M6100 SVC ENG_1219 - provinspc2

220n 27p 1000p. DRAWING. NAME. KEYISIM/IONIB. Approved. DRAWING. ISS. Notice No. Date. Name. LG Electronics Inc. REV.1.1. NO. LGIC(42)-A-5505-10: ...
509KB taille 1 téléchargements 314 vues
7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

TP101

_RAM_CS1

TP102

_ROM_CS1 _ROM_CS2 _WR _LBS _UBS _RD

NA

3

C131 CLKON

R108 2

1 MC-146_7pF

32.768KHz

PWRON

10M

VUSB

VIBRATOR AMP_SD SLIDE SPK_RCV_SEL

R111 _RESET

_BT_RST JACK_DETECT

R115 330K

DSR _MIDI_RST CHG_DET KEY_BACKLIGHT_S LCD_RESET USB_PATH_SEL HEADSET_PATH_SEL

D

DEBUG_RX DEBUG_TX

2V8_VMEM

MIC_PATH_SEL MULTI_BYPASS

4.7K BOOTCTRL1 BOOTCTRL0 R119 4.7K

KEY_BACKLIGHT LCD_DIM_CTL

L

L

BYPASS UART BOOT

L

H

H

L

USB BOOT INT CLOCK

H

H

USB BOOT EXT CLOCK

1

AD6527BABCZ

GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 (LCD_SIGNAL1=ID_MAKER=LOW) GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_16 GPIO_17

A4 H9 E7 A6

A12 A13 A15 A14 B14 B12 C122 47p

ABB_IRQ

JTAGEN TCK

T11 L11 V12 P12 V13

TMS R105

TDI

NA TP106

TDO_0

VCORE1 VCORE2 VMEM1 VMEM2 VRTC VSIM VABB VMIC VVCXO VUSB VEXT1 VEXT2 VBACK VAPPGATE VAPP

C123 0.068u

KEY_ROW0 POWERKEY RPWRON CLKON

47n

IP IN QP QN AFCDAC PA

T1 T13 T14 R7 A2 T12 D1 L1 J2 M1

RESET KEYOUT KEYON DBBON VCXOEN LDOEN INT MCLK MCLKEN ABBRESET

IBIAS CRST VMEMSEL VBACKSEL NC_G16_VPLL_TE

B2 TCK B1 TMS A1 TDI C1 TDO

CHGDACREF CHGOSC

C8 E8 A7 C7

K1 RXON K2 TXON J1 ASM

C6 E6 J9 C5 A3 A2 C4 B1 A1 C3

H1 H2 L2 G2 F1 E2 G1 D2 E1 F2

V14 T13 T14 T15 V16 V17 V18 R16 T16 T18 P16 U18 R18 P18

SYNTH_EN ONNOFF RF_PWR_DWN TX_EN RX_EN ANT_SW1 ANT_SW3 ANT_SW2 PA_EN PA_BAND PCM_EN S_EN S_DATA S_CLK

BATT_TEMP

C133

1u

C134 C139

1u 1u

R113 82K (1%) TP109

DPLUS DMINUS

GPIO_22 GPIO_49 GPIO_50 GPIO_51 GPIO_52 GPIO_53 GPIO_54

GPIO_23_SIM_RESET GPIO_24_SIM_EN GPIO_47_SIM_VSEL SIMCLK SIMDATAIO

KEYPADROW0 KEYPADROW1 KEYPADROW2 KEYPADROW3 KEYPADROW4

USC0 USC1 USC2 USC3 USC4 USC5 USC6

T9 L10

USB+ USB-

N18 N14 M16 N13 M18 L16 M13

3

U101 AD6535ABCZ

0.1u

VBAT

VUSB

2V8_VEXT

2V5_VMIC

NBL414-F9DE(SBCL0001303) R101

P1 N1 T3 T2 T7 T6 H16 N16 D16 E15 A4 B4 T4 E16 F16

10K

VBACKUP

C115

1u

C116

1u

C117 C118

0.1u 1u (1608) 2.2u 1u 1u 1u 1u

C119 C120 C121 C124 C125

B

(1%) T15 R103 R1 C128

1.2M VBAT

1u

VCHARGE

R3 T5 G16 B7 B5 B8 A5 A7 A6

(1%) R104 C129

100 0.01u

TP107

R107

CSDO CSDI CSFS BSDI BSIFS BSDO BSOFS ASDO ASDI ASFS

NA AIN3L AIN3R AIN2P AIN2N AIN1P AIN1N NC_R12

A16 REFPWR C16 REFEN B15 REF

R13 R14 P15 R15 P16 R16 R12

C HEADSET_MICP HEADSET_MICN VINNORP VINNORN

C135 C136 C137 C138 39p NA

A10 REFBB B11 REFOUT B6 D15 A8 B9 A9 B10

A

2V5_VMIC

BATTYPE REFCHG TEMP2 TEMP1 AUXADC2 AUXADC1

AOUT1P AOUT1N AOUT2P1 AOUT2P2 AOUT2N1 AOUT2N2 AOUT3L AOUT3R GPI

L16 LIGHT1 M15 LIGHT2 M16 LIGHT3

A11 J10 E10 H10 C10 F10 A10

V9 V11 P11 T10 V10

VBATSENSE VCHG ISENSE GATEDRIVE

2V75_VVCXO

C15 G15 H15 A3 B3 R5 R4 DATA00 IP DATA01 IN DATA02 QP DATA03 DATA04 QN DATA05 AFC DATA06 TX_RAMP DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 _RESET R102 200 DATA13 DATA14 C126 C127 DATA15

39p 39p

J15 K15 R11 T11 T9 R9 J16 K16 C2

CLOSE TO AD6535

R114

4.7

R116

4.7

C150 39p

C144 C143 39p

39p

USC0 USC_1 USC_2 USC3 USC4 USC5 USC6

Date 09/02 2005

Checked Approved

C142

39p

39p

D

2V85_SPWR

VBAT U102 BH28FB1WHFV 1 STBY NC 2 GND BGND 3 VIN VOUT

5 6 4 C148

1u

Sign & Name MODEL

C141

39p

C147

Section

RCV_N

C145

100K

Designer

39p

AUX_OUT_L AUX_OUT_R

R118

SIM_RST C_FLASH IF_MODE SIM_CLK SIM_DATA

RCV_P C140

SPKPM

AMP_SD

Iss. 2

C114 1u

2V85_VSIM

A8 VDDRTC

L3 L6 L1 L8 M1 L5 N3 N1 P3 N6 P1 R3 R1 N7 P6 T1

C146

GPIO_35 GPIO_36 GPIO_37 GPIO_38 GPIO_39 GPIO_40 GPIO_45 GPIO_46 GPIO_55 GPIO_56

KEYPADCOL0 KEYPADCOL1 KEYPADCOL2 KEYPADCOL3 KEYPADCOL4

V8

GPO_2 GPO_3 GPO_4 GPO_7 GPO_8 GPO_9 GPO_10 GPO_11 GPO_16 GPO_17 GPO_18 GPO_19 GPO_20 GPO_21

G13 GPO_22_KEY_BACKLIGHT D18 GPO_23_LCD_BACKLIGHT

F13 A14 C14 C13 A13

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

VDDUSB

C11

N11 VSIM

VEXT2-1

D16 F12 F14 K11 R15 T12 VEXT1-1 VEXT1-2 VEXT1-3 VEXT1-4 VEXT1-5 VEXT1-6

E3 H1 M3 T3 T6

A5

U103

D4 E12 F7 F11 H5 H11 H13 K8 K10 K13 L13 M5 N5 N12 N16 P7 V15

BOOT MODE

CSDI CSDO CSFS BSDO BSOFS BSDI BSIFS ASDI ASDO ASFS

E16 GPIO_33_DEBUG_RX C18 GPIO_34_DEBUG_TX

D15 E14 A16 E13 A15

KEY_ROW0 KEY_ROW1 KEY_ROW2 KEY_ROW3 KEY_ROW4

E

K18 K14 J16 J18 H16 J14 H18 G16 J13 G18 H14 G14 F16 F18 E18

B18 A18 C16 A17 C15 K5 T7 T8 E11 A12

KEY_ROW5 _MULTI_RST _MIDI_IRQ _MULTI_INT EAR_DETECT

R117

GPIO_55 GPIO_56

CLKIN CLKON OSCOUT OSCIN PWRON NRESET

L18 GPIO_0_IRDA_TX L14 GPIO_1_IRDA_RX K16 GPIO_2_NIRDA_EN

CHG_EN CHG_STAT BT_EN

C113 47n

TDO_1 GPO_0_RXON GPO_1_TXON GPO_5_ARSM GPO_6_ATSM

C132 NA

24K

1000p N10 TP108 P13 C9 E9 F9 V3

C112 22p

C111 22u

JTAGEN GPIO_18_TCK GPIO_19_TMS GPIO_20_TDI GPIO_21_TDO

T5 NGPCS1 V6 NAUXCS1 N9 GPIO_42_NMAIN_LCD_CS V7 GPIO_43_NSUB_LCD_CS

(FROM TCXO) 4

NRAMCS1 NRAMCS2 NROMCS1 GPIO_44_NROMCS2 NWE NLWR NHWR NRD

T4 NADV V2 NWAIT V4 BURSTCLK

_ADV _WAIT BURSTCLK

C130

V5 P8 N8 P9 R4 V1 U1 P5

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15 GND16 GND17

C

0.1u

47n

VSSRTC

L502 NA

TP103 TP104 TP105

_MIDI_CS _LCD_CS

X101

47n

GPIO_48_ABB_IRQ CLKOUT CLKOUT_GATE GPO_29_ABBRESET

VSSUSB

C768 NA

VUSBIN

2V85_SPWR

M6100 (X1)

0.01u

C149 10u

Sheet/Sheets 1/7

DRAWING NAME

Hermes 6527B / TyphoonB 6535

DRAWING NO.

REV.1.1

A9

R739 13MHz

C769 NA

C110

DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 DATA9 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

P10

B

ADD0 ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5 ADD6 ADD7 ADD8 ADD9 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VINT

C1 E5 D3 F6 D1 F5 G6 E1 G5 F3 H8 F1 G3 G1 H3 J6 J8 J3 J5 J1 K6 K3 K1 K9

ADD00 ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 VCC7 VCC8

A

VMEM1 VMEM2 VMEM3 VMEM4 VMEM5

C12 F8 H6 J11 L9 M6 M14 P14

KDR331V

0

C109

PWRON

1

100K

47n

2V75_VABB

3

R106

VBAT C108

1V8_VRTC

0.1u

1V8_VCORE

C106

0.1u

10

2V8_VMEM

C105

0.1u

N2 P2 R2 R6 F15

C104

0.1u

9

VCOREIN VMEMIN1 VMEMIN2 VRTCIN VUSBIN

C103

0.1u

8

Speaker Phone Pwr

SPWR1 R10 SPWR2 T10

C102

47n

7

VBAT1 VBAT2-1 VBAT2-2 VBAT3-1 VBAT3-2 VBAT4 VBAT5

C101

6

1V8_VRTC

AGND01 AGND02 AGND03 AGND04 AGND05 AGND06 AGND07 AGND08 AGND09 AGND010 AGND011 AGND012 AGND013 AGND014 AGND015 AGND016 AGND017 AGND018 AGND019 AGND020 AGND021 AGND022 AGND023 AGND024 AGND025 AGND026 AGND027 AGND028 AGND029 AGND030 AGND031 AGND032 AGND033 AGND034 AGND035 AGND036 AGND037 AGND4 AGND3 AGND2 AGND1 SGND1 SGND2 DGND LGND

ONNOFF

2

2V8_VMEM 2V85_VSIM VUSB

B13 E5 E6 E7 E10 E11 E12 F5 F6 F7 F10 F11 F12 G5 G6 G7 G10 G11 G12 K5 K6 K7 K10 K11 K12 L5 L6 L7 L10 L11 L12 M5 M6 M7 M10 M11 M12 T16 L15 A11 B16 T8 R8 M2 N15

D101

2V8_VMEM 2V8_VEXT

C107

1V8_VCORE

RPWRON

5

4

3

2

47n

1

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

5

LG Electronics Inc.

LGIC(42)-A-5505-10:01

- 111 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

HEADSET JACK

6

7

9

8

JACK_DETECT

2V5_VMIC

L

REMOVE

H

INSERT

10

2V5_VMIC

CLOSE TO MIC

R202

AA

A

U201 MAX4684EBC_T B4

R210

4.7

C211

33u

R212

4.7

2V8_VMEM

2V8_VMEM

R214

100K

R213

100K

B

C214 47p

C216 47p

C215 47p

C217 47p C763 0.068u

VA206

VA205

R215

VA204

VA203

JACK_DETECT

EAR_DETECT

R216

NA

V+ COM2

GND

100

C206

A3

39p B1

OSF213-42D

R206

C3

C210

R208

C208

100

0.1u

C207

1

39p

2 MIC201

R211 2.2K

C212

C213

39p

39p

BB

KEY_COL_UPPER1 (MP3_FF) KEY_COL_UPPER2 (MP3_REW) KEY_COL_UPPER3 (MP3_PLAY/PAUSE) KEY_ROW5

14 16

X 6EA

EVL14K02200

NC2

1u

100 C218 27p

COM1

A1

VINNORN

KEY_COL4 (HOOK DETECT)

IN2

NC1

VA202 EVL14K02200

HEADSET_SPK_R

33u

EVLC18S02015

HEADSET_SPK_L

C209

CN201 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A2 NO2

C1

VA212 EVLC18S02015

0.1u

VA211 EVLC18S02015

C205

VA210 EVLC18S02015

100

C201 10u

39p

2.2K

MIC_PATH_SEL

IN1

A4

VINNORP

C203

R203 C2

NO1

MULTI_MIC_N

VA209 EVLC18S02015

R207

C4

MULTI_MIC_P

39p

VA208

100

R209

HEADSET_MICN

R205

C204

2.2K

HEADSET_MICP

10u

2.2K

R204

C202

VA201 EVL14K02200

1K

R201

1K

MEMORY (INTEL,256MbitFLASH+64Mbit PSRAM)

2V8_VMEM

1V8_VCORE

1u

1u C225

C224

C223

C222

4.7u

E

1u

B5 L4 B6 K6 J8 K7 L3 D4 K5 K4 B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

MIDI_HP_R MIDI_HP_L

RD38F4050L0ZBQ0

AUX_OUT_R

J1 _S_CS1 C5 S_CS2

AUX_OUT_L

D6 _P1_CS K2 _P2_CS K8 P_MODE

2

B4 C2

NO1

IN1

NO2

IN2

NC1

COM1

NC2

COM2

A4

HEADSET_PATH_SEL

SPK_P

A2

SPK_N

C3

C1

A3

A1

HEADSET_SPK_R

RCV_P

HEADSET_SPK_L

RCV_N

V+

C4

C220 1u

_RAM_CS1

C4

C2

NO1

IN1

NO2

IN2

NC1

COM1

NC2

COM2

A4

SPK_RCV_SEL

A2

C3

C1

SPK_RCV_P

D

A3

A1

SPK_RCV_N

C221 1u

_RESET

C2 _R_LB D5 _R_WE H1 _R_OE F3 _R_UB

_CE1 _CE2 _CE3 _WP _ADV _WE _OE1 _OE2 _RST WAIT CLK

K1 G8 K3 E4 E5 F5 J2 H8 F4 G7 C6

_LBS _WR _RD _UBS

_ROMCS1

R219

2V8_VMEM

3

_RESET _WAIT BURSTCLK

Section

Date

Designer

09/02 2005

Sign & Name

Checked

C226 220p

Approved

4

RECEIVER

H

SPEAKER

100K

_ADV _WR _RD

0

L

R218

Iss. 1

U204 MAX4684EBC_T

SPK_RCV_SEL

VCC11 VCC12 VCC21 VCC22 VCCQ1 VCCQ2 VCCQ3 VPP P_VCC S_VCC VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8

U203 MAX4684EBC_T

GND

2V8_VMEM

U205

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

B1

D

_ROMCS1

U202 TC7SH08FS

H2 H3 G3 H4 J5 G5 J6 H7 G2 J3 G4 J4 H5 G6 H6 J7

B4

2

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

V+

GND

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

GND

5 VCC

4 3

_ROM_CS1

G1 F1 E1 D1 B1 C1 F2 E2 F6 D7 E7 B8 C8 D8 F7 E8 F8 D2 B2 B3 E6 B7 C7 C3 D3 E3

C

B1

1

_ROM_CS2

ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23 _ROM_CS1

NC9 NC8 NC7 NC6

0.1u

M8 M7 M2 M1

C219

A1 NC1 A2 NC2 A7 NC3 A8 NC4

2V8_VMEM

C

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

M6100(X1)

Sheet/Sheets 2/7

DRAWING NAME

MEMORY/EARJACK/MIC

DRAWING NO.

REV.1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 112 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

3

4

I/O CONNECTOR

9

10

TCK

USC1

Pin 11

TDI

Pin 18

TDO_1

Pin 24

2V8

TXD

TX

USC4

-

RTS/CTS(PC)

USC5

-

CTS/RTS(PC)

RESET

VUSBIN

(GPIO_11)

DSR

VA305

EVL14K02200

CN303 ENRY0002202

USC6 USC1 USC2 USC3

R315

47

R316

47

R318

47

R325 R326 R327 R329

47 47 47 47

R330 R332 R333 R334

47 47 47 47

R328 0

B VBAT

VUSBIN

CANCEL KEY_ROW0

DEBUG_TX USC5 USC4 DEBUG_RX

2

3

NA

0

8

9

KB310

KB311

KB312

*

0

#

RIGHT

SEND

DOWN

OK

10p

3p C308

22u

1u (1608)

2 VBUS

R317 CHG_STAT 0 R324 CHG_EN_IO 0

CHG_DET (GPIO_13)

GND 3

D-IC

B1

7

KEY_ROW3

C307

D+

39p

1 D+IC

4

C

0

100K

C306

5

C303

6

A3

EVL14K02200 VA308

U302 STF203-22-TCT

C3

39p

COM2

C304

COM1

NC2

R339

C305

B4 NC1

A2

A1

KB309

KB308

IN2

C1

USB+ USB-

KB307

IN1

NO2

NA KEY_ROW_UPPER2

1u

22u

SEARCH

NA

R336

0

VUSBIN

C2

NO1 A4

MULTI_USB-

C301

EVL14K02200

UP

V+

C4

MULTI_USB+

R338 USB_PATH_SEL

C302

6

1.5K

VA307

5

R742

GND

4

KEY_ROW2

KB306

U301 MAX4717EBC-T

VA306 EVL14K02200

MENU KEY_ROW_UPPER1

KB305

CUR_MON

26 27

BATT_TEMP

LEFT

KEY_ROW1

KB304

R314

28

100K

1

25

R335

R341

KB303

EVL14K02200

KB302

VA309

KB301

R743

R740

KEY_ROW_UPPER0

A

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0.1u

VA304

EVL14K02200

EVL14K02200

USC0

R323 100

R322 100

100 R321 VA303

VA301

EVL14K02200

EVL14K02200

R319

R320 100

100

RPWRON

VA302

GND1

RXD

RX

USC2

USC6

IN

GND2

NA NA NA NA NA NA NA NA

TMS

Pin 9

OUT

-

R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307 R308

Pin 7

CLOCK

USC0

100K

_RESET

4 3 2 1

3 2 1

JTAGEN

Pin 2

100K

CN302

A

Pin 1

FL301 ICVFP10181E301PR

UART

DAI

R312

CN301

VOL_UP

PIN

R311

VOL_DOWN

DAI

100K

VOL_DOWN ROW0, COL1

PIN

(R0,C1) (R0,C2)

100K

(R0,C0) CAMERA

2V8_VEXT

R313

Trace32

100K

ROW0, COL2

8

R310

VOL_UP

7

R309

ROW0, COLO

6

VCHARGE

KEY PAD MAIN CAMERA

5

C309

2

VBAT 2V8_VMEM 2V8_VEXT TDO_1 TDI TCK TMS _RESET JTAGEN

1

D-

C310 1u

C

KEY_ROW_UPPER3

VBAT

12K

2V85_VSIM

47

47

C318 1u

LD308

LD307

R350

R351

47 R349 LD306

LD305

C317 1u

D

2

1

SIM CONNECTOR

C316 1u

LEBB-S14H X 8EA

Q301

3

R357

C315 1u

R348

R347

R346

D KEY_BACKLIGHT

47

47

47

C314 1u

LD304

KEY_COL_UPPER1 KEY_COL_UPPER2 KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4

0 0

C313 1u

LD303

0 0 0

LD302

R344 R353 R354 R355 R356

LD301

R352

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

C312 1u

R345

C311 1u

47

KEY_ROW_UPPER4

47

KEY_ROW4

R358

C319

12K

27p

2SC5585

R359

R360

10

10

KEY_BACKLIGHT (WHITE LED)

2V85_VSIM

R361

Section

J301 4 5 6 10 9

20K R362

0

SIM_DATA

E

C321 NA

GND1 VCC VPP RST CLK IO GND5 GND2 GND4 GND3

1 2 3 7 8

Designer

SIM_RST SIM_CLK C320

C322

C323

220n

27p

1000p

Date 09/02 2005

Sign & Name

Checked Approved

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

M6100(X1)

Sheet/Sheets 3/7

KEY/SIM/IO/VIB

REV.1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 113 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AA

A

BLUETOOTH VUSBIN

VCHARGE

VBAT

(BT ANT -> TRANSFER TO FETCH ANT)

2V8_VBT

Charging IC U401 VBAT

D401

R401

330

BT_EN CUS02

B

ANT401

VIN VOUT 3 4 GND BGND 2 6 STBY NC 1 5 BH28FB1WHFV

2V8_VEXT

NC1 FEED

U402 1

CUR_MON

2

(ABB AUX2) C407

R405

NA

10K

CRDL

BAT

10 R403

USB

NC2

ABA9030152442

C402

C403

C404

C405

C406

15p

2.2u

0.1u

2.2u

15p

( 903015 )

10K 2V8_VBT _PPR _CHG

0

2V8_VBT

CHG_STAT

ICDL

7 USBON 5 _EN

R406 CHG_EN

3 4

GND PGND

8 11

(GPIO0)

2V8_VMEM

C408

ISL6299 (1%) R410

R408

R411

C411

C412

R409

C413

10K

39K

10K

1u

1u

100K

1u

PCM_TX USC3

U403 TC7SH08FS 1

R407

0

_BT_RST

0.1u

16

RESETB

C409

5 VCC

4 3

M401

NA

C414 0.1u

PCM_SYNC8

GND

U404 MAX4717EBC-T

C2

PCM_EN

C

V+

B4

2

IN1

C4

CHG_EN_IO

A4 IN2

C1 COM1

NC1

COM2

NC2

USC1

A1 GND

A3

USC_2

GND1 GND2 GND3 GND4 UART_TX UART_RX UART_RTS UART_CTS

NC

USC2

SPI401 SPI402 SPI403 SPI404

13 SPI_CLK 14 SPI_CSB 12 SPI_MOSI 15 SPI_MISO

PCM_IN PCM_OUT PCM_SYNC PCM_CLK

22 21 3

CLOSED TO BT MODULE

L401

22nH C410

4 6 11 25 27 24 23 26

R412 R413

19 17 18 20

R414 R415 R416 R417

C415

C416

15p

2.2u

47 47

47 47 47 47

2.2u

DEBUG_RX DEBUG_TX

C

PCM_TX PCM_RX PCM_SYNC8 USC0

B1

R418

28

VDD_1_8V VDD_DIG VDD_VREGIN

PIO0 PIO1 PIO2 PIO3 PIO4 PIO5

PCM_TX

NO2

C3

USC_1

PCM_RX

NO1

A2

1 2 7 8 9 10

LBMA-2C67B2

5

9

IMIN

ANT

6

10K

UART PORT

VBAT

UR401 3G 2.5G GND RX TX UFLS

GND RX TX NC1

ON_SW ON_SW

D

VBAT VBAT NC2 PWR URXD NC3 NC4 UTXD DSR RTS CTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

USC1 USC2 RPWRON

D

USC0 USC5 USC4

Section Designer

Date 09/02 2005

Sign & Name

Checked

E

Approved

Iss.

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

M6100(X1)

Sheet/Sheets 4/7

CHARGING/BT/UART

REV.1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 114 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

S_DATA

VBAT

S_EN

ANT

S_CLK C501

SYNTH_EN RF_PWR_DWN

TP502

VBAT

ANT_SW2

C503

27p

27p C507

1.2p

ANT G2

G1

RF

KMS-510 SW501

VC3

12 VC2 9 VC1 11

49 RXENA 48 TXENA

RX_EN TX_EN

FL501 GSM1900_RX GSM1800_RX GSM900_RX

6 4 2

47 850LNA 46 900LNA 45 1800LNA 44 1900LNA

GND7

16 GND6 15 GND5 14 GND4 GSM18001900_TX 7 GND3 GSM900_TX 5 GND2 3 GND1 1 LMSP54LA-445TEMP ANT

C515

DCS_PCS_TX GSM900_TX

39 C516 27p

13

1000p

42

VBAT 8 10

C518

C517

C519

22u

33p

0.01u

R503

0

DCS_PCS_TX

13M

C523

C524

NA

NA

R504

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

VCC3

I+_TX_I+ I-_TX_IQ-_TX_QQ+_TX_Q+ VCC1

C509

33p

C510

0.1u

C528

C529

2.2u

NA

NA

IP

1 C511 39p

2 3 4 5 6

IN QN C512

VBAT

C513 PED_SELECT

DCS_PCS_OUT GSM_OUT PGND9 PGND10 PGND11 PGND12 PGND13 PGND14 PGND15 PGND16 PGND17 PGND18 PGND19 PGND20 PGND21 PGND22 PGND23 PGND24 PGND25 PGND26 PGND27 PGND28

U501 SKY74400

ENABLE VAPC BAND_SELECT VCC_1A VCC_1B

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15

C514

39p

7 0.1u

QP

33p

8 9 10 11 22

PA_EN R502

VBAT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27

0

TX_RAMP PA_BAND

C520 C521 0.01u

C522

47p

4.7u

VBAT

C525 1u

76 75 74 73 72 71 70 69 50 43 41 40 38 37 36 35 34 33 32 30 29 28

0

C527

22u

C526 27p

D

C530

1000p

31

C508

PGND8 PGND7 PGND6 PGND5 PGND4 PGND3 PGND2 PGND1 GND29 GND28 GND27 GND26 GND25 GND24 GND23 GND22 GND21 GND20 GND19 GND18 GND17 GND16

2V75_VVCXO

GSM900_TX

B

VBAT

13M

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

27p R501

C506

15nH

5p L501

0.1u

ANT_SW1

C505

C504

33p

C502

ANT_SW3

XTAL VCC2 XTUNE XBUFF PREQ_SEL DATA_IN LE CLK SXENA CHIP_EN NC_RX_QNC_RX_Q+ NC_RX_INC_RX_I+ PCO1 PCO2 PCO3 PCO4

TP501

22u

13MHz (TO CAM) C531

R505

1000p

13MHz (TO DBB) 100 13MHz (TO MIDI)

R506 1M 2V75_VVCXO

Section X501

R507

10K

AFC

2 1

E

GND

VCC

VCONT OUT

Designer 4 3

Date 09/02 2005

Sign & Name

Checked

13MHz C532 C533

Approved

2.2u (1608) 1000p

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

M6100(X1)

Sheet/Sheets 5/7

RF(SKYWORKS CHIPSET)

REV.1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 115 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

7

6

5

8

9

1

0

I/F CONNECTOR R601 VSYNCOUT

L_DATA07 L_DATA06 L_DATA05 L_DATA04

4 3 2 1

FL601 ICVE21054E250R401FR

10

G1

A

2V6_CAM R602 NA

G2

5

0

INOUT_A4

INOUT_B4

INOUT_A3

INOUT_B3

INOUT_A2

INOUT_B2

INOUT_A1

INOUT_B1

7 8

R604

R603

AA

VBACKUP SPK_RCV_N SPK_RCV_P VIBRATOR

4.7K

4.7K

6

LCD_SIGNAL1(ID_MADKER) IS DELETE (LOW STATE)

9

C601 C602 C603 C604

CN601 G1 G2

6 7 9

56p

56p

5

INOUT_A4

C620 C621 C622

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B2

INOUT_A2

INOUT_B1

INOUT_A1

27p 27p 27p 4 3 2 1

FL606 ICVE21184E150R500FR

C627

56p C626

C625

C624

56p

8

INOUT_B4

G2

C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

6 7

56p

56p

56p

56p

C632

C633

C634

C635

8 9

5

G1

10

C

INOUT_B4

INOUT_A4

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B2

INOUT_A2

INOUT_B1

INOUT_A1

4 3 2 1

FL607 ICVE21184E150R500FR

G3 FLASH

7 6

10 G2

INOUT_B1

INOUT_A1

INOUT_B2

INOUT_A2

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B4

INOUT_A4

1

L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

2 3 4

C616 C617 C618 C619 NA

NA

NA

NA

R605 LCD_RESET 100

C623

R606

22p

22p

SLIDE IF_MODE

C628 27p

C FL608 ICVE21184E150R500FR 9 8 7 6

INOUT_B1

INOUT_A1

INOUT_B2

INOUT_A2

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B4

INOUT_A4

1 2

C_SCK C_SDA C_VS

3 4

56p

C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03

G1

G2

10

MLED2 MLED1 MLED

8

C631

NA

9

G4

AXK7L80227G

KEY_BACKLIGHT_S

FL609 ICVE21184E150R500FR 9 8 7

C637

C638

C639

C640

1u

1u

1u

1u

INOUT_A2

INOUT_B3

INOUT_A3

INOUT_B4

INOUT_A4

D 10u

1

C_HS C_MCLK C_PCLK C_RST

2 3 4

D C641

10

C636

INOUT_A1

INOUT_B2

G2

6

INOUT_B1

NA

NA

NA

FL605 ICVE21054E250R401FR

NA

5

NA

6

10

C613 C614 C615

7

NA

C643

INOUT_B4

NA

C644

INOUT_B3

INOUT_A4

8

NA

10K

INOUT_A3

9

C605 C606 C607 C608

NA

INOUT_B2

G1

4

INOUT_B1

INOUT_A2

9

FL602 ICVE21054E250R401FR

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

C642

3

INOUT_A1

G2

2

LCD_WR LCD_RS L_MAIN_LCD_CS

8

56p

FL604 ICVE21054E250R401FR 1

B

7

C630

NA

L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11

6

R738

NA

INOUT_B1

56p

NA

1

INOUT_B2

INOUT_A1

NA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

INOUT_B3

INOUT_A2

C629

9

INOUT_B4

INOUT_A3

G1

8

INOUT_A4

G2

INOUT_B1

2

5

INOUT_B2

INOUT_A1

3

7

10

INOUT_A2

6

G1

INOUT_B3

C609 C610 C611 C612 NA

G1

10 INOUT_B4

INOUT_A3

G2

1

4

INOUT_A4

5

2

2V8_MV 2V8_VEXT

10

3

2V6_CAM

G1

4

L_DATA03 L_DATA02 L_DATA01 L_DATA00

1V8_CAM

VBAT

G2

G1

5

FL603 ICVE21054E250R401FR

5

NA

NA

5

NA

NA

KEY_ROW_UPPER0 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER3 KEY_ROW_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4 POWERKEY

Section Designer

Date 09/02 2005

Sign & Name

Checked

E

Approved

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

M6100(X1)

Sheet/Sheets 6/7

I/F CONNECTOR

REV.1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 116 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

4

3

1V8_MV

5

7

6

C701 1u

U701 BH33FB1WHFV 1 5 STBY NC 2 6 GND BGND 3 4 VIN VOUT

R704

R716

C

47K

C7 D6 F3 G1 F4 G2 A5 C6 D4

MULTI_BYPASS ADD01 _MULTI_INT TP701

D8 C9 B10 D9 C10 A11 A12 B11 C11 E9 F9 D10 B12 E10 D11 C12 F10 G9 E11 D12 H9 G10 F11 H10 E12 J9

4

N_IO(2) N_IO(1) N_IO(0) _N_WP _N_WE N_ALE N_CLE _NAND_CS _N_RE R_B

C713 22u 2V8_VEXT

2V6_CAM

VBAT

1V8_MV 2V8_MV

10K

NA

U703 1 C_RST

2 3

R715 4 NA 2V8_MV

2V6_MV

R718

F8 G8 M8 M9 M7 L9 L8 M6 L7

NA

( LCD_CS FEEDBACK )

C721

C722

1u

0.01u

5

VIN

VOUT1

EN1

VOUT2 NC3

EN2 BYP NC1

C_HS C_VS

C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03 C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

16

0

10 R713

100K

VOUT_FL

FB701

3 13

MLED FB702

GND PGND

NC

8

5 ISINK1 6 ISINK2 7 ISINK3

EN_FLSH EN_SET U702 AAT2807AIXN-4.5

MLED1 MLED2

C715 27p

100K

C716 1u

C718 27p

C717 1u

C719 27p

C720 27p

9 8

7 NC2 6 GND 11 BGND

C723

C724

1u

4.7u

C

0

L_MAIN_LCD_CS C726 1u

LCD_RS LCD_WR

1V8_CAM 2V6_CAM

VBAT

2

4

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07 L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

NA

CAM_PWR_EN C_SDA C_SCK C_MCLK C_PCLK

0

0

10

MIC2211-GMYML

3

R721

9 17

LCD_DIM_CTL R711

VIN

R719

1

2V6_MV

R707 R710

CAM_PWR_EN

R720

1u

VOUT_BL

2V8_AMV C_FLASH

R708 VSYNCOUT

C727 1u

2V8_MV

1u

1

VBAT

U705

D

1u

11

1u (1005)

C1+ GND_IO2 VDD_IO2 _PLCD2_CS _PLCD1_CS _PLCD_RD PLCD_A0 _PLCD_WE PLCD17 PLCD16

J3 J5 L1 J6 M2 H3 H5

F5 G3 G4 H1 H2 G5 H4 J1 J2 J4 K2 K1

2V8_MV

PGPIO25 PGPIO24 PGPIO23 PGPIO22 PGPIO21 PGPIO20 PGPIO19 PGPIO18 PGPIO17 PGPIO16 PGPIO15 PGPIO14 PGPIO13 PGPIO12 PGPIO11 PGPIO10 PGPIO9 PGPIO8 PGPIO7 PGPIO6 PGPIO5 PGPIO4 PGPIO3 PGPIO2 PGPIO1 PGPIO0

AIT813G

PHLCD_BY PHLCD_A0 _PHLCD2_CS PHINT _PHGPIO_CS _PHWAIT PMCLK VDD_IO0 GND_IO0

C709

C711

1u (1005)

U704

PHSYNC PVSYNC PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9

1000p

PHD0 PHD1 PHD2 PHD3 PHD4 PHD5 PHD6 PHD7 PHD8 PHD9 PHD10 PHD11 PHD12 PDH13 PHD14 PHD15 PHD16 PHD17

C708

C710

NA

R709

B6 C1 C2 C3 D1 C4 C5 D2 D3 E1 D5 E2 A7 E3 B7 E4 F1 F2

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

WHITE/FLASH LED LDO C707

C3-

0

15 C22 C3+

NA

PLCD0 PLCD1 PLCD2 PLCD3 PLCD4 PLCD5 PLCD6 PLCD7 PLCD8 PLCD9 PLCD10 PLCD11 PLCD12 PLCD13 PLCD14 PLCD15

_RD _WR _MULTI_RST

2V8_MV

C725

R702

M1 L2 L3 M3 K3 K4 L4 J7 K6 K5 M4 L5 K7 K8 L6 M5

C714 33p

PUSBDN PUSBDP VDD_IO3 GND_IO3 _PHCS _PHRD _PHWE _PRST

PSEN PSDA PSCK PDCLK PPXL_CLK VDD_IO1 GND_IO1

_LCD_CS

_WAIT 13MHz

3V3_MULTI_USB

A

G11 F12 K9 A8 A9 A4 A6 H7 J8 E8 E7 H6 E5 H8 E6 K11 K12 J10 G12 H11 J12 M11 M10 L11 H12 L10 J11 K10 M12 L12 B8 D7 C8 B9 A10 A3 A2 A1 B3 B2 B4 B5 B1

MULTI_USBMULTI_USB+

C712 1u

12

150mA

PCONFIG2 PCONFIG1 PCONFIG0 PSCAN_EN PTEST_EN VSS_PLL VDD_PLL SVSS2 SVDD_IO SVSS1 SVDD GND_CORE1 GND_CORE2 VDD_CORE1 VDD_CORE2 AVSS AVDD PI2S_SDO PI2S_WS PI2S_SCK POUT1_P POUT1_N POUT0_P POUT0_N PMIC_BIAS_P PMIC_BIAS_N PVREF_P PVREF_N PVIN_P PVIN_N PGPIO30 PGPIO29 PGPIO28 PGPIO27 PGPIO26

100K

NA

R741

R706

0

B

VBAT

R701

2V8_MV

R705

11

10

12 C114 C2+

1u

1u

C706 C704 C705

VUSB

3V3_MULTI_USB

C703

C702

0.1u 0.01u 0.01u

AIT813G

I2S_SDO I2S_WS I2S_SCK

2V8_VEXT VUSB

A A

9

8

2V8_AMV

FB703

2V8_MV

FB704

2

MULTI_MIC_P MULTI_MIC_N N_IO(7) N_IO(6) N_IO(5) N_IO(4) N_IO(3)

1

C728

C729

1u

0.01u

5

VIN

VOUT1

EN1

VOUT2

EN2 BYP NC1

NC3

10

D

9 8

7 NC2 6 GND 11 BGND

MIC2211-GKBML

C730

C731

1u

1u

1G NAND U707

2V8_VEXT

33K

R728

C735 1000p

U706 1 C737

0.022u

TP702

3.3K

2

H6

G6

EQ2R

EQ3R

J5

A5

EQ3L

EQ1R

A4

B5

EQ1L

EXTIN

EQ2L

B6

RXIN

C6

H5

PLLC

_CS

A0

H3

G4

J2

H4

_RD

_WR

E2

E3

G1

F2

D4 D5 D6 D7

F3

G2

G3

D0 D1 D2 D3

_IRQ

BBR HPOUTR

R731

B8

0

C739 2.2u

SPK_N

C742

AAT3218IJS-2.6-T1 8 BYP GND

OUT1

EN

OUT2

IN2

OUT3

IN1

NA R722

7

10K

6 5

_N_WP _NAND_CS 2V8_MV

C741 1u

C740 0.01u

47p

J8

10K

C744 R732 NA

47p

R733

R737 0

0

Close to SPEAKER

C755

G

C749

C7

0 MIDI_HP_R

C750 0.1u

C751 0.1u

C752 1u

Date 08/11 2005

Sign & Name

0.1u

1u

0.1u

1u

1u

0.1u

4.7u

M6100(X1)

Sheet/Sheets 7/7

CAMERA IC / MIDI / MEMORY

H

1u

4.7u

Iss.

2

MODEL

DRAWING NAME

Approved

C756 0.1u

C767 0.1u

MIDI_HP_L

C757 C758 C762

C766 0.1u

E7

Section

C761

C765 0.1u

C748 0

C8

H C760

NAND01GW3B2AZA6E

E6

Checked C754

F

C736 30p

G7

Designer

C759

H8 J6 C5 K3 K8

R_B

SPK_P

D7

NA

C753

VDD1 VDD2 VSS1 VSS2 VSS3

2V8_MV

E8

R734

FB705

C4 AL D5 CL C8 RB_ G8 PRL

N_ALE N_CLE

R723

NA C743

IO0 IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7

C7 _W D4 _R C3 _WP C6 _E

_N_WE _N_RE

B7 H8

H4 J4 K4 K5 K6 J7 K7 J8

N_IO(0) N_IO(1) N_IO(2) N_IO(3) N_IO(4) N_IO(5) N_IO(6) N_IO(7)

J1

NC1 NC2 NC3 A8

A1

HPVSS

HPC

VREF

F6

D8

SPVSSR2

SPVDDR J6

J7

F7

SPVSSR1 H7

SPVDDL

SPVSSL A7

F8

A6

MTR

AVSS

LED0 AVDD

B2

HPOUTL

LDE1_GPIO4

DVSS3

VBAT

LED2_GPIO5

E1

2V8_VEXT

BBL

H1

2V8_MV

EXC

GPIO3

G8

C3

1V8_MV

EXTOUT

GPIO2

DVSS2

C2

TXOUT

YMU787

GPIO1

DVDD3

B1

SPOUT1R

U708

GPIO0

DVDD2

G

SDI

F1

C4

SPOUT2R

LRCK

A3

C1

SPOUT1L

A2

C5

SPOUT2L

BLCK

DVSS1

D1 D6

4

CLKI

DVDD1

D3

J3

D2

J4

G5

IOVDD2

0

B3

C738 13MHz

_RST

IOVDD1

B4

H2

D4

3

_MIDI_RST

2V8_MV

R729

R730

F

VBAT

C745

2V6_MV

E

C747

_MIDI_CS

ADD00

_RD

_WR

DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11

_MIDI_IRQ

68K

D3 D6 D7 D8 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F3 F4 F5 F6 F7 F8 G3 G4 G5 G6 G7 H3 H5 H6 H7 J3 J5

C746

33K

NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8 NC9 NC10 NC11 NC12 NC13 NC14 NC15 NC16 NC17 NC18 NC19 NC20 NC21 NC22 NC23 NC24 NC25 NC26 NC27

0.1u

R726

0.022u

SPKPM

R725

DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 DU7 DU8 DU9 DU10 DU11 DU12 DU13 DU14 DU15

0.1u

C733 C734

68K

E

R724

120p

SMT : MIC2211-GKBML (EUSY0154412)

0.1u

A1 A2 B1 A9 A10 B9 B10 L1 L2 M1 M2 L9 L10 M9 M10

C732 1u

3

4

5

6

Notice No.

8

7

LGIC(42)-A-5505-10:01

8

- 117 -

Date

Name

LG Electronics Inc. 9

10

DRAWING NO.

REV.1.1 11

12 LG Electronics Inc.

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

A A

8

9

10

1

1

1

2

A

- KEY PCB -

VBAT

B

GND HOLE

KEYPAD_UPPER

47 C106 1u

GH101

R107

GH102

VBACKUP

END 10K POWERKEY R108

0

BAT101

R102

END

LD106

SSC-TWH104-HL

R101

47 C105 1u LD105

C104 1u

SSC-TWH104-HL

LD104

47

SSC-TWH104-HL R106

47

C103 1u

LD103

SSC-TWH104-HL R105

47

C102 1u

LD102

1u LD101

SSC-TWH104-HL R103

C101

SSC-TWH104-HL R104

47

VBACKUP NBL414-F9DE(SBCL0001303)

VBAT

C107 1u

C

C 3

R109

Q101 2SC5585

2

KEY_BACKLIGHT

1

27p C108

R110

12K

12K

R111 10

R112 10

MOTOR VIBRATOR

KEYPAD D

VIB_P

OUT101

VIB_N

OUT102

D

VBAT CANCEL

KEY_BACKLIGHT_UPPER (WHITE LED)

CANCEL

KEY_ROW_UPPER0

R113 VBAT 47K

LEFT

MENU

LEFT

MENU

R114

R115

Q102 1.5K

220

20 4

SEARCH

UP

SEARCH

2

R117

AXK7L20227G 2V8_VEXT

DOWN

OK

DOWN

OK

EMZ2

C110 22p

MOTOR SLIDE VBACKUP

KEY_ROW_UPPER4

VIB_P

4.7u

L102

E

27nH VIB_N

C111 22p

SLIDE

100

2V8_VEXT

R119

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

27nH

C109

G2

R120

F

51K SLIDE

POWERKEY

C112

VA104

EVL14K02200

G4

VA103

G3

SEND

EVL14K02200

F

RIGHT

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEY_ROW_UPPER0 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER3 KEY_ROW_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4 KEY_BACKLIGHT

CN101

SEND

R118

G1

KEY_ROW_UPPER3

VBAT

RIGHT

L101

7.5K

VA101 EVL14K02200

KEY_ROW_UPPER2

6

1

E

VA102 EVL14K02200

UP

3

MOTOR

D101 1SS352-TPH3_F

R116

5

KEY_ROW_UPPER1

0.1u

6 1 VDD OUTPUT 5 2 NC2 NC1 4 GND2 3 7 GND1 PGND U101 A3212EEH-T

C113 10p

KEY_COL_UPPER3

KEY_COL_UPPER4

G

G

SLIDE_KEY_CON

Section Designer

Date 10/05 2005

Sign & Name MODEL

Checked

DRAWING NAME

H

Approved

Iss.

2

3

4

5

6

Notice No.

7

LGIC(42)-A-5505-10:01

8 8

- 118 -

Date

Name

9

Sheet/Sheets

X1

LG Electronics Inc. 10

1/1 H

UPPER / KEY PCB

DRAWING NO.

VER.1.0 11

12 LG Electronics Inc.

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BOARD TO BOARD FPCB CONNECTOR A

A A

LCD 40PIN CON

I/F CONNECTOR ( FPCB : 80PIN )

Camera 24PIN CON

2V8_VEXT

2V6_CAM

2V8_MV

1V8_CAM

VBAT

B

1V8_CAM

2V6_CAM

AXK8L40125G AXK8L80125BG

ENB

2V8_MV CN102

( FROM AIT813G : GPIO 14 ) VSYNC L_DATA07 L_DATA06 L_DATA05 L_DATA04 L_DATA03 L_DATA02 L_DATA01 L_DATA00

C

LCD_WR LCD_RS L_MAIN_LCD_CS

MLED2 MLED1 MLED C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03 C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

D

G1 G2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

FLASH (KEY_BACKLIGHT_S) KEY_BACKLIGHT

G3

CN101 G1

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

VBACKUP SPK_RCV_N SPK_RCV_P (LCD_SIGNAL1)

MOTOR L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15 LCD_RESET IF_MODE

L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15 LCD_RESET SLIDE IF_MODE C_SCK C_SDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

MLED MLED1 MLED2

CN100

C_VS C_HS C_MCLK

L_MAIN_LCD_CS LCD_RS LCD_WR

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C_SCK C_SDA

( LCD_RD is high ) L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07 (FROM AIT813G : GPIO 14) VSYNC

C_CD07 C_CD06 C_CD05 C_CD04 C_CD03 C_CD02 C_CD01 C_CD00 C_PCLK C_RST

C

14-5602-024-000-829

G2

C_VS C_HS

D

C_MCLK C_PCLK C_RST KEY_ROW_UPPER0 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER3 KEY_ROW_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4 POWERKEY

G4

E

E

SPK_RCV_CON

WHITE/FLASH LED 4 FLASH

SLIDE_KEY_CON

F

C100 47p

1

3

R103

180

R104

180

R105

180

2

VA100

F

LD100 LEWW-S35KA

EVLC14S02050 R101

OUT100

SPK_RCV_N 0 C101 27p R102

OUT101

SPK_RCV_P VA101

0

2V8_VEXT

C102 47p

VBAT

EVLC14S02050

CN103 G1

G

KEY_ROW_UPPER0 KEY_ROW_UPPER1 KEY_ROW_UPPER2 KEY_ROW_UPPER3 KEY_ROW_UPPER4 KEY_COL_UPPER3 KEY_COL_UPPER4 (KEY_BACKLIGHT_S) KEY_BACKLIGHT

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G

MOTOR SLIDE VBACKUP

POWERKEY

G2

Section Designer AXK8L20125G

Date 08/11 2005

Sign & Name MODEL

Checked

DRAWING NAME

H

Approved

Iss.

2

3

4

5

Notice No.

8

7

6

LGIC(42)-A-5505-10:01

8

- 119 -

Date

Name

LG Electronics Inc. 9

Sheet/Sheets

M6100(X1)

10

1/1 H

UPPER / KEY PCB

DRAWING NO.

VER.1.0 11

12 LG Electronics Inc.

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 120 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 121 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 122 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 123 -