G5600 SM - provinspc2

VUSBIN F15 NA. VCOREIN ..... NA. HEADSET JACK. R204. AVL5M02-200. AVL5M02-200. 250. C202. 39p g. C203. 10u .... PRE CHARGE CIRCUIT. 10K. NI. 2.
597KB taille 9 téléchargements 234 vues
8. ëïÖåõ ëéÖÑàçÖçàâ

1

2

4

3 1V8_VCORE

5

2V8_VMEM VSIM

2V8_VMEM 2V8_VEXT

6

7

8

9

10

2V8_VMEM

1V8_VRTC

VUSB

GUIDE HOLE VBAT

JTAG1 _WR TDO_0 TCK TMS VBAT TDO_1 RPWRON

R128

0

BURSTCLK

T4 V2 V4 T5 V6 N9 V7

REF_FREQ _MIDI_CS _LCD_CS TP166

C134 3

N10

CLKON P13

C9 E9 F9 V3

R110 10M

1

_RESET

MC-146 32.768KHz

C136

R131

NA

2

RPWRON

1000p

CLKON

4

X101

2

L18 L14 K16

NA

ONNOFF

K18 K14 J16 J18 H16 J14 H18 G16 J13 G18 H14 G14 F16 F18 E18

VIBRATOR

3 1

D101 KDS121E

R112 100K

HOOK_DETECT VMIDI_CTL ONNOFF _F_WP DSR _MIDI_RST ACC_DETECT HFK_EAR LCD_RESET LCD_ID SPK_EN

D

E16 C18

DEBUG_RX DEBUG_TX 2V8_VMEM

2V8_VMEM

R114 NA

R115 0

R118 0

R119 NA

R102 47n

0

47n

47n

R124 NA

B18 A18 C16 A17 C15 K5 T7 T8 E11 A12

VMIC_ON CAM_RST _MIDI_IRQ CAM_INT RINGTONE CAM_HOLD JACK_DETECT

G13 D18

LED LCD_DIM_CTL

D15 E14 A16 E13 A15

KEY_ROW0 KEY_ROW1 KEY_ROW2 KEY_ROW3 KEY_ROW4

VREF

E R120 NA TEMPSENSE

F13 A14 C14 C13 A13

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

100p A4 GPIO_48_ABB_IRQ H9 CLKOUT E7 CLKOUT_GATE A6 GPO_29_ABBRESET JTAGEN GPIO_18_TCK GPIO_19_TMS GPIO_20_TDI GPIO_21_TDO

T11 L11 V12 P12 V13

100p

A12 A13 A15 A14 B14 B12

T1 T13 T14 R7 A2 T12 D1 L1 J2 M1

KEY_ROW0 POWERKEY RPWRON CLKON

C8 GPO_0_RXON E8 GPO_1_TXON A7 GPO_5_ARSM C7 GPO_6_ATSM

NGPCS1 NAUXCS1 GPIO_42_NMAIN_LCD_CS GPIO_43_NSUB_LCD_CS

VMEMSEL VBACKSEL NC_G16_VPLL_TE

JTAGEN TCK

TMS

TDI

TDO_0

TDO_0 RXON TXON

R127

B2 TCK B1 TMS A1 TDI C1 TDO

CHGDACREF CHGOSC

VREF

NA

K1 RXON K2 TXON J1 ASM

U102 AD6535XCA

VUSB

2V8_VEXT

VMIC

2V75_VVCXO

2V75_VABB

1V8_VRTC

VSIM

P1 N1 T3 T2 T7 T6 H16 N16 D16 E15 A4 B4 T4 E16 F16

T15 R1

R104

NA 1%

C130

NA

1u

(1608)

1u

(1608)

C117 C118

0.1u 0.1u

C119 C120 C121 C124 C125 C126

2.2u 1u 1u 1u 1u 1u

CSDI CSDO CSFS BSDO BSOFS BSDI BSIFS ASDI ASDO ASFS

U101 AD6528XCA

GPIO_0_IRDA_TX GPIO_1_IRDA_RX GPIO_2_NIRDA_EN

C6 E6 J9 C5 A3 A2 C4 B1 A1 C3

H1 H2 L2 G2 F1 E2 G1 D2 E1 F2

R106

NA

R111 C138

GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_16 GPIO_17

GPO_2 GPO_3 GPO_4 GPO_7 GPO_8 GPO_9 GPO_10 GPO_11 GPO_16 GPO_17 GPO_18 GPO_19 GPO_20 GPO_21

GPIO_33_DEBUG_RX GPIO_34_DEBUG_TX

V14 T13 T14 T15 V16 V17 V18 R16 T16 T18 P16 U18 R18 P18

1u (1608)

C144

1u (1608)

VBACKSEL R105

D102

C132

CUS02

10u

0.2

NA

B8 A5 A7 A6

R109

330

Q102 G

S

D3

D4

5 6 D2

D5

D1

D6

7

R113

BATT_TEMP TEMPSENSE

S_EN S_DATA S_CLK

MC_CLK MC_CMD MC_DAT0 MC_DAT1 MC_DAT2 MC_DAT3 GPIO_22

GPIO_23_SIM_RESET GPIO_24_SIM_EN GPIO_47_SIM_VSEL SIMCLK SIMDATAIO

GPO_22_KEY_BACKLIGHT GPO_23_LCD_BACKLIGHT

C145 1u

KEYPADROW0 KEYPADROW1 KEYPADROW2 KEYPADROW3 KEYPADROW4

USC0 USC1 USC2 USC3 USC4 USC5 USC6

J10 E10 A10 F10 C10 H10 A11

V9 V11 P11 T10 V10

N18 N14 M16 N13 M18 L16 M13

3

TPCF8102

AIN3L AIN3R AIN2P AIN2N AIN1P AIN1N NC_R12

VMIC_N

R13 R14 P15 R15 P16 R16 R12

C AUXIP C135 NA C150

R129 4.7K

0.1u VINNORP

R130 4.7K

C137 C139 C140 C141 C142 39p 39p

39p 39p

39p

VINNORN

CLOSE TO AD6537B

BATTYPE REFCHG TEMP2 TEMP1 AUXADC2 AUXADC1

AOUT1P AOUT1N AOUT2P1 AOUT2P2 AOUT2N1 AOUT2N2 AOUT3L AOUT3R GPI

L16 LIGHT1 M15 LIGHT2 M16 LIGHT3

LIGHT3

T9 DPLUS L10 DMINUS

GPIO_35 GPIO_36 GPIO_37 GPIO_38 GPIO_39 GPIO_40 GPIO_45 GPIO_46 GPIO_55 GPIO_56

82K

8

1

A10 REFBB B11 REFOUT B6 D15 A8 B9 A9 B10

BAT301

B

4

A16 REFPWR C16 REFEN B15 REF

1u (1608)

C143

VSYNTHEN RF_PWR_DWN ANT_SW1 ANT_SW2 PA_EN PA_BAND

NA

1u

VCHARGE

3

CSDO CSDI CSFS BSDI BSIFS BSDO BSOFS ASDO ASDI ASFS

C115

1K

(1608) (1608) (1608) (1608) (1608) (1608)

VBAT

R3 T5 G16 B7 B5

C114 C116

R126

C131 VBATSENSE VCHG ISENSE GATEDRIVE

A

2

CLKIN CLKON OSCOUT OSCIN PWRON NRESET

KEYPADCOL0 KEYPADCOL1 KEYPADCOL2 KEYPADCOL3 KEYPADCOL4

1V8_VCORE

IBIAS CRST

2V8_VMEM

N2 P2 R2 R6 NA F15 NA

RESET KEYOUT KEYON DBBON VCXOEN LDOEN INT MCLK MCLKEN ABBRESET

TDO_1 NADV NWAIT BURSTCLK

VCORE1 VCORE2 VMEM1 VMEM2 VRTC VSIM VABB VMIC VVCXO VUSB VEXT1 VEXT2 VBACK VAPPGATE VAPP

C123 0.068u

C122 47p

ABB_IRQ CLKOUT MCLKEN ABBRESET

JTAGEN TCK TMS TDI TDO_1

IP IN QP QN AFCDAC PA

VCOREIN VMEMIN1 VMEMIN2 VRTCIN VUSBIN

DATA00 IP DATA01 IN DATA02 QP DATA03 QN DATA04 AFC DATA05 TX_RAMP DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 _RESET R103 DATA13 100 DATA14 C128 C127 DATA15

R10 T10

C15 G15 H15 A3 B3 R5 R4

TP111

SPWR1 SPWR2

L3 L6 L1 L8 M1 L5 N3 N1 P3 N6 P1 R3 R1 N7 P6 T1

R116 0

J15 K15 R11 T11 T9 R9 J16 K16 C2

VOUTNORP VOUTNORN SPK_P SPK_N

AUXOP RINGTONE R183

C147

C146

47p

39p

R117 0

0

D

TP120

SIM_RST

SIM_CLK SIM_DATA

USC0 USC1 USC2 USC3 USC5 USC4 USC6

Iss. 2

C113 47n

VBAT1 VBAT2-1 VBAT2-2 VBAT3-1 VBAT3-2 VBAT4 VBAT5

DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 DATA9 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

NRAMCS1 NRAMCS2 NROMCS1 GPIO_44_NROMCS2 NWE NLWR NHWR NRD

C112 22p

R122 R123

A8 VDDRTC

N11

V8 VDDUSB

C11

E3 H1 M3 T3 T6

A5

D16 F12 F14 K11 R15 T12

VMC

VSIM

ADD0 ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5 ADD6 ADD7 ADD8 ADD9 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

D4 E12 F7 F11 H5 H11 H13 K8 K10 K13 L13 M5 N5 N12 N16 P7 V15

R121

1

C111 22u

R125 NA

AGND01 AGND02 AGND03 AGND04 AGND05 AGND06 AGND07 AGND08 AGND09 AGND010 AGND011 AGND012 AGND013 AGND014 AGND015 AGND016 AGND017 AGND018 AGND019 AGND020 AGND021 AGND022 AGND023 AGND024 AGND025 AGND026 AGND027 AGND028 AGND029 AGND030 AGND031 AGND032 AGND033 AGND034 AGND035 AGND036 AGND037 AGND4 AGND3 AGND2 AGND1 SGND1 SGND2 DGND LGND

V5 _RAM_CS2 P8 _ROM_CS1 N8 _ROM_CS2 P9 _WR R4 _LBS V1 _UBS U1 _RD P5

_ADV

R182

C

R101

B13 E5 E6 E7 E10 E11 E12 F5 F6 F7 F10 F11 F12 G5 G6 G7 G10 G11 G12 K5 K6 K7 K10 K11 K12 L5 L6 L7 L10 L11 L12 M5 M6 M7 M10 M11 M12 T16 L15 A11 B16 T8 R8 M2 N15

_RAM_CS

_WAIT

NA

47n 47n

VSSRTC

C1 E5 D3 F6 D1 F5 G6 E1 G5 F3 H8 F1 G3 G1 H3 J6 J8 J3 J5 J1 K6 K3 K1 K9

_ROM_CS1 _ROM_CS2 _WR _LBS _UBS _RD

C133

47n

C110

VBACKSEL

_RAM_CS

NA

47n

VSSUSB

B

47n

C109

Section

Date

Sign & Name

Designer

04/02 2004

CHEON M.K

MODEL

Checked

KIM Y.K

Approved

KIM N.S

DRAWING NAME

Sheet/Sheets

G5600

1/5

Hermes 6527 ,Typhoon 6537B

A9

JTAG

47n

C108 0

ADD00 ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

GND

47n

P10

JTAGEN

C106 C107

VEXT1 VEXT2 VEXT3 VEXT4 VEXT5 VEXT6

TDI JTAGEN

C105

VINT

A

VBAT TDI

C104

VMEM1 VMEM2 VMEM3 VMEM4 VMEM5

TDO_1 RPWON

C103

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15 GND16 GND17

TCK TMS

C102

C12 F8 H6 J11 L9 M6 M14 P14

TDO_0

C101

VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 VCC7 VCC8

_F_WE

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

DRAWING NO.

Ver 1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 93 -

8. ëïÖåõ ëéÖÑàçÖçàâ

1

2

2V8_VMEM

4

3

5

7

6

8

9

10

VMIC

2V8_VMEM

SPEAKER

2V8_VMEM

0

R201 2

HEADSET JACK

GND

OUT

HOOK_DETECT

R207

VINNORP

MIC201 C208 0.1u

R217 VOUTNORP

2.2K

RCV_P 12 C222 39p

VA202

VOUTNORN

CLOSE TO MIC

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

EQ3

14

LED MTR

2 19

10K

40POLY

NC

0

2V8_VMEM

R224

C229

82K

390p

2V8_VMEM

C216 C218

39p

SPOUT1

3.3K 6

PLLC

17

R225

0

SPK+

R226

0

SPK-

SPK_P

9

VREF

SPOUT2

5

AUXOP

NO 6

C232

3V3_VMIDI SPVDD 15

32 IOVDD

NC

7 8

47p

SPK_N U202 NLAS4684MR2

HEADSET_SPK_P

1 2

SPK_P

0

4

R232

HFK_EAR

100K

16

0 1

CONNECTION

COM1 IN1 NC1

IN2

SPK_RCVN

NC2 GND

8 47p SPK_RCVP

7 6

SP207 SP208

HFK

2

U203

NO 6

HFK_MIC_P

4

HEADSET_MIC_P

3

IN

GND

NC

D

R219 10K

5 COM

1

10 9

SPK_EN

VCC

0

NO2 COM2

RCV_N

D

R241

5

RCV_P

HEADSET

C219 39p

AUXIP

V+ NO1

C220 3

HFK_EAR

0.1u SPVSS

4

MAX4599EXT-T

R231

47p 2V8_VMEM

VDD VSS

C233

C234

R230

HFK_SPK_P

COM

18

0.1u

C

0.1u U204

0

C235 0.1u

R229

10K

SPK_N

R229 0

R223 16POLY

0.01u

2

27 26 25 24 23 22 21 20

C231

R228 0

C228

33K

GND

R227

1000p

13

IN

2V8_VMEM

12 R222

EQ2

28 3 _WR _IRQ

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 C230

EQ1

NA

_WR _MIDI_IRQ

C

11 10

HPOUT_L

3

R223

YMU762 HPOUT_R

1

2V8_VMEM

CLK1 _RST 30 A0 31 _RD 29 5 _CS NC

VCC

U205 01 4

BB

RCV_N C226 39p

C225 39p

R209

OBG-415L44-C1033

R218 12

REF_FREQ _MIDI_RST ADD00 _RD _MIDI_CS

AVL5M02-200

C209

SP204

AVL5M02-200

100

R213

SP202

AVL5M02-200 VA201

SP201

39p

C214

C215

1M

R233

B

1 2

39p R211

VINNORN

5 1 3 4 2

4.7

39p

R214

100

VA204

MAX9075EXK-T

10u 0 4.7

C204 10u

C203 10u

U201

J201 C213 R215 R216

HEADSET_SPK_P JACK_DETECT HEADSET_MIC_P

C202 39p

2.2K

AVL5M02-200

2 R210 510K

R204

VA203

39p

0

SP203

C206

10u

1

39p

3

VIN+

C205

R208

VCC

C212

NA

5

4

VIN-

0

39p

R240

R205 2.2K

1K

SP206

R202

AA

1K

R235 SPK_RCVN

1M

R239 NA

MAX4599EXT-T

C201 39p

R203

SP205

VMIC_ON

1

AVL5M02-200

5 COM

2V8_VMEM

0

AVL5M02-200

R238

C211

3 IN

2V8_VMEM

VMIC_N

R237 100K

GND

VMIC CN201 1

SPK_RCVP

VA206

NC

4

R234

VCC

C240 39p

39p

VA205

2

A

NO 6

C239 U207

R236 0

MAX4599EXT-T VBAT

R220

HFK_EAR

3V3_VMIDI

0 R221

1 2 C236 2.2u (1608)

3

U206 LP3981ILD-3.3 6 VOUT VEN BYPASS

VIN

VOUT_SE GND1 GND2

4

HFK_EAR

C237 0.1u

0

7

C238 10u

100K

VMIDI_CTL

5

1

CONNECTION HEADSET

Iss. 2

3

Date

Sign & Name

04/02 2004

CHEON M.K

MODEL

Sheet/Sheets

G5600

2/5

HFK

E

1

Section Designer

4

Notice No.

Date

Name

Checked

KIM Y.K

Approved

KIM N.S

LG Electronics Inc.

DRAWING NAME

AUDIO

DRAWING NO.

Ver 1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 94 -

8. ëïÖåõ ëéÖÑàçÖçàâ

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

VBAT

VIBRATOR

I/O CONNECTOR

0

R345

END

END NA C333

KEY

C335 1uF

CN302 1

FL301

CAMERA

15

2

3

2

3

MENU

LEFT

MENU

LEFT

C399 1uF

KEY_ROW1

PIN

3

SP302 4

6

5

UP

CAM

R321

VIBRATOR

2

1.5K

Q301 1 2SC5585

4

5

6

R322 UP

CAMERA

CLOCK

-

USC1

RX

RXD

TX

TXD

USC4

-

RTS

-

CTS

USC6

RESET

USC1 USC2 DEBUG_TX USB_PWR USC3 USC6

-

SP303 8

7

B

7

9

8

SEND

RIGHTT

9

USC4

USC5

SIM CONNECTOR

47 47 47 NA 47 47

R316

47

R317

47

GND2

2.2u

28 MP-24A-RS-212

GND1

J301

0.1u

0.1u

B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

K1 G8 K3 E4 E5 F5 J2 H8 F4 G7 C6

0

R339

0

47 R330

R350

R351

LD306

LD307

LD308

R327 LD303

27p C317

47

27p C316

R325

27p C315

R326

27p C314

LD302

27p

LD301

27p

C313

27p

C312

27p 3

PRE CHARGE CIRCUIT

U302

R333 NA

VCC

6 NO

5 R331

R335 NA

2

1.5K 100K

1

0

Q302

D R347

1 2SC5585 NA

1K

Q303 1

R332

GPO_2

R352

0

R349

R355 33

6

2

1.5K

C311

5

3

R353 100K

0.1u

4

IMX9T110

C319 NA

Section

Date

Sign & Name

Designer

04/02 2004

CHEON M.K

2V8_VMEM

Checked

KIM Y.K

Approved

KIM N.S

R340 NA

_RESET _WAIT

VBAT

MAX4599EXT-T

_ROM_CS1 _ROM_CS2 _F_WP _ADV _WR _RD

R354

0.1u

R348

RPWRON R334 2.7K

C303

3 COM

C318 0.1u

4

2

LD309

_LBS _WR _RD _UBS 0 0

100

SML-521MUWT86

2

_RESET

R338

R313

270

10K

_RAM_CS

R336 R337

R323

VCHARGE 1

R324

3

_CE1 _CE2 _CE3 _WP _ADV _WE _OE1 _OE2 _RST WAIT CLK

C

LIGHT3 C310 27p

4 NC

C2 _R_LB D5 _R_WE H1 _R_OE F3 _R_UB

C398

C308

KEY BACKLIGHT

VBAT

2V8_VMEM

D6 _P1_CS K2 _P2_CS K8 P_MODE

C330 1u

C332 1uF

VBAT

VCHARGE

BURSTCLK

Sheet/Sheets MODEL

DRAWING NAME

G5600

3/5

MEMORY, MMI, I/O

R341 NA

Iss. 2

C306

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 LED

VCC11 VCC12 VCC21 VCC22 VCCQ1 VCCQ2 VCCQ3 VPP P_VCC S_VCC VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8

H2 H3 G3 H4 J5 G5 J6 H7 G2 J3 G4 J4 H5 G6 H6 J7

J1 _S_CS1 C5 S_CS2

M8 M7 M2 M1

C324

C321

C323

0.1u

B5 L4 B6 K6 J8 K7 L3 D4 K5 K4

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

IN

1V8_VCORE

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

C331 1uF

VBAT

U301 RD38F3350LLZDQ0

GND

D

G1 F1 E1 D1 B1 C1 F2 E2 F6 D7 E7 B8 C8 D8 F7 E8 F8 D2 B2 B3 E6 B7 C7 C3 D3 E3

NC9 NC8 NC7 NC6

ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

MEMORY (128/128 + 64 PSRAM)

A1 NC1 A2 NC2 A7 NC3 A8 NC4

KEY_COL4

SP315

C307

KEY_COL3

SP314

KEY_COL2

C397

NA

KEY_COL1

C302 39p

SIM_CLK SIM_RST

1000p

KEY_COL0

BATT_TEMP 0

R320

C309

SIM_DATA

GND4 GND3 8 GND5 GND2 7 CLK IO 3 VPP RST 2 GND1 VCC 1 GCA261-6S

SP317

9 10 6 5 4

47

R343 20K

NA

SP309

SP316

SP308

SP307

CN303 1 2 4 3

R329

0

IN

LD305

R318

220n

SP306

BB

26

OUT

47

DOWN

BACK

VBAT

FL302 C336

#

SFEY0007101 SP305

0.1u

47

R307 R311 R314 R342 R315 R309

47

0

SP310

0.1u

R310

VBAT

DOWN

KEY_ROW4

C322

100 47

R328

*

C320

R312 R308

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LD304

BACK

SHA

VSIM

1

47 47

47

0

AST

E

R344 R306

VSIM

SP304

2V8_VMEM

27 25

RIGHT

SEND KEY_ROW3

C

R304

RPWRON HFK_MIC_P USC0 HFK_SPK_N DEBUG_RX HFK_SPK_P

UART

USC2

USC5

100K

KEY_ROW2

DAI

USC0

CN301

GND1

SFEY0007101

ACC_DETECT DSR

R319

1

R305 R302 R303

Data Set Ready

KEY_ROW0

1

R346 R301

D301

CLR

IN

GND2

2

C305

1 4 5 3 2

AA

OUT

CLEAR

47

SW1

A

2V8_VEXT VCHARGE

0.1u

0.033u

NA C334

100K 100K 100K 100K 100K 100K

SP301

1SS352

C301

47

POWERKEY

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

DRAWING NO.

Ver 1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 95 -

8. ëïÖåõ ëéÖÑàçÖçàâ

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

3V0_VLCD

2V85_VCAM

VDDI1 D6 VDDI2 E6 VDDI3 F6 VDDI4 G6

C481

C480

FL403 L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

GND1 C5 GND2 C6 GND3 D4 GND4 D7 GND5 E7 GND6 F7 GND7 G4 GND8 H5 GND9 H6

NA R401

6

6 7

8

0 0 0 0

8

9

9 10

10

11

11 12

12

13

13 14

14

15

15 16

16

17

17 18

18

19

19 20

20 21

22

22

23

SFEY0006701 A1 FILTER1_1 A2 FILTER1_2 A3 FILTER1_3 A4 FILTER1_4 A5 FILTER1_5 A6 FILTER1_6 A7 FILTER1_7 A8 FILTER1_8

FILTER2_1 FILTER2_2 FILTER2_3 FILTER2_4 FILTER2_5 FILTER2_6 FILTER2_7 FILTER2_8

23 24

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

24

25

25 26 27 28

R439

28

29

0

29 30

30

31

31 32

32

33 FL404

33 34

34

35

SFEY0006701

35 36

36

37

38

27p

27p

C419

C479

0

27p

39

FH23-39S-0.3SHW

FH26-39S-0.3SHW

R422

K9 K10 J9 H8 J10 H9 G7 G10 G9 F8 F10 F9 E10 E9 E8 D10 D9 D8 C10 C8 A10 B10 A9 B9 B8 A8 C7 A7 B7 G8

2V85_VCAM

R459 R460

C499

0 0

27p

REF_FREQ

C485

39

C484

C9

37 38

LCD_RESET LCD_ID

B 26

27

27p

MSM_CLK

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

27p

CLC344E

FILTER2_1 FILTER2_2 FILTER2_3 FILTER2_4 FILTER2_5 FILTER2_6 FILTER2_7 FILTER2_8

27p

U401

FILTER1_1 FILTER1_2 FILTER1_3 FILTER1_4 FILTER1_5 FILTER1_6 FILTER1_7 FILTER1_8

4 5

7 R437 R438 R402 R403

A

2 3

4

21

VDDC1 D5 VDDC2 E4 VDDC3 E5 VDDC4 F4 VDDC5 F5 VDDC6 G5

M_SA0 M_SA1 M_SA2 M_SA3 M_SA4 M_SA5 M_ADS M_SD0 M_SD1 M_SD2 M_SD3 M_SD4 M_SD5 M_SD6 M_SD7 M_SD8 M_SD9 M_SD10 M_SD11 M_SD12 M_SD13 M_SD14 M_SD15 M_CS_N M_RD_N M_WR_N M_INTR M_HOLD M_RESET MS_CS

B

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07 L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15 L_RD L_WR L_ADD01 L_MAIN_LCD_CS

LS_CS L_DA0 L_DA1 L_DA2 L_DA3 L_DA4 L_DA5 L_DA6 L_DA7 L_DA8 L_DA9 L_DA10 L_DA11 L_DA12 L_DA13 L_DA14 L_DA15 L_RD_N L_WR_N L_ADS L_CS_N L_RESET

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

0.01u

0.1u J2 K2 G3 H3 J3 K3 H4 K4 J4 K5 J5 J6 K6 K7 J7 K8 J8 A4 B3 A3 A2 A1

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07

CN403 1 2

3 5

M_LED L_MAIN_LCD_CS L_ADD01 L_WR L_RD

C478

A6 L_DA17 A5 L_DA16

CN401 1

NA NA NA NA

C402

H10 H7 K1 C3 J1 H2 H1 G2 F3 F2 E3 F1 D1 D2 C1 C2 D3 B1 B2

STROBE B6

2V85_VCAM

CIS_TYPE2 CIS_TYPE1 CIS_TYPE0 C_PWDN C_D7 C_D6 C_D5 C_D4 C_D3 C_D2 C_D1 C_D0 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

GPIO_0 GPIO_1 GPIO_2 T_MODE0 SCAN_EN TEST_EN

B4 B5 C4 G1 E2 E1

C_PWON

R420 R421 R440 R441

27p

R442 R443 R444 R445

CAMERA CTL IC

C401 2.2u

TFT-LCD CONNECTOR

C483

A

M_LED1 M_LED2 M_LED3 M_LED4

B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4

NA 0 NA 0

C_CD07 C_CD06 C_CD05 C_CD04 C_CD03 C_CD02 C_CD01 C_CD00 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4

2V85_VCAM

C

C

0.1u

2V85_VCAM

10u

Q401 D 3

R446

VBAT 3V0_VLCD

VBAT

SI1305

S

C475

G

C_PWON

C474

U402 1 5 VIN VOUT 2 GND 3 4 EN NC

RPWRON

U403

C477

10

C476 1u

CLOSE TO ABB

SEPERATE AVDD FROM DVDD at the PIN of Q401

NCP512SQ30T1

2 2V8_C_PWR

1u

2V8_C_PWR

1u C439

2V8_C_PWR

CAMERA CONNECTOR

C1+

OUT

3 C11 C2+

1u 9

DVDD

DVDD

EN_SET

10K

4.7K 4.7K

AVDD

D

2V85_VCAM

VBAT

R427 LCD_DIM_CTL 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GND

FL401 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

1 IN 2 GND 3 EN

SFEY0006701

FILTER1_1 FILTER1_2 FILTER1_3 FILTER1_4 FILTER1_5 FILTER1_6 FILTER1_7 FILTER1_8

FILTER2_1 FILTER2_2 FILTER2_3 FILTER2_4 FILTER2_5 FILTER2_6 FILTER2_7 FILTER2_8

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

C_MCLK C_PCLK C_HS C_VS C_SDA C_SCK

RPWRON C446 1u

OUT BYP

AAT3123ITP-20-T1

5 AVL5M02-200 4

MIC5255-2.85BM5

C445 1u C482

M_LED1 M_LED2 M_LED3 M_LED4

M_LED

Section

R429

FB417

0 0 0 0

C_RST

NC

24-5602-020-001-829

Date

Sign & Name

Sheet/

Designer

04/02 2004

Y.S.HYUN

Checked

Y.K.KIM

Approved

N.S.KIM

DRAWING NAME

Iss. 3

R455 R456 R457 R458

0.01u

E

2

C438 1u

U404

MODEL

1

12 8 7 6 5

R451 R452 R453 R454

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

11

C2D1 D2 D3 D4

C436 1u

B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4

FILTER2_1 FILTER2_2 FILTER2_3 FILTER2_4 FILTER2_5 FILTER2_6 FILTER2_7 FILTER2_8

R425

CN402 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

SFEY0006701

FILTER1_1 FILTER1_2 FILTER1_3 FILTER1_4 FILTER1_5 FILTER1_6 FILTER1_7 FILTER1_8

B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

R424 R426

VA401

FB416

FL402 C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03 C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

4

IN

C437

NA NA NA NA

ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD01 DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 _LCD_CS _RD _WR CAM_INT CAM_HOLD CAM_RST

100K

2V8_C_PWR

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

Sheets

G5600

4/5

Camera & LCD

DRAWING NO.

Ver 1.0

5

LG Electronics Inc.

LGIC(42)-A-5505-10:01

- 96 -

D

8. ëïÖåõ ëéÖÑàçÖçàâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANT2

C501

A

A

VBAT

NA

R501

L510 4.7nH

C505 100p

C504 10u

C503 10u

L509

1K

R503

100

R504

100

TX_RAMP AD6535_PA PA_EN

GPO_16

PA_BAND GPO_17

47nH C507

C508

27p

27p

39p

G2

R520 NA

RF

G1

C506

VRF

C509 100p

KMS-502

ANT

SW501

R521

FL501

8 ANT

1uF

7

C516

5 EGSM_TX 3 DCS_TX

4.7p

C519 NA

14

L502 NA

10 EGSM_RX 1 DCS_RX

GSM_OUT

DCS_PCS_IN

220

1000p

5 2

VCC

4

IN

GND

OUT

VRF

9

GND8 GND7 GND6 GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7

BS

SN74AHC1GU04DCKR U504 C514

R511

C517

18

10p

100 REF_FREQ

11 2

B

R507

3

R506

1M QP C520

VC1 VC2

4 6 7 9 12 13 14

2V75_VVCXO C518 2.2u

17 16 15 13 11 8 3 2

B

VCC

R509

C515

5 VBATT U501 6 TQM7M4022 TX_EN

12

33p

300

VRAMP

1p

18

R513

C512

C510 0

4

R512

C511 NA

22p

GSM_IN

DCS_PCS_OUT

R505

220

C513

1 R508

10

300

1.2nH

L501

39p QN

SHS-C090DR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

IP

21 20 19 18 17 16 15 36 35 34 33

2 3 FL502 C523 27p

1

G1 O1

L503

IN G2 O2

5 4 L504 NA

C

27nH

EFCH942MTCA7 C524

1p

C525

1p

0

1

G1 O1 IN

L505

G2 O2

5 4

ANT_SW2

33nH

U502 SI4205

RXQN RXIP RXIN TXIP TXIN TXQP TXQN

1 2 3 4 5 6 7

C

VRF

SDO

C526

C527 0.022u

1p

GPO_11

C528 22p

C529 100p

C531

C530

IN

7.5nH ELCH0009301

EFCH1842TCA7

L506 NA

L507

RFIGN RFIGP RFIDN RFIDP RFIPN RFIPP GND1 GND8 GND7 GND6 GND5

39p

14 13 12 11 10 9 8

2 3 FL503 R514

RFOD RFOG DIAG1 DIAG2 XEN XOUT RXQP GND2 GND3 GND4 VDD2

1p

SDI SCLK _SEN SDO _PDN VDD1 XIN

C522

C521

2V75_VVCXO

27p

10p

X501

R515

3

L508 33nH C533

ANT_SW1

100

GPO_9

4

C534

ANT_SW1

ANT_SW2

GSM_TX

H

L

DCS_TX

L

H

L

L

10p

3.3p

C535 2.2u (1608)

OUT

CTL

VCC

GND

R516

1 2

C532 1000p

15K

AFC

AD6535_AFCDAC

13MHz

D

D RX

RF_PWR_DWN S_EN S_CLK

VRF

C537 10u 2012

VBAT

R517 0

U503 1 6 OUT _SD 3 2 _ERR IN 4 5 NR GND

S_DATA

VSYNTHEN

GPO_19

S_CLK

GPO_21

S_DATA

GPO_20

GPO_7

ADP3330

C538 470p

Iss. 2

S_EN

C536 2.2u

E

1

RF_PWR_DWN GPO_8

3

4

Notice No.

Date

Name

Section

Date

Sign & Name

Designer

04/02 2004

JEONG J.H

Checked

KIM D. H.

Approved

KIM N. S.

LG Electronics Inc.

Sheet/Sheets MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

G5600

5/5

RF

Ver 1.0

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 97 -

9. êÄëèéãéÜÖçàÖ ùãÖåÖçíéÇ çÄ èÖóÄíçéâ èãÄíÖ

- 98 -

9. êÄëèéãéÜÖçàÖ ùãÖåÖçíéÇ çÄ èÖóÄíçéâ èãÄíÖ

- 99 -