S5000 SVC RUS_1107 - provinspc2

SML-621 MUWT88. +. GREEN. RED. 10K. R408. 405. NLAST4500DFT2G vec. NO. INDLED_R. (GPO_3). СОМ 5. 3 2 1. 4 5 6. 4 NC. INDLED_G. (GPO_7).
425KB taille 5 téléchargements 478 vues
7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4 2V8_VEXT

1V8_VCORE

2V8_VMEM

5

6

8

7

9

10

1V8_VRTC 2V85_VSIM 2V8_VMEM 3V3_VUSB

GUIDE HOLE OJ103 C105

C106

C107

0.1u

0.1u

0.1u

0.1u

47n

_RESET

4

2

1 MC-146_7pF 32.768KHz

C133

27p N10 P13 C9 E9 F9 V3

R110 10M C134 NA BT_EN

2 3 RPWRON

1

ONNOFF (GPO_3)

SPK_RCV_SEL TP505

BT_RST JACK_DETECT DSR _MIDI_RST CHG_DET

R115 24K

LCD_RESET LCD_SIGNAL1

R116

D 330K

K18 K14 J16 J18 H16 J14 H18 G16 J13 G18 H14 G14 F16 F18 E18

VIBRATOR AMP_SD FB101

FLIP KDR331E R111 100K 3V3_VUSB

LCD_SIGNAL2

R120

0

B18 A18 C16 A17 C15 K5 T7 T8 E11 A12

KEY_ROW5 CAM_RST _MIDI_IRQ CAM_INT

R117 HOOK_DETECT 4.7K BOOTCTRL1 BOOTCTRL0 R118

GPIO_55 GPIO_56

BOOT MODE

L

L

BYPASS

H

UART BOOT

L

USB BOOT INT CLOCK

H

H

USB BOOT EXT CLOCK

D15 E14 A16 E13 A15

KEY_ROW0 KEY_ROW1 KEY_ROW2 KEY_ROW3 KEY_ROW4

F13 A14 C14 C13 A13

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

2

C124

47p

0.068u

_RESET KEY_ROW0 POWERKEY RPWRON CLKON

JTAGEN TCK

0

TDO0

TDO1

C131

NA

R108

NA

V14 T13 T14 T15 V16 V17 V18 R16 T16 T18 P16 U18 R18 P18

PRE_CHARGE ONNOFF RF_PWR_DWN INDLED_G INDLED_R BATT_TEMP ANT_SW1 RF_RST ANT_SW2 PA_EN PA_BAND PCM_EN S_EN S_DATA S_CLK

1u

C140 C141

1u 1u

R113 82K

VMEMSEL GND_NET1 NC_G16 NC_B7 NC_B5

U101 AD6537BABCZ

VBATSENSE VCHG ISENSE GATEDRIVE

DPLUS DMINUS

GPIO_22 GPIO_49 GPIO_50 GPIO_51 GPIO_52 GPIO_53 GPIO_54

GPIO_23_SIM_RESET GPIO_24_SIM_EN GPIO_47_SIM_VSEL SIMCLK SIMDATAIO

KEYPADROW0 KEYPADROW1 KEYPADROW2 KEYPADROW3 KEYPADROW4

USC0 USC1 USC2 USC3 USC4 USC5 USC6

T9 L10

USB+ USB-

T15 R1

A11 J10 E10 H10 C10 F10 A10

V9 V11 P11 T10 V10

N18 N14 M16 N13 M18 L16 M13

R119 330

3

C118

4.7u

C121 C122 C125

1u 1u 2.2u 1u 1u

C126

4.7u

B

IBIAS CRST

VCHARGE

R3 T5 G16

C127 1u

B7 B5 C128 D101 10u CUS02

B8 A5 A7 A6

R107

1

AIN3L AIN3R AIN2P AIN2N AIN1P AIN1N NC_R12

330

G

S

D3

D4

D2

D5

D1

D6

5 6 7 8 TPCF8102-TE85L-F U102

R13 R14 P15 R15 P16 R16 R12

C AUXIP AUXIN VINNORP VINNORN C135

C136

C137

C138

39p

39p

39p

39p

A10 REFBB B11 REFOUT

CLOSE TO AD6537B

BATTYPE REFCHG TEMP2 TEMP1 AUXADC2 AUXADC1

AOUT1P AOUT1N AOUT2P1 AOUT2P2 AOUT2N1 AOUT2N2 AOUT3P AOUT3N GPI

L16 LIGHT1 M15 LIGHT2 M16 LIGHT3

0.1u

4.7u

VBAT

2

CSDO CSDI CSFS BSDI BSIFS BSDO BSOFS ASDO ASDI ASFS

A16 NC_A16 C16 NC_C16 B15 REF

B6 D15 A8 B9 A9 B10

C117

C119 C120

4

C139

BACK_BATT 10K

1u

P1 N1 T3 T2 T7 T6 H16 N16 D16 E15 A4 B4 T4 E16 F16

2V8_VMEM

H1 H2 L2 G2 F1 E2 G1 D2 E1 F2

R102 C116

VBAT NC_T15 NC_R1

K1 RXON K2 TXON J1 ASM

C6 E6 J9 C5 A3 A2 C4 B1 A1 C3

A

2V8_VEXT

2V5_VMIC

2V75_VVCXO

2V85_VSIM

2V75_VABB

1V8_VRTC

1V8_VCORE

RESET KEYOUT KEYON DBBON VCXOEN NC_T12 INT MCLK MCLKEN ABBRESET

2V8_VMEM

N2 P2 R2 R6 F15 VBAT1 VBAT2 VBAT3 NC_R6 GND_NET2

VCORE1 VCORE2 VMEM1 VMEM2 VRTC VSIM VABB VMIC VVCXO NC_E15 VEXT1 VEXT2 VBAT_NET NC_E16 NC_F16

B2 TCK B1 TMS A1 TDI C1 TDO

TDI R105

T1 T13 T14 R7 A2 T12 D1 L1 J2 M1

C115 47n

R103

C123

IP IN QP QN AFCDAC PA

R101 0

VBAT1-1 VBAT2-1 VBAT2-2 VBAT3-1 VBAT3-2 VBAT4 VBAT5

A12 A13 A15 A14 B14 B12

IP IN QP QN AFC TX_RAMP

13M_CLK

T11 L11 V12 P12 V13

C8 E8 A7 C7

C114 1u

0.2

A4 H9 E7 A6

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

SIM_RST C_FLASH

Section

SIM_CLK SIM_DATA

Designer

USC0 USC_1 USC_2 USC3 USC4 USC5 USC6

Iss. 1

47n

C15 G15 H15 A3 B3 R5 R4

V8

A8

L3 L6 L1 L8 M1 L5 N3 N1 P3 N6 P1 R3 R1 N7 P6 T1

C145

GPIO_35 GPIO_36 GPIO_37 GPIO_38 GPIO_39 GPIO_40 GPIO_45 GPIO_46 GPIO_55 GPIO_56

KEYPADCOL0 KEYPADCOL1 KEYPADCOL2 KEYPADCOL3 KEYPADCOL4

C113

22p

VDDRTC

N11

VDDUSB

C11

VSIM

VEXT2-1

VEXT1-1 VEXT1-2 VEXT1-3 VEXT1-4 VEXT1-5 VEXT1-6

VINT

GPO_2 GPO_3 GPO_4 GPO_7 GPO_8 GPO_9 GPO_10 GPO_11 GPO_16 GPO_17 GPO_18 GPO_19 GPO_20 GPO_21

D4 E12 F7 F11 H5 H11 H13 K8 K10 K13 L13 M5 N5 N12 N16 P7 V15

L H

GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_16 GPIO_17

G13 GPO_22_KEY_BACKLIGHT D18 GPO_23_LCD_BACKLIGHT

KEY_BACKLIGHT 4.7K

E

U103 AD6527B

E16 GPIO_33_DEBUG_RX C18 GPIO_34_DEBUG_TX

DEBUG_RX DEBUG_TX

2V8_VMEM

CLKIN CLKON OSCOUT OSCIN PWRON NRESET

L18 GPIO_0_IRDA_TX L14 GPIO_1_IRDA_RX K16 GPIO_2_NIRDA_EN

D102

C112

22u

3

CSDI CSDO CSFS BSDO BSOFS BSDI BSIFS ASDI ASDO ASFS

VSSRTC

3

GPO_0_RXON GPO_1_TXON GPO_5_ARSM GPO_6_ATSM

VSSUSB

C

26M_DBB CLKON

C111

TMS

T5 NGPCS1 V6 NAUXCS1 N9 GPIO_42_NMAIN_LCD_CS V7 GPIO_43_NSUB_LCD_CS

_MIDI_CS _LCD_CS _SUB_CS X101

JTAGEN GPIO_18_TCK GPIO_19_TMS GPIO_20_TDI GPIO_21_TDO

T4 NADV V2 NWAIT V4 BURSTCLK

_ADV _WAIT BURSTCLK

C132 NA

GPIO_48_ABB_IRQ CLKOUT CLKOUT_GATE GPO_29_ABBRESET

NRAMCS1 NRAMCS2 NROMCS1 GPIO_44_NROMCS2 NWE NLWR NHWR NRD

VBAT

Date 08/16 2005

R112

J15 K15 R11 T11 T9 R9 J16 K16 C2

4.7 RCV_P C142

R114

C148

C146

C147

47p

39p

39p

MODEL

Approved

YOON CHANG WON

C143

C144

39p

39p

D

JUNG HYUN CHAE LEE GI SUNG

39p RCV_N

AUXOP

Sign & Name

Checked

4.7

SPK_P_SM

LG-S5000

Sheet/Sheets 1/7

DRAWING NAME

Hermes 6527B / TyphoonB 6537B

DRAWING NO.

VER.1.0

A9

100

0.1u

DATA00

P10

R104 NA R106

_WR _LBS _UBS _RD

C110

47n

AGND01 AGND02 AGND03 AGND04 AGND05 AGND06 AGND07 AGND08 AGND09 AGND010 AGND011 AGND012 AGND013 AGND014 AGND015 AGND016 AGND017 AGND018 AGND019 AGND020 AGND021 AGND022 AGND023 AGND024 AGND025 AGND026 AGND027 AGND028 AGND029 AGND030 AGND031 AGND032 AGND033 AGND034 AGND035 AGND036 AGND037 AGND4 AGND3 AGND2 AGND1 SGND1 SGND2 DGND LGND

_RAM_CS2

_ROM_CS1 _ROM_CS2 _WR _LBS _UBS _RD

C109 47n

B13 E5 E6 E7 E10 E11 E12 F5 F6 F7 F10 F11 F12 G5 G6 G7 G10 G11 G12 K5 K6 K7 K10 K11 K12 L5 L6 L7 L10 L11 L12 M5 M6 M7 M10 M11 M12 T16 L15 A11 B16 T8 R8 M2 N15

_RAM_CS

2V8_VMEM

V5 P8 N8 P9 R4 V1 U1 P5

2V8_MV

VBAT

C108

DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 DATA9 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15 GND16 GND17

B

ADD0 ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5 ADD6 ADD7 ADD8 ADD9 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VMEM1 VMEM2 VMEM3 VMEM4 VMEM5

C1 E5 D3 F6 D1 F5 G6 E1 G5 F3 H8 F1 G3 G1 H3 J6 J8 J3 J5 J1 K6 K3 K1 K9

ADD00 ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 VCC7 VCC8

A

D16 F12 F14 K11 R15 T12

C104

0.1u

E3 H1 M3 T3 T6

C103

47n

A5

C102

C12 F8 H6 J11 L9 M6 M14 P14

C101

SPWR1 R10 SPWR2 T10

OJ102

OJ100

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 103 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

2

2V8_MV

4

3

6

7

8

9

HEADSET JACK

2V5_JACK

2V5_VMIC

U200

2V5_JACK

3

1K

R204

R201 1K

R202 20K

R230

AUXIN C207 2V8_MV

2V8_MV

NA

R205 NA

C205 39p

R203

1.5K

2.2K

0

5 1 3 4 2

VIN+

C240

AUXIP

R211

0.1u

2

C232 82p

4.7

R213 1M

C214 VA204 82p

C230 82p

VA203

VA201

1u

B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

C239

1u

1u C238

1u C236

C237

1u C235

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

H2 H3 G3 H4 J5 G5 J6 H7 G2 J3 G4 J4 H5 G6 H6 J7

100

0.1u R214

R232 0

13M_CLK (GPIO_12) _MIDI_RST ADD00 _RD (NAUXCS1) _MIDI_CS

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

2.2K

R224

6 9

7

_RAM_CS C227 1u

1u

_LBS _WR _RD _UBS

C228

C226 1u

_RESET

8

CLK1 _RST A0 _RD _CS NC

2

3

C215

C216

39p

39p

BB

EQ1 EQ2

12 13

R217 33K

VBAT

_WR _IRQ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 PLLC

14 EQ3 2 LED 19 MTR

SPOUT1

U206 MAX4684EBC_T

R219 0

17

C4

C2

NO1

IN1

NO2

IN2

SPOUT2

18 VBAT

SPVDD

15

R220 0 C219 47p

C220 47p

RCV_P RCV_N

NC1

COM1

NC2

COM2

C221

C3

C1

SPK_RCV_P

A3

A1

SPK_RCV_N

D C225 1u

1u SPVSS

SPK_RCV_SEL (GPIO_6)

A2

A4

VDD VSS

C231 390p

R218 82K

VREF IOVDD

C

R216 30K

C218 0.01u

16

R225 100K

_ROM_CS1 _ROM_CS2 R242

330

Section

_ADV _WR _RD

Designer _RESET

_WAIT BURSTCLK

Iss. 1

2

SPK_P_SM

11 HPOUT_R 10 HPOUT_L

Date Sign & Name 08/16 2005 JUNG HYUN CHAE

Checked

LEE GI SUNG

Approved

YOON CHANG WON

M8 M7 M2 M1

K1 G8 K3 E4 E5 F5 J2 H8 F4 G7 C6

3.3K

32

C2 _R_LB D5 _R_WE H1 _R_OE F3 _R_UB

_CE1 _CE2 _CE3 _WP _ADV _WE _OE1 _OE2 _RST WAIT CLK

1 4 30 31 29 5

27 26 25 24 23 22 21 20

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

J1 _S_CS1 C5 S_CS2 D6 _P1_CS K2 _P2_CS K8 P_MODE

1

39p

C217 0.1u

U202 YMU762C-QZE2

28 3

_WR (GPIO_37) _MIDI_IRQ

2V8_MV

VCC11 VCC12 VCC21 VCC22 VCCQ1 VCCQ2 VCCQ3 VPP P_VCC S_VCC VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8

U203 RD38F3350LLZDQ0

1000p

B5 L4 B6 K6 J8 K7 L3 D4 K5 K4

E

C213

C233

MIDI (40POLY)

C229

D

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

NC9 NC8 NC7 NC6

G1 F1 E1 D1 B1 C1 F2 E2 F6 D7 E7 B8 C8 D8 F7 E8 F8 D2 B2 B3 E6 B7 C7 C3 D3 E3

A1 NC1 A2 NC2 A7 NC3 A8 NC4

C

1V8_VCORE

R210

MIC200

J201

Memory(128*128Mbit FLASH/64Mbit pSRAM)

2V8_VMEM

0

EVL5M02200

VIN-

3

EVL5M02200

4

R215 330K

ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23 ADD24

R207

100

VINNORN

R209 4.7

EVL5M02200

VCC GND

SOB-413S44-RC3310

B1

C209 10u AUXOP

1 U201 LMV7291MGX-NOPB

R231

39p

OUT

10u

VINNORP

R208 1M 5

(GPIO_10) JACK_DETECT

C204

39p

HOOK_DETECT (GPIO_40)

C206 22u

C210 C208 39p

C203

VA202 EVL5M02200

C202 0.1u

B

AA

10u C200

VA200 EVL5M02200

Vin VOUT

NCP563Q25T1

CLOSE TO MIC

R200

4

B4

NC

V+

2 C201 10u

GND

SPK_R_N

1

10

GND

A

5

SPK_R_P

1

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

LG-S5000

Sheet/Sheets 2/7

DRAWING NAME

AUDIO/SOUND/MEMORY

DRAWING NO.

VER.1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 104 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

2

3

4

5

6

7

TX -

RTS/CTS(PC)

USC5

-

CTS/RTS(PC)

TXD

RESET

-

(GPIO_11) DSR

CLR

CN301 ENRY0002202 29

R316

47

R319

47

R322

47

25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FAV RPWRON SW310

SW309

R323

NA NA NA NA NA NA NA NA

USC2 USC4

USC6

2V8

RXD

R303 R304 R305 R306 R307 R308 R309 R310

Pin 24

100K

TDI TDO_1

100K

TCK

Pin 18

A

-

RX

R314

Pin 9 Pin 11

UART

CLOCK

USC1

100K

Pin 7

DAI

USC0

VBAT 2V8_VMEM 2V8_VEXT TDO1 TDI TCK TMS _RESET JTAGEN

PIN 2V8_VEXT

R313

_RESET TMS

100K

Pin 2

VCHARGE

DAI JTAGEN

R315

100 R321

0

VA302 EVL14K02200

SW308

100

END

R320

R318

VA301 EVL14K02200

VBAT

10K

10

VUSBIN

PIN Pin 1

100K

3 2 1 CN603

A

POWERKEY

9

Trace32

VOL_DOWN

R311

VOL_UP

CAMERA

R312

KEY PAD R317

8

I/O CONNECTOR 4 3 2 1 CN602

1

USC0

KEY_ROW0 680

MENU

LEFT

USC6 USC1 USC2 USC3

SW315

SW314

680

6

SW319

680

SW321

R337

8 SW322

9

DEBUG_TX USC5 USC4 DEBUG_RX

SEND

RIGHT

SW323

47 47 47 47

SW320

KEY_ROW2

7

R330 R331 R332 R334

SEL

UP

SW318

SW324

28

SW325

R335

10p

3p C307

22u

C306

C

680

USB-

SIM CONNECTOR 2V85_VSIM

D

SIM_RST SIM_CLK 1000p

NA

1 VCC 2 RST 3 CLK

C312

VBAT

SIM_DATA

22p

VIBRATOR

J301 4 GND 5 VPP 6 I_O

C311

2V85_VSIM

220n

680 680 680

R348 20K

D

CHG_DET (GPIO_13)

USB+

R343

680

U301 STF203-22-TCT

26 27

100K

C309

R345 R346 R347

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

VA311 EVL14K02200

680

R342

VA310 EVL14K02200

SW331

R344 KEY_ROW5

VUSBIN

39p

1u

USB

T

C302

680

C

C305

SW330

KEY_ROW4

39p

0

C304

SW329

SW328

22u

SW327

EVL5M02200

BATT_TEMP C303

SW326

R341

C301

R336

CONF

DOWN

VA307

#

VA306

0

EVL5M02200

*

VA308

680

EVL14K02200

KEY_ROW3

100K

R333

5 SW317

47 47 47 47

0.1u

4 SW316

R324 R325 R326 R328

C308

SW313

KEY_ROW1

R340

SW312

3

EVL5M02200

SW311

R329

B

2

VA309

1

C310

VBAT

R349

R350

20

47K R351 Q301 EMZ2

220

Section

3

4

R352 1.5K R353

Designer

5

2

VIBRATOR (GPIO 3)

+MOTOR

6

1

10K D301

E

C313

Date 08/16 2005

Sign & Name JUNG HYUN CHAE

Checked

HA SUNG WOO

Approved

YOON CHANG WON

4.7u 1SS352-TPH3_F -MOTOR

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

LG-S5000

Sheet/Sheets 3/7

KEY, IO, SIM, VIBRATOR

VER.1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 105 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

CAMERA IC (CL765A) BACK END LDO VBAT

AA 2V8_MV

C_CD07 C_CD06 C_CD05 C_CD04 C_CD03 C_CD02 C_CD01 C_CD00 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

3

5

C423 1u

0.01u C424

SENSER LDO

B

M10 M4 L4 K4 M5 L5 M6 L6 K6 M7 L7 K7 K8 L8 M8 J9 K9 L9 M9 H8 J10 H9 K10 L10

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07 L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15 L_DATA16 L_DATA17 L_MAIN_LCD_CS LCD_WR LCD_RD LCD_RS L_SUB_LCD_CS

FLIP SWITCH 2V8_VEXT

R412

C404

100K

6 VDD OUTPUT 5 NC2 NC1 4 GND2 7 PGND GND1

FLIP (GPIO_5)

1 2 C403

C405 0.1u

C406 0.01u

C407 1u

C409 1u

C408 1u

4

C401 1u VDDS VDDSD VDDL VDDI1 VDDI2 VDDC1 VDDC2 VDDC3

U400 VDDPLL

CL765A VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSSPLL

XIN XOUT NC

BYP

AAT3236IJS-2.8-T1 8 GND

OUT1

EN

OUT2

IN2

OUT3

IN1

7 6 5

C400 1u

C402 0.01u

K3 D3 K5 1V8_MV

2V8_VEXT

VBAT

C5 E8 U408 C4 G3 G8

1

A4 FB401 E9 F3 F8 J8 L3 M3 B4

3

A3 A2

BYP

2

4 C432 2.2u

C431 0.01u

EN

OUT2

IN2

OUT3

IN1

R420

8

GND

OUT1

100K

7 6 5

AAT3218IJS-1.8-T1

C430 1u

26M_CAM

G10

C

A10 B10 C10 A9 B9 C9 D9 D8 A8 B8 C8 A7 B7 C7 A6 B6 C6 A5 B5 E10 F10 _LCD_CS C3 C2 B2 CAM_INT A1 B3 D10

C

L_PCLK L_DA0 L_DA1 L_DA2 L_DA3 L_DA4 L_DA5 L_DA6 L_DA7 L_DA8 L_DA9 L_DA10 L_DA11 L_DA12 L_DA13 L_DA14 L_DA15 L_DA16 L_DA17 L_CS_N L_WR_N L_RD_N L_ADS LS_CS_N

C428 0.01u

F2 H3 J3 H2 J2 K2 H1 J1 K1 L2 M2 M1 L1 G2 G1 F1

4

B1

NC1

2

C427 4.7u

STROBE

C425 1u

BYP

U401

3

C_PWDN C_D7 C_D6 C_D5 C_D4 C_D3 C_D2 C_D1 C_D0 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

7 NC2 6 GND 11 BGND

2

E3 E2 E1 D2 D1 C1 F9 G9 H10

EN2

GPIO_0 GPIO_1 GPIO_2 GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 T_MODE0 SCAN_EN GPIO

EN1

NC3

2V8_MV

1

100K

VOUT2

M_SA0 M_SA1 M_ADS M_SD0 M_SD1 M_SD2 M_SD3 M_SD4 M_SD5 M_SD6 M_SD7 M_SD8 M_SD9 M_SD10 M_SD11 M_SD12 M_SD13 M_SD14 M_SD15 M_SD16 M_SD17 M_CS_N M_RD_N M_WR_N M_INTR M_RESET_N MS_CS_N

C426 1u

VIN

R480

9 8

VOUT1

1

100K

1V8_MV U406 MIC2211-GMYML 10

2V8_VEXT

VBAT

R407

2V6_CAM 1V8_CAM

A

FLASH LED CHARGEPUMP

3 0.01u

0.1u

ADD01 ADD02 ADD01 DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 (DATA16) ADD16 (DATA17) ADD17 _LCD_CS _RD _WR CAM_INT CAM_RST _SUB_CS

U403 A3212EEH-T VBAT U404 10

IN

AAT3122ITP-T1 C416 4 C1+

C1C2+

1u

1

3 4

VBAT

2

VCHARGE

15K

11

1u

EN_SET

GND

D1 D2 D3 D4

12 8 6 5 7

FLASH_LED

D

C420

100K

R405 270

1u

9

R403

R404 100

C421 27p

R402

C419

C_FLASH (GPIO_24)

VBAT

C418

OUT C2-

D

3 1

1u

2

INDICATOR LED

1u

C417

RED 6

GREEN

5

5

1

COM

2

2 VCC

10K

6 NO

INDLED_R (GPO_8)

R410

R409 C429 2.7K 0.1u

Section

INDLED_G (GPO_7)

Designer

4

3

1

3

C422 0.1u

IN

GND

4 NC

2V8_VEXT

E

R406

LD400 SML-521MUWT86 U405 NLAST4599DFT2G

Q404 EMH10

100K

Iss.

Notice No.

Date

Name

Sign & Name Date 08/16 JUNG HYUN CHAE 2005

Checked

LEE GI SUNG

Approved

YOON CHANG WON

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

LG-S5000

Sheet/Sheets 4/7

CAMERA / Chargepump

VER.1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 106 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VBAT

C550 68u

A

C551 27p

C552 2.7p

R500

0

R501

0

R502

10K

PA_BAND

(GPO_17)

PA_EN

(GPO_16)

A

TX_RAMP

C504 27p TP500

TP501

C506 1000p

C505 1000p

TP502

C509

16

C513

L501 3.3nH

NA

ANT

10

13 18 8

4

DCS_PCS_IN

DCS_PCS_OUT GSM_OUT

U500 AWT6171R

GSM_IN

7

G2

C515

12

R508 430

PGND3 PGND2 PGND1 GND6 GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

SW500

R507

1

10p RF2V85

R509 430

2V8_VEXT

3 TX_EN 2 BS

C502 0.5p

R503

C510

18

C517 22p

33p

C518 0.1u

C519 100p

B

21 20 19 17 15 14 12 11 9

RF

G1

KMS-506

C501 1p

VBATT

3.9nH

C554 1000p

VCC_OUT VCC22 VCC21

ANT

CEXT

VRAMP

6

5

C553 22n

1p R504

PAM

C503 33p L500 C520 22p

R506 300

R505 300

R550

L502 12nH

0

NA

R521 RF_RST

(GPO_10)

RF_PWR_DWN

(GPO_4)

NA

C521 27p IP

16 15 14 13 12 11 10 9 RFOH RFOL GND VDD2 VDD1 VIO _RESET _PDN

9 3 GND11

PCS_RX2 PCS_RX1 DCS_RX2 DCS_RX1

GND10 GND9

EGSM_RX2

GND8

EGSM_RX1

GND7

15 14 13 12 11 10

2p

C525 C526

1.8p 1.5p

GND6

L504 6.8nH

GND5 GND4 EGSM_TX

C527

RFIPP RFIPN RFIDP RFIDN RFIEP RFIEN RFIAP RFIAN

SI4210 U501

XOUT BIP BIN BQP BQN SDIO _SEN SCLK

1.5p

8 7 6 5 4 3 2 1

QP C524 39p QN S_DATA S_EN S_CLK

5 8

C531

TRANSCEIVER

1.5p

C528 27p

22nH L505

HWXQ511 FL500

C532

1.5p

C529 27p

2V75_VVCXO

C530 27p

RF2V85

FEM

C535 2.2u VBAT

RF2V85

C533 22p

C534 0.1u

U502 SN74AHC1GU04DCKR

C536 1000p

R511

0

R512

0

ANT_SW1 (GPO_9)

RF LDO

ANT_SW2 (GPO_11)

R517

C544 1u

C545 0.01u

R515

C546 4.7u

100

3 4

C541 NA

OUT VCONT VCC

C543 2.2u (1608) ANT_SW2

1

0

0

1

GSM_RX

0

0

DCS_RX

0

0

PCS_RX

0

0

GSM_TX DCS/PCS_TX

E

Section Designer

Iss. 1

2

3

4

VCC

4

GND

OUT

R510

C538

1000p

26M_CAM

100

R513 1M

X500 R518 100K

2 IN

D 2V75_VVCXO

0

ANT_SW1

1000p

3 U503 MIC5255-2.85BM5 1 5 IN OUT 2 GND 3 4 EN BYP

CLKON C540 270p

26M_DBB

5 C537

C539 270p

(GPO_20) (GPO_19) (GPO_21)

25 26 27 28 29 30 31 32 33

DCSPCS_TX

GND2 ANT

GND3 GND1

17 18 19 20 21 22 23 24

L503 5.6nH

C522 39p IN

XMODE XDIV AFC VDD3 VDD4 XTAL2 XTAL1 XEN PGND

VC_EGSM

GND12

VC_DCSPCS

GND13

1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 7 6 4 2

C523

Notice No.

Date

Name

GND

AFC 15K

2

26MHz

Date Sign & Name 08/16 2005 JUNG HYUN CHAE

Checked

LEE GI SUNG

Approved

YOON CHANG WON

LG Electronics Inc.

R514

1

C542 1000p

TCXO_26MHz

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

LG-S5000

Sheet/Sheets 5/7

RF(Aero II / ANADIGICS)

VER.1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 107 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

3

2

4

5

A

10 5 G1

G2

FL600

8

7

10

9

AA

1.3M Pixel CAMERA 128x160 MAIN OLED-LCD 96x64 SUB OLED LCD

6 4 INOUT_B4 INOUT_A4 3 7 INOUT_B3 INOUT_A3 2 8 INOUT_B2 INOUT_A2 9 1

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03

6

INOUT_B1 INOUT_A1

FL601

G2

2V6_CAM

1 9 INOUT_A1 INOUT_B1 8 2 INOUT_A2 INOUT_B2 3 7 INOUT_A3 INOUT_B3 6 4

L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07

1V8_CAM

6 4 INOUT_B4 INOUT_A4 3 7 INOUT_B3 INOUT_A3 2 8 INOUT_B2 INOUT_A2 9 1

2V8_MV (LCD_RD) 2V8_VEXT

4.7K

4.7K

G2

5 G1 10

VBAT

2V8_MV 2V6_CAM

INOUT_A4 INOUT_B4

B

10 5

ICVE21054E250R401FR FL602

G1

1

L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11

INOUT_B1 INOUT_A1

ICVE21054E250R401FR

ICVE21054E250R401FR R611 100K

NA CN601

INOUT_B1 INOUT_A1

R609

ICVE21184E150R500FR

0 SPK_RCV_P SPK_RCV_N

C

R604 LCD_SIGNAL1 R614

2V6_CAM

100 FL607

NA

1 9 INOUT_A1 INOUT_B1 8 2 INOUT_A2 INOUT_B2 7 3 INOUT_A3 INOUT_B3 6 4

LCD_RD C_SDA C_SCK C_RST

G2

ICVE21184E150R500FR

5 G1 10

INOUT_A4 INOUT_B4

-MOTOR

FL606 1 9 INOUT_A1 INOUT_B1 2 8 INOUT_A2 INOUT_B2 7 3 INOUT_A3 INOUT_B3 6 4 LCD_SIGNAL2

FL605

INOUT_B1 INOUT_A1

ICVE21184E150R500FR

FLASH_LED

G2

5 G1 10

C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

ICVE21184E150R500FR

1u

1u C602

C604

C609

1u

6

1u

7

C607

5

10

1 9 INOUT_A1 INOUT_B1 8 2 INOUT_A2 INOUT_B2 7 3 INOUT_A3 INOUT_B3 6 4 INOUT_A4 INOUT_B4

8

C603

D

C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03

FL608

C606

INOUT_A4 INOUT_B4

C

4 6 INOUT_B4 INOUT_A4 7 3 INOUT_B3 INOUT_A3 8 2 INOUT_B2 INOUT_A2 9 1

9

27p

INOUT_A3 INOUT_B3

G1

4

INOUT_A2 INOUT_B2

ICVE21184E150R500FR

BACK_BATT

FL609

INOUT_A1 INOUT_B1

C605

3

EVL5M02200

2

G2

1

EVL5M02200

ICVE21054E250R401FR

C_MCLK C_PCLK C_HS C_VS

INOUT_A4 INOUT_B4

AXK760145J L_DATA16 L_DATA17

ICVE21054E250R401FR

10 5

6 4 INOUT_B4 INOUT_A4 7 3 INOUT_B3 INOUT_A3 2 8 INOUT_B2 INOUT_A2 9 1

L_MAIN_LCD_CS L_SUB_LCD_CS LCD_WR LCD_RS

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

G2

G2

FL604

G1

10 5

0.1u

G2

C601

5 G1 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100 C608 0.1u

L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

INOUT_A4 INOUT_B4

G1

R603 LCD_RESET

1 9 INOUT_A1 INOUT_B1 8 2 INOUT_A2 INOUT_B2 7 3 INOUT_A3 INOUT_B3 4 6

G2

R605 0

R610 0

5 G1 10

R612

R613

FL603 R620

D

+MOTOR

Section Designer E

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

Date Sign & Name 08/16 2005 JUNG HYUN CHAE

Checked

HA SUNG WOO

Approved

YOON CHANG WON

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

LG-S5000

Sheet/Sheets 6/7

CAMERA / LCD CONNECTOR

VER.1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 108 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

5

4

7

6

8

9

10

11

12

A

A A

A

PRECHARGE

USB LDO UART PORT

VCHARGE VBAT

C705 1u

1u C700

100K

DSR RTS CTS

R748 0

4

Q701

1K

R747

USC1 USC2 RPWRON

R745 PRE_CHARGE

DSR USC5 USC4

5

AAT3221IJS-3.3-T1

R702

TX

VBAT VBAT NC2 PWR URXD NC3 NC4 UTXD

1.5K 6

EN

RX NC1

ON_SW ON_SW

C703 0.1u

NA

4

1

OUT

8 GND4 7 GND3 6 GND2 5 GND1

NC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R750

IN

3

GND

3

82K

R751

2

GND RX TX UFLS

2

U704

10

UR700 3G 2.5G

R746

VBAT

3V3_VUSB

1

VUSBIN

10K

VUSBIN

R749

B

UMX1NTN

C

C

BLUETOOTH D

D 2V8_VBT

FEED

0

R701 10K

USC1

A1

USC2

19 PCM_IN 17 PCM_OUT 18 PCM_SYNC 20 PCM_CLK

R741

47

R742 R743 R744

DEBUG_RX DEBUG_TX

LD711

330

R720

330 LD710

LEBB-S14H

R719

330 LD709

LEBB-S14H

330

R717

R718 LEBB-S14H

LD708

IMX9T110 Q700

R728 PCM_TX PCM_RX PCM_SYNC8 USC0

47 47 47

KEY_BACKLIGHT 12K

3

47 47

2

SPI_CLK SPI_CSB SPI_MOSI SPI_MISO

R738 R739

4

13 14 12 15

27 UART_TX 24 UART_RX 23 UART_RTS 26 UART_CTS

C725 27p

F C724 27p

10

NC2

C1

SPI700 SPI701 SPI702 SPI703

NC

R731

COM2

PCM_TX

1

NC1

COM1

28

PCM_RX

A4

C702 2.2u

10

USC_2

NO2

C701 2.2u

R730

A3

NO1

IN2

GND

C3

USC_1

C4

IN1

L750 22nH

4 GND1 6 GND2 11 GND3 25 GND4

B1

A2

22 VDD_1_8V 21 VDD_DIG 3 VDD_VREGIN

5

B4 V+

C2

PCM_EN

PIO0 PIO1 PIO2 PIO3 PIO4 PIO5

6

C719 0.1u

U703 NLAS4717FCT1G

1 2 7 8 9 10

10

NA

LBMA-2C67B2

10

2V8_VMEM R727 NA

F

RESETB

R752

R734

2

16

(GPIO_9) BT_RST

PCM_SYNC8

R735

0

GND

12K

R725

4 3

5

M700

5 VCC

E

2V8_VBT

C715 0.1u

R732

USC3

C761 C762 C763 C764 C765 C766 1u 1u 1u 1u 1u 1u

ANT

PCM_TX

U702 TC7SH08FS 1

LEBB-S14H

E

LD707 LEBB-S14H R716 330

C753 C754 C755 C756 C757 C760 C758 C759 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u

2V8_VBT

LD706 LEBB-S14H R715 330

C752 15p

VBAT

LD712 LEBB-S14H R777 330

C714 1u

GND2 GND1

R737 NA

LD713 LEBB-S14H R778 330

R736 NA

VBAT

LD705 LEBB-S14H R712 330

C726 0.01u

C713 1u

BT700 AMAN542012_2442

R733

LD704 LEBB-S14H R711 330

C751 15p

C750 2.2u

KEY BACKLIGHT

U701 MIC5252-2.8BML 6 EN BYP GND 5 PGND NC 4 IN OUT

LD703 LEBB-S14H R710 330

1 2 7 3

LD702 LEBB-S14H R709 330

(GPIO_2) BT_EN

330

LD701 LEBB-S14H R708 330

R724

LD700 LEBB-S14H R707 330

VBAT

G

G

Section Designer Checked

LEE GI SUNG

Approved

YOON CHANG WON

H

Iss.

2

3

4

5

Notice No.

7

6

LGIC(42)-A-5505-10:01

8 8

- 109 -

Date

Date Sign & Name 08/16 JUNG HYUN CHAE 2005

Name

LG Electronics Inc. 9

10

MODEL

DRAWING NAME

LG-S5000

Sheet/Sheets 7/7

CHARGING / BLUETOOTH

DRAWING NO.

H

VER.1.0 11

12 LG Electronics Inc.

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 110 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 111 -