6_CAM 1V8_CAMFL803

ICVE21184E150R500FR

5

I2S_SCK I2S_WS I2S_SDO IF_MODE

FL804 1

7

10

55

C801 27p

G1

56

G2

CN803 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

58

L_DATA00 L_DATA02 L_DATA04 L_DATA06

8

FL802

C_CD07 C_CD06 C_CD05 C_CD04

4

10

59 57

INOUT_A4 INOUT_B4

9

9

ICVE21184E070R100

G2

60

INOUT_A3 INOUT_B3

INOUT_B1 INOUT_A1

10

4

INOUT_A2 INOUT_B2

7

INOUT_B2 INOUT_A2

8

G1

61

INOUT_A1 INOUT_B1

INOUT_A3 INOUT_B3

3

6

INOUT_B3 INOUT_A3

7

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

G2

3

INOUT_A4 INOUT_B4

4

CN802

NA

10

2

G2

1

ICVE21184E150R500FR

NA

5

FL801

BAT801

13MHZ POWERKEY

10

G1

2V8_MV

FL810

C_SCK C_SDA C_VS C_HS

2V8_VEXT

2V8_MV 1V8_MV

INOUT_B4 INOUT_A4

6

VBAT VUSB

1V8_VRTC

2V6_CAM

R802

5

R801 5

A

2V6_CAM

2V6_CAM

LCD_CONNECTOR (XF2B-3545-31A-P,35PIN,0.3mm,1.2T)

G2

I/F CONNECTOR (FH26-61S-0.3SHW,61PIN,0.3mm)

Date

Name

R811

EN_FLSH EN_SET

ISINK1 ISINK2 ISINK3

5 6 7

D

MLED1 MLED2 MLED3

39

39

39

39

U802 AAT2807AIXN-4.5 C817 1u

100K

Date 10/06 2005

C818 1u

C819 27p

C820 27p

C821 27p

Sign & Name S.R.KIM

Checked

S.R.KIM

Approved

J.W.JEONG

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

S5200

Sheet/Sheets 2/2

I/F CONNECTOR,CAMERA CONNECTOR,LDO,SPK/REC

VER 1.2

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 118 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

1

1

1

2

A

A

B

B

UPPER VUSB

1V8_MV 2V8_VEXT 1V8_VRTC

2V8_MV

FPCB CONNECTOR 1V8_MV C

1V8_VRTC

VUSB VBAT

2V8_MV

D 13M_SLIDE_OSC POWERKEY

I2S_SCK I2S_WS I2S_SDO IF_MODE

SPK_RCV_P SPK_RCV_N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2V8_VEXT

CN101 DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 LCD_RESET _RD _WR ADD01 LCD_DIM_CTRL C_FLASH

VBAT FPCB_EDGE_CONN

(MALE,1.0T,ELCO,14-5805-060-000-829)

13M_SLIDE_OSC POWERKEY _LCD_CS MULTI_BYPASS _MULTI_INT _MULTI_RST

I2S_SCK I2S_WS I2S_SDO IF_MODE

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 MIC_PATH_SEL

SPK_RCV_P SPK_RCV_N MULTI_USBMULTI_USB+ _WAIT KEY_BACKLIGHT_S KEY_COL_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_ROW_UPPER4 KEY_ROW_UPPER3 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER0

KEY_ROW_UPPER0 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER3 KEY_ROW_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4 KEY_BACKLIGHT_S

MIC_PATH_SEL DATA15 DATA14 DATA13 DATA12 DATA11 DATA10 DATA09 DATA08

_WAIT MULTI_USB+ MULTI_USB-

_MULTI_RST _MULTI_INT MULTI_BYPASS _LCD_CS

E

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 LCD_RESET _RD _WR ADD01 LCD_DIM_CTRL C_FLASH

F

C

E

F

G

G

Section Designer H

Iss.

1

2

3

4

5

7

6

Notice No.

8

Date

Date 09/08 2005

Sign & Name S.R.KIM

Checked

S.R.KIM

Approved

J.W.JEONG

Name

LG Electronics Inc. 9

10

MODEL

S5200 FPCB

DRAWING NAME

Sheet/Sheets 1/1 H

CONNECTOR

DRAWING NO.

VER_1.0 11

12 LG Electronics Inc.

LGIC(42)-A-5505-10:01

- 119 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 120 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 121 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 122 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 123 -