PREVIEW - Do Not Print

rise to œ. Œ ..œœ. J œ œ œœœœ..˙˙. You. œ œ œ œ..˙˙. Ó œœ œœ. From the. Ó œ œ œœ. -. & ? ..œœ j œœ ˙˙ heav ens. 29 ..œœ. J œ œ. ˙. ˙. Ó ..œœ j œœ to the.
452KB taille 3 téléchargements 516 vues
Vocal Chart

12 - Hear Our Praises REUBEN MORGAN Arranged by Jeff Anderson

4

INTRO

& 44 VERSE

F œ

Both X - Solo opt. ad lib.

5

& .. Ó

œ

1.May 2.May

9

& Ó

œ

13

& Ó & Ó ?

17

CHORUS

& œœ .. œœ ..

moun

? 21

-

œ

œ

œ œ

May May

in - jus Your glo

œ

œ œ

as as

the peo the wa

j œœ ˙˙

œ œ œ

œ

be filled shine in

j œ œ -

tice ry

œ œ œ

be filled be - fore

j œ œ bow fill

œ

œ

with danc the dark

œ

œ

œ

œ

-

ing, nessto Je the whole

j œ œ.

sus earthœ .. œ to

Ó

œ.

j œœ œœ .. the

œ J

œœ ..

val

-˙

œœ

FromÓ

j œœ ˙˙

Ó

leys,

œ ˙ J

f œœ

Parts

Ó

w

ple turn to pray. PREVIEW - theDo ter o’er seas.Not Print

Óœ œ ˙.

w

with joy; the cross;

œ œ œ œ œ œ œ œ

tains

œœ ˙˙ J

œ

œ œ œ

our streets we walkœ œ

our homes our light

œ

may as

œ

Ó

© Copyright 1998 Reuben Morgan/Hillsong Publishing (ASCAP) (admin. in the US & Canada by Integrity’s Hosanna! Music) (c/o Integrity Media, Inc., 1000 Cody Road, Mobile, AL 36695). All rights reserved. Used by permission.

œœ

the

œœ

œœ

œœ

hear

our

œ

œ

12 - Hear Our Praises - Vocal Chart - 2 of 4

j œœ ˙˙

& œœ .. prais

? œ.

-

es

Œ

œœ

œ ˙ J

œ

j œœ ˙˙

Ó

Œ

25

& œœ .. œœ ..

heav

?

-

29

& œ .. œ sing

? œ.

-

rise

to

œœ œœ ˙˙ ..

œœ ..

œ.

Ó

j œœ ˙˙

œœ

Œ

œ

Œ

33

Ó

You.

œœ J

j œœ œœ .. the

œ J

j œœ ˙˙

œœ ..

na

-

Ó

tions,

œ ˙ J

œœ J

ww

ww

fill

the

air.

ww

œœ J

ww

the

œœ

œœ

hear

our

œ

Ó

œœ

From

œœ

Ó

œœ .. œœ ..

œœ

œœ

œ

4

TURNAROUND to Verse

&

œœ œœ ˙˙ ..

to

œœ ˙˙ J

œ ˙ J

œœ J

œœ ..

ens

ing

œœ ..

..

PREVIEW - Do Not Print 4

?

..

37

to Bridge

& ? 41

3 3

Ó

P œœ

1st X - unis. (mel.) 2nd X - Parts

Hal

Ó

œ

œœ -

le

œ

-

12 - Hear Our Praises - Vocal Chart - 3 of 4 BRIDGE I

& .. œœ .. lu

45

-

. ? .. œ

lu -

œ ˙ J

. ? .. œ

-

. ? œ

-? œ

œ ˙ J

62

œ

-

jah.

œ ˙ J

œœ œœ

Œ

lu

œ

œœ

œœ

Œ

œ

œ

hal

œœ

Ó

f œœ œœ

œœ the

œœ

CHORUS

œœ ..

œœ

-

lu

œ.

j œœ ˙˙

œœ ..

moun

- le

-

tains

œœ J

˙˙

-

œ

œ

-

F Œ œœ œœ

.. œ œ -Hal - le -

.. œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

Œ

Ó

œœ œ ˙ œ ˙ -

œœ

to Bridge II

Hal - le

œ

œœ -

Ó

REPEAT to Bridge I Parts

œœ

œœ

Hal - le

œ œ ˙

jah.

œœ

Ó

-

jah.

Hal - le -

œ œ ˙

Ó

j œœ œœ Ó œœ .. œœ ˙˙ PREVIEW - Do Not Print

From 

Œ

œ.

lu

hal - le

œ ˙ J

Œ

lu

Ó

œœ œœ ˙˙

j œœ ˙˙

œœ

jah,

to Chorus

-

jah,

58

& œœ

œ

-

œœ ..

Ó

j œœ ˙˙

& œœ ..

œœ

œœ

œœ

œ

j œœ ˙˙

& .. œœ ..

lu

œœ

Ó

BRIDGE II

54

Ó

hal - le

49

lu

œœ

Ó

œ ˙ J

œœ

hal - le

jah,

œ.

œœ

Ó

jah,

j œœ ˙˙

& œœ .. ?

j œœ ˙˙

jah.

œ ˙ J

REPEAT to Bridge II

œœ œ

Ó Ó

Œ

œœ

œœ

œ

œ

..

Hal - le -

Œ

..

œ .. œ

j œœ

to

the

œ.

œ J

12 - Hear Our Praises - Vocal Chart - 4 of 4

j œœ ˙˙

& œœ .. œœ ..

val

?

-

Ó

leys,

œ ˙ J

65

œœ

œœ ..

hear

our

prais

œ

Ó

& œœ œœ ˙˙ ..

œœ

Ó

œœ

You.

?

From

œœ œœ ˙˙ ..

œœ ..

na

j œœ ˙˙

? 73

& ww air.

? 77

ww

-

œœ

Ó

69

& œœ ..

œ

Ó

tions,

œ ˙ J

Ó

œœ ..

the

heav

œœ ..

œœ

œœ ..

hear

our

sing

ww PREVIEW ww

œœ

œœ œ

-

œ.

œœ œ

j œœ ˙˙

œ.

w - wDo ww

es

œ ˙ J

œ j œœ ˙˙

-

Œ Ó

ens

œœ ˙˙ J

j œœ ˙˙ -

Œ

œœ

ing

œ ˙ J

Not Print

œ 3 3

œœ J

rise

to

œœ J

œœ ..

œœ ..

j œœ

to

the

œ.

Ó œœ

œœ ..

Œ Œ

œ J

œœ ..

œœ J

fill

the

œœ J

œœ .. U ∑ ∑ u