F2410 SVC RUS-0712 - provinspc2

NG_T12. GPIO_48 ABB IRO A4. ABB101 D1. INT. CLKOUT101. CLKOUT. MCLK. E7 ..... RD38F3350LLZDQ0. A346. 20K. A19. * : J301. 4 GND Vcc 5 VPP RST.
1MB taille 1 téléchargements 238 vues
- 97 -

2V85_SIM

L E D

KEY

TR

1V8_VCORE ( Core)

2V8_VMEM( I/O )

VBAT

RPWON

LDO 2.85V

2V85_VCAM

C_PWDN

CDATA[0:8]

C_PCLK

C_RST

C_SDA

C_SCK

C_MCLK

LDATA[00:15]

Sub LCD

8

0

*

5

2

7

4

1

c

9 #

3 6

Charge Pump

VBAT

KEY_COL[0:4]

KEY_ROW[0:5]

SIM_RST, SIM_CLK, SIM_DATA

ADD[00:24]

_ROM_CS1, _ROM_CS2 _RESET _RD , _WR , _ADV _BURST_CLK _LBS, _UBS _RAM_CS

KEY_BACKLIGHT

Key Pad

SIM

Memory 128X64MBit

DATA[00:15]

_LCD_CS

_CAM_INT _CAM_RST _CAM_HOLD _WR _RD _SUB_CS

ADD01 ADD02 ADD01

DATA[00:15]

26MHZ ( From VCXO )

Core Logic CL761A

Main LCD

LCD_BACK _LIGHT

FLASH_LED

Motor

TR

2V85_VEXT ( I/O )

DATA[07:15]

2V85_VCAM(Core)

32.768K

USC_2

USC_1

MIDI YMU 762

USC0

DEBUG_RX

DEBUG_TX

24 Pin I/O Conn

DIGITAL BASE BAND AD6527

ADD[00:24]

2V85_VEXT

LDO 2.5V

2V8_VMEM

BT_ANT

2V8_VBT

2V8_PCM_SYNC8

AND Gate

MCLKEN

_RESET,

BT_EN

RPWQON ABBRESET

CLKON, CLKOUT,

BlueTooth Module

Analog S/W

2V85_VEXT

Vin-

2V85_JACK

CSFS, CSDI, CSDO, BSIFS, BSDO, BSDI, BSOFS ASFS, ASDO, ASDI RXON, TXON ,ASM

1V8_RTC 2V8_VMEM 1V8_VCORE

RTC Battery

JACK_DETECT COMPA RATOR

VBAT

OP AMP

Reciver

LDO 2.8V

VBAT

Battery

FET

ANALOG BASE BAND AD6537B

EAR JACK

PRE_CHARGE

MIC

Speaker L

Speaker R

VBAT

AFC

IP,

IN

QP, QN

S_DATA

S_CLK

S_EN

26MHZ( Out )

2V75_VVCXO

TX_RAMP

PA_EN GPO_16

PA_BAND GPO_17

ANT_SW2 GPO_11

ANT_SW1 GPO_12

VCXO

LDO 2.85V

TRANSCEIVER SI4205

PAM SKY77325

ASM

VBAT

CLKON

SAW FILTER

SAW FILTER

6. BLOCK DIAGRAM

6. ÅÎÓÍ-ÒıÂχ ÅÎÓÍ-ÒıÂχ ÌËÁÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÈ ˜‡ÒÚË

ÑÎfl Á‡ÏÂÚÓÍ

- 98 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10 GUIDE HOLE

1V8_VCORE

2V8_VEXT 2V8_VMEM 2V85_VSIM

2V8_VMEM

NC_R6

1V8_VRTC JTAG1 _WR TDO_0 VBAT TCK TMS TDO_1 RPWRON

C134

C135

C139

C133

C129

C131

C136

47n

47n

47n

47n

47n

47n

47n

47n

C179 _MIDI_CS _LCD_CS _SUB_CS

1

CLKIN CLKON C9 OSCOUT E9 OSCIN F9 PWRON V3 NRESET

C199 NA

32.768KHz

RPWRON

1

D101

R112 100K

K18 K14 J16 J18 H16 J14 H18 G16 J13 G18 H14 G14 F16 F18 E18

ONNOFF VIBRATOR AMP_SD

3

FB101 FLIP

KDS121E

100K

R122

BT_RST DSR _MIDI_RST CHG_DET FLASH_MODE_EN LCD_RESET OLED_ON

D

2V8_VMEM

R116 4.7K

B18 A18 C16 A17 C15 K5 T7 T8 E11 A12

KEY_ROW5 CAM_RST _MIDI_IRQ CAM_INT RINGTONE ADD24 JACK_DETECT CAM_HOLD

BOOTCTRL1 BOOTCTRL0 R114 4.7K

L L

L

BYPASS

H

UART BOOT

H

L

USB BOOT INT CLOCK

H

H

USB BOOT EXT CLOCK

D15 E14 A16 E13 A15

KEY_ROW0 KEY_ROW1 KEY_ROW2 KEY_ROW3 KEY_ROW4

F13 A14 C14 C13 A13

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

GPO_2 GPO_3 GPO_4 GPO_7 GPO_8 GPO_9 GPO_10 GPO_11 GPO_16 GPO_17 GPO_18 GPO_19 GPO_20 GPO_21

DPLUS DMINUS

GPIO_35 GPIO_36 GPIO_37 GPIO_38 GPIO_39 GPIO_40 GPIO_45 GPIO_46 GPIO_55 GPIO_56

GPIO_22 GPIO_49 GPIO_50 GPIO_51 GPIO_52 GPIO_53 GPIO_54

GPIO_23_SIM_RESET GPIO_24_SIM_EN GPIO_47_SIM_VSEL SIMCLK SIMDATAIO

KEYPADROW0 KEYPADROW1 KEYPADROW2 KEYPADROW3 KEYPADROW4 KEYPADCOL0 KEYPADCOL1 KEYPADCOL2 KEYPADCOL3 KEYPADCOL4

NC

NC

NC

NC

AD6535

0

510

1.2M

0

0.1uF

0.01uF

OJ4

OJ2

2V85_VCAM

2

CLKOUT101 MCLKEN101

C118 47p

IP IN QP QN AFCDAC PA

T1 T13 KEY_ROW0 T14 POWERKEY R7 RPWRON A2 CLKON T12 ABB101 D1 L1 J2 M1 TMS

TDI

TDO_0

TDO_0

220p

R182

NC_T15 NC_R1 VMEMSEL GND_NET1 NC_G16

B2 TCK B1 TMS A1 TDI C1 TDO

NC_B7 NC_B5

P1 N1 T3 T2 T7 T6 H16 N16 D16 E15 A4 B4 T4 E16 F16

2V8_VEXT

2V5_VMIC

2V75_VVCXO

2V85_VSIM

2V75_VABB

1V8_VRTC

1V8_VCORE

N2 P2 R2 R6 F15

RESET KEYOUT KEYON DBBON VCXOEN NC_T12 INT MCLK MCLKEN ABBRESET

R110

4.7u

C124(1608)

4.7u

C123(1608)

C126 C121

1u 1u 1u 1u 1u

C105 C108 C101 4.7u

C119(1608)

VBAT

B

T15 R1

VBAT

R3 T5 G16

VCHARGE

C141 1u

R120 0.2

B7 B5

USC0 USC1 USC2 USC3 USC4 USC5 USC6

V14 T13 T14 T15 V16 V17 V18 R16 T16 T18 P16 U18 R18 P18

PRE_CHARGE ONNOFF RF_PWR_DWN INDLED_G INDLED_R BATT_TEMP ANT_SW1 ANT_SW2 PA_EN PA_BAND PCM_EN S_EN S_DATA S_CLK

3

C113 C115

1u 1u

R102 82K

R108 100K

R121

330

Q101 G

S

D3

D4

D2

D5

D1

D6

5

330

7 8

1 TPCF8102

AIN3L AIN3R AIN2P AIN2N AIN1P AIN1N NC_R12

A16 NC_A16 C16 NC_C16 B15 REF

R13 R14 P15 R15 P16 R16 R12

C AUXIP AUXIN VINNORP VINNORN

C111 C112 C109 C110

CLOSE TO AD6537B

39p 39p 39p 39p

A10 REFBB B11 REFOUT B6 D15 A8 B9 A9 B10

6

2

CSDO CSDI CSFS BSDI BSIFS BSDO BSOFS ASDO ASDI ASFS

BATTYPE REFCHG TEMP2 TEMP1 AUXADC2 AUXADC1

AOUT1P AOUT1N AOUT2P1 AOUT2P2 AOUT2N1 AOUT2N2 AOUT3P AOUT3N GPI

L16 LIGHT1 M15 LIGHT2 M16 LIGHT3

C116 0.1u

A11 J10 E10 H10 C10 F10 A10

N18 N14 M16 N13 M18 L16 M13

1u

HOOK_DETECT LCD_ID

T9 L10

V9 V11R101 P11 T10 V10

C114

10u

CUS02

4

H1 H2 L2 G2 F1 E2 G1 D2 E1 F2

C140

D102

B8 A5 A7 A6

2V8_VMEM

C6 E6 J9 C5 A3 A2 C4 B1 A1 C3

A BACK_BATT

10K

C120 1u

(2012) VBATSENSE VCHG ISENSE GATEDRIVE

U101 AD6537BABC

K1 RXON K2 TXON J1 ASM

1.5K

VCORE1 VCORE2 VMEM1 VMEM2 VRTC VSIM VABB VMIC VVCXO NC_E15 VEXT1 VEXT2 VBAT_NET NC_E16 NC_F16

C117 0.068u

JTAGEN TCK

C151

VBAT1 VBAT2 VBAT3 NC_R6 GND_NET2

C15 G15 H15 A3 B3 R5 R4 100p

13MHz

A12 A13 A15 A14 B14 B12

VBAT1-1 VBAT2-1 VBAT2-2 VBAT3-1 VBAT3-2 VBAT4 VBAT5

DATA00 DATA01 IP DATA02 2V8_VMEM IN DATA03 QP DATA04 QN AFC DATA05 DATA06 TX_RAMP DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 R181 DATA11 1.5K DATA12 _RESET R119 DATA13 100 DATA14 C138 C137 DATA15

T11 L11 V12 P12 V13

C8 E8 A7 C7

0 R197

2V8_VMEM

C128 47n

TP101

R104

J15 K15 R11 T11 T9 R9 J16 K16 C2

4.7 RCV_P

R177 SPK_P_SM

R105

4.7

C104 39p

0

RCV_N R178 NA AUXOP RINGTONE R107

C107 47p

C999 39p

C102 39p

C103 39p

0

D

C106 39p

SIM_RST C_FLASH

Section

SIM_CLK SIM_DATA

Designer

USC0 USC_1 USC_2 USC3 USC4 USC5 USC6

Date

Sign & Name JIN GU, KIM

Checked Approved

Iss. 1

NC

SPWR1 R10 SPWR2 T10

A8

V8

GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_16 GPIO_17

G13 GPO_22_KEY_BACKLIGHT D18 GPO_23_LCD_BACKLIGHT

KEY_BACKLIGHT LCD_DIM_CTL

VDDRTC

N11 VSIM

VDDUSB

C11

D16 F12 F14 K11 R15 T12

E3 H1 M3 T3 T6

A5

AD6527ABC

D4 E12 F7 F11 H5 H11 H13 K8 K10 K13 L13 M5 N5 N12 N16 P7 V15

E

BOOT MODE

U102

E16 GPIO_33_DEBUG_RX C18 GPIO_34_DEBUG_TX

DEBUG_RX DEBUG_TX

GPIO_55 GPIO_56

NC

OJ1

3

CSDI CSDO CSFS BSDO BSOFS BSDI BSIFS ASDI ASDO ASFS

L18 GPIO_0_IRDA_TX L14 GPIO_1_IRDA_RX K16 GPIO_2_NIRDA_EN

BT_EN

2

GPO_0_RXON GPO_1_TXON GPO_5_ARSM GPO_6_ATSM

N10

_RESET

A4 H9 E7 A6

C122 22p

TDO_1

CLKON101 P13

R113 10M

MC-146_7pF

JTAGEN GPIO_18_TCK GPIO_19_TMS GPIO_20_TDI GPIO_21_TDO

VSSRTC

2

100

CLKON

C

NRAMCS1 NRAMCS2 NROMCS1 GPIO_44_NROMCS2 NWE NLWR NHWR NRD

VSSUSB

R888

L3 L6 L1 L8 M1 L5 N3 N1 P3 N6 P1 R3 R1 N7 P6 T1

100p

T5 NGPCS1 V6 NAUXCS1 N9 GPIO_42_NMAIN_LCD_CS V7 GPIO_43_NSUB_LCD_CS

26MHz_A

C125

22uF

GPIO_48_ABB_IRQ CLKOUT CLKOUT_GATE GPO_29_ABBRESET

T4 NADV V2 NWAIT V4 BURSTCLK

_ADV _WAIT BURSTCLK

4

AD6537B

AGND01 AGND02 AGND03 AGND04 AGND05 AGND06 AGND07 AGND08 AGND09 AGND010 AGND011 AGND012 AGND013 AGND014 AGND015 AGND016 AGND017 AGND018 AGND019 AGND020 AGND021 AGND022 AGND023 AGND024 AGND025 AGND026 AGND027 AGND028 AGND029 AGND030 AGND031 AGND032 AGND033 AGND034 AGND035 AGND036 AGND037 AGND4 AGND3 AGND2 AGND1 SGND1 SGND2 DGND LGND

V5 P8 N8 P9 R4 V1 U1 P5

104 102 _WR 106 105 101

_ROM_CS1 _ROM_CS2 _WR _LBS _UBS _RD

X101

CHGOSC

B13 E5 E6 E7 E10 E11 E12 F5 F6 F7 F10 F11 F12 G5 G6 G7 G10 G11 G12 K5 K6 K7 K10 K11 K12 L5 L6 L7 L10 L11 L12 M5 M6 M7 M10 M11 M12 T16 L15 A11 B16 T8 R8 M2 N15

103

_RAM_CS

3

CRST

MODEL

Sheet/Sheets

F2410

1/6

DRAWING NAME

Hermes 6527 / TyphoonB 6537B

DRAWING NO.

Rev. B

A9

B

27p

REFPWR

C132

DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 DATA9 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

P10

JTAG

ADD0 ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5 ADD6 ADD7 ADD8 ADD9 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VEXT2-1

C1 E5 D3 F6 D1 F5 G6 E1 G5 F3 H8 F1 G3 G1 H3 J6 J8 J3 J5 J1 K6 K3 K1 K9

ADD00 ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

GND

VEXT1-1 VEXT1-2 VEXT1-3 VEXT1-4 VEXT1-5 VEXT1-6

TDI JTAGEN

TDI JTAGEN

VINT

VBAT

A

VBAT

IBIAS

47n

VMEM1 VMEM2 VMEM3 VMEM4 VMEM5

TDO_1 RPWON

C130

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15 GND16 GND17

TCK TMS

C12 F8 H6 J11 L9 M6 M14 P14

TDO_0

VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 VCC7 VCC8

_F_WE

CHRDACREF

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 99 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

3

2

4

5

6

7

8

10

9

AA

A 2V5_VMIC 2V8_VEXT

2V5_JACK 2V5_JACK

U202 1 2 C209 0.1u

GND

NC

Vin VOUT

HEADSET JACK

4

R231 1K

3 C206 0.1u

NCP563Q25T1

C906 0.1u

R211 1K

R209 20K

1.5K

R207

AUXIN

0

2V8_VEXT

2V8_VEXT

R233

MIC200

VINNORP R203 1M

1

100 C201 10u

HEADSET_SPK_P

4

VIN-

3

VIN+

5 1 3 4 2

100

VCC

OUT

GND

U201 LMV7291MGX

R201 4.7

AUXOP

5 JACK_DETECT

C226 10u

C210 10u R234

C203 39p

B

C207 39p

C224 39p

R232 2.2K

HOOK_DETECT

R210 R205 20K

NA C205

AUXIP

2

R206

HEADSET_MIC_P

C208 39p

R204 330K

R208 4.7 R202 1M

C202 39p VA205 AVL5M02-200

C904 39p

VA201 AVL5M02-200

0

C228 39p R235

1 2

C222 39p

C227 0.1u

SOB-413S44-RC3310

VINNORN

BB

100 J201

VA202 AVL5M02-200

C225 39p

R230 2.2K

C223 VA204 39p AVL5M02-200

VA203 AVL5M02-200

CLOSE TO MIC VBAT R212 20K R216 20K

6 9

C220

0.1u 32

FB201 600

D

R221

0 7

C219 1u

0

R225

8

PLLC

VCHARGE

VBAT

VREF SPVDD

IOVDD

15

3

2

PRE_CHARGE 1.5K

C213 47p

4

R297 10K

R236 10 INDLED_R

1

R237 10K

Q201 UMX1NTN

C215

RPWRON

1u

VDD VSS

SPVSS

INDLED_G

D

3

16

R244

R212

16POLY

10K

10K

40POLY

NC

0

Date

Sign & Name

Designer Checked

E

Approved

Iss. 2

COM 5

C297 R296 C298 0.1u 2.7K 0.1u

6

U210 NLAST4599DFT2

NC

5

Section

1

6 NO 4

R238

R213 0 C214 47p

R239 1K

R240 NA

SPK_L_N

LD201 SML-521MUWT86

VBAT

R241 10

C221 0.1u

6

R1112 100K

SPK_L_P

SPOUT2

270

2

C212 4700p

R217 20K

18

100

VBAT

B2 B3

R214 0

17

R299

1

VCHARGE

A2

R298

4

GND

C299 39p

SPK_R_N

C211 1u

R215 20K

14 EQ3 2 LED 19 MTR

SPOUT1

BYPASS

SD_SEL SD_MODE

C

SPK_R_P

A3

5

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

C216 390p

R218 82K

IN+

C3

1

_WR _IRQ

VO1

4

3.3K

C2

AMP_SD

VO2

IN-

EMH10T2R Q404

R224

A1

33K

13

VDD

2

C218 1000p

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

EQ2

R219

C1

3

2V85_VCAM

27 26 25 24 23 22 21 20

EQ1

12

B1

R1129 30K

C217 0.01u

2

28 3

_WR _MIDI_IRQ

U204 LM4898ITL

11 HPOUT_R 10 HPOUT_L

VCC

NC

CLK1 _RST A0 _RD _CS NC

IN

R222

1 4 30 31 29 5

GND

R220 0

13MHz _MIDI_RST ADD00 _RD _MIDI_CS

1

2V8_VEXT

VBAT

SPK_P_SM

3

C

Charge Indicator

C907 0.1u

U203 YMU762

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

F2410

Sheet/Sheets 2/6

DRAWING NAME

AUDIO / PreCharge

DRAWING NO.

Rev. B

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 100 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

3

2

4

6

5

7

8

10

9

I/O CONNECTOR

FAV

USC2

TX

USC4

-

RTS/CTS(PC)

USC5

-

CTS/RTS(PC)

USC6

TXD

NA NA NA NA NA NA NA

FAV

-

RESET

2V8_VEXT

DSR 1

1

2

2

3

3

LEFT

LEFT

MENU

MENU RPWRON

R398 10K

3

5

INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

5

10

C350 AVL14K02200

G1

INOUT_A1 INOUT_B1

G1

4

8

4

7

5

4

6

5

6

UP

SEL

UP

USC6 USC1 USC2 USC3

SEL

6

G2

2

9 4 3 2 1

INOUT_A4 INOUT_B4 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A1 INOUT_B1

FL610

ICVE21144E500R401PR 7

8

7

9

8

9

RIGHT

RIGHT

R312

47

R313

330

R315

47

6 7 8 9

ICVE21184E150R500PR

SEND

SEND

B

0

3 2 1

T

C322 1u

ICVE21144E500R401PR

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2

INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A1 INOUT_B1

FL609

R1091 AVL5M02-200

6 7 8 9

ICVE21184E150R500PR

26 27

100K AVL5M02-200

4

3p

T

VA305

7

10p

10

5

8

C307

INOUT_A4 INOUT_B4

9

6

C306

INOUT_A3 INOUT_B3

22u

INOUT_A2 INOUT_B2

39p

INOUT_A1 INOUT_B1

G1

4

C305

3

28

INOUT_A4 INOUT_B4

C308

2

G2

1

KEY_ROW4 KEY_ROW5 KEY_COL3 KEY_COL4

DEBUG_TX USC5 USC4 DEBUG_RX

39p

FL302

AVL14K02200

R1090

BATT_TEMP

CONF

C304

CONF

DOWN

VA306

DOWN

10

SHARP #

0

5

0

*

G1

STAR

G2

KEY PAD

AA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

G2

FL301 KEY_ROW0 KEY_ROW1 KEY_ROW2 KEY_ROW3

CN202 29 25

10

USC0 1

VBAT

VCHARGE 2V8_VEXT

RXD

R365 R366 R367 R368 R369 R370 R371

CLR CLR

RX

100K

330

R384

330

A

R383

0

UART

CLOCK

USC1

330

R300

USC0

R382

POWERKEY

DAI

PIN

SW507

100K

SW506

R311

SW505

100K

SW503

R310

VOL_DOWN

SW504

R309

VOL_UP

100K

SW502

100K

SW501

END

R307

CAMERA

END

R306

R399 10K

2V8_VEXT TDO_1 TDI TCK TMS _RESET JTAGEN

VBAT

R358 CHG_DET 100K

C379 0.1u

R359

VBAT

B5 L4 B6 K6 J8 K7 L3 D4 K5 K4 B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

1

1u

1u

1u C333

C332

C331

0.1u C330

C329

0.1u

E

2

R333

3

_P1_CS _P2_CS P_MODE

_R_LB _R_WE _R_OE _R_UB

_CE1 _CE2 _CE3 _WP _ADV _WE _OE1 _OE2 _RST WAIT CLK

K1 G8 K3 E4 E5 F5 J2 H8 F4 G7 C6

R338

R339

R340

R341

R342

R343

R344

R345

LD301 LD302 LD303 LD304 LD305 LD306

LD307 LD308 LD309

LD310 LD311 LD312

LD313

R1126

0

_RAM_CS _RESET

J301 4 GND 5 VPP 6 I_O

1.5K

3

5

2

6

10K

SIM CONNECTOR

R348

4 2V85_VSIM KEY_BACKLIGHT

SIM_DATA

1 VCC 2 RST 3 CLK

R349

C325 220n

C326 NA

_LBS _WR _RD _UBS

0

SIM_RST SIM_CLK

Date

Sign & Name MODEL

Checked _ADV _WR _RD

D

C327 1000p

Section

330

1 IMX9T110

Designer

_ROM_CS1 _ROM_CS2 R355

R337

Q403

J1 C5

C2 D5 H1 F3

LD300 LEBB-S14H

Q402 2SC5585

2V85_VSIM

R346 20K

D6 K2 K8

1

R336

10K

NA

_S_CS1 S_CS2

2

1.5K R1099

R335

R332 120

3

R1100 VIBRATOR

R334

MOTOR

15

R1125

NC1 NC2 NC3 NC4

VBAT

R1101

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

RD38F3350LLZDQ0

VCC11 VCC12 VCC21 VCC22 VCCQ1 VCCQ2 VCCQ3 VPP P_VCC S_VCC VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8

H2 H3 G3 H4 J5 G5 J6 H7 G2 J3 G4 J4 H5 G6 H6 J7

C324

1V8_VCORE

U301

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

KEY BACKLIGHT

D202 1SS302

VIBRATOR

A1 A2 A7 A8

D

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

M8 NC9 M7 NC8 M2 NC7 M1 NC6

MEMORY (128 + 64PSRAM)

2V8_VMEM

G1 F1 E1 D1 B1 C1 F2 E2 F6 D7 E7 B8 C8 D8 F7 E8 F8 D2 B2 B3 E6 B7 C7 C3 D3 E3

ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23 ADD24

2

C

1

C

Approved

KIM N.S

DRAWING NAME

Sheet/Sheets

F2410

3/6

MEMORY, MMI, I/O

_RESET _WAIT BURSTCLK

Iss. 3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

DRAWING NO.

Rev. B

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 101 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

2V85_VCAM

BLUETOOTH U611

330

C631

S

29 28 27 26 25 24 23 NC PIO3 PIO2 PIO0 PIO1 ANT GND5

C629

G

SI1305

1 2 3 4 5 6 7 8

C673 0.1u

U613 GNDI1 GNDI2 GNDI3 GNDI4 GNDC1 GNDC2 GNDC3 GNDC4 GNDC5

XIN XOUT

C623 1u

A8 A10 D2 H10

V+ NC1

COM2

NC2

PCM_TX

C1

A3

USC_2

B9 C7

COM1

C3

USC_1

PCM_RX

A4

SPI_MISO

0.01u

C627 1u

C4

USC1

A1

USC2

C888 0.01u

B2 E8 J3 K6 A5 B5 C5 F2 L5

U602 TC7SH08FS 1

PCM_TX

C672 0.1u

3

1K C670 2.2u

5 VCC

4

USC3

R652 47 DEBUG_RX DEBUG_TX

R653 47

B

R654

47

R655

47

R656

47

R657

47

USC0

R658 BT_RST

C641 4.7u 1608

22 1 20 19 18 17 16 15

9 10 11 12 13 14

0.1u

C622 1u

NO2

C671 0.1u

GND1 GND4 2 VDD_IO VDD_REG_IN PIO5 UART_CTS UART_TX PIO4 M601 SPI_MOSI SMZY0008101 UART_RX SPI_CLK UART_RTS VDD_CORE SPI_CSB GND2 GND3

B1

C403

NO1

IN2

10K

C630 J2

R659

VDDL

IN1

GND

B8 C9 M10 L3 J8 L9 M9 K8 L8 M8 K7 L7 M5 M4 L4 M3 K4 M2 M1

G2 STROBE

CIS_TYPE2 CIS_TYPE1 CIS_TYPE0 C_PWDN C_D7 C_D6 C_D5 C_D4 C_D3 C_D2 C_D1 C_D0 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

VDDS

K5

PCM_TX PCM_SYNC8 PCM_RX

PCM_SYNC8

GND

2

A2 A1

26MHz_C C

WHITE/FLASH LED LDO

4

VIN

C406 9 17

2V85_VCAM U612 MIC5252-2.85BML

D 3 7 2 1

FLIP SWITCH RPWRON C402 1u

2V8_VEXT

R1107

C411 1u

15K

6 VDD OUTPUT 5 NC2 NC1 4 GND2 7 GND1 PGND

IN PGND GND EN

OUT NC BYP

16

C_FLASH

4 5

LCD_DIM_CTL

R406

1u C410 1 C3-

VOUT_FL VOUT_BL

1u

VBAT

15 C22 C3+

C404

C409

11 C1+

12 C114 C2+

VBAT

R407

ADD01 ADD02 ADD01 DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 _LCD_CS _RD _WR CAM_INT CAM_HOLD CAM_RST _SUB_CS

R404

100K

1u

1u

(1%)

100K

D9

A2

VDDC1 VDDC2 VDDC3 VDDC4

EUSY0240501

C2

PCM_EN

VDDI1 VDDI2

M_SA0 M_SA1 M_ADS M_SD0 M_SD1 M_SD2 M_SD3 M_SD4 M_SD5 M_SD6 M_SD7 M_SD8 M_SD9 M_SD10 M_SD11 M_SD12 M_SD13 M_SD14 M_SD15 M_CS_N M_RD_N M_WR_N M_INTR M_HOLD M_RESET_N MS_CS_N

L_RESET_N L_DA0 L_DA1 L_DA2 L_DA3 L_DA4 L_DA5 L_DA6 L_DA7 L_DA8 L_DA9 L_DA10 L_DA11 L_DA12 L_DA13 L_DA14 L_DA15 L_DA16 L_DA17 L_CS_N L_WR_N L_RD_N L_ADS LS_CS_N M_8BIT

C

L_MAIN_LCD_CS LCD_WR LCD_RD LCD_RS L_SUB_LCD_CS

L2 L10 J9 K10 H8 H9 J10 G10 G9 G8 F8 F10 E10 F9 D10 E9 C10 H2 G1 L1 K2 K1 K3 K9

2V85_VCAM

D8 B10 C8 B7 A7 A6 B6 C6 A4 B4 C4 C3 B3 A3 D3 C2 B1 E3 C1 E2 D1 F3 E1 F1 G3 A9

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07 L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

GPIO_0 GPIO_1 GPIO_2 T_MODE0 SCAN_EN TEST_EN

J1 H3 H1 M7 M6 L6

B4

U610 NLAS4717FCT1G

B

A

NC

C674 2.2u

10u

0.1u

Q400 D 3

BH28FB1WHFV C675 0.1u

C676 2.2u

2V85_VCAM

FEEDING

1p L650

PCM_IN PCM_CLK

C_CD07 C_CD06 C_CD05 C_CD04 C_CD03 C_CD02 C_CD01 C_CD00 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

R400 R402

2V8_C_PWR

ANT1

R650 1.2nH NA

BT_EN

VIN VOUT GND BGND STBY NC

R651

3 2 1

R660

RESET_IN PCM_OUT PCM_SYNC

CAMERA CTL IC

100K 100K

A

4 6 5

330

10

GND PGND

EN_FLSH EN_SET

FB400

3

FLASH_LED FB401

13

MLED

U402 AAT2805 ISINK1 ISINK2 ISINK3 ISINK4

5 6 7 8 C669 27p

6 C400

C401

0.01u

1u

D

MLED1 MLED2 MLED3 C413 1u

C417 1u

C668 27p

FLIP 1 2 3

C412 0.01u

Date

Section

U403 A3212EEH

Sign & Name MODEL

Designer

E

Sheet/ Sheets

F2410

4/6

Checked DRAWING NAME

CAMERA IC/ CHARGE PUMP

Approved

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

DRAWING NO.

Rev. B

5

LG Electronics Inc.

LGIC(42)-A-5505-10:01

- 102 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

ANT500 ANT501

ANT502

ANT503

ANT504

C500 L507 0

1p

C905 NA

A

VBAT

R501

100

A

PA_BAND GPO_17

C501 C599 27p

0.01u

C504 0.01u

27p

C502

C506 10p

C505 18p

0.01u

C507 22uF

R502

100

ANT G2

GPO_16

PA_EN

SW500 KMS-505 C509

RF

G1

C503

23 21 18 16 14 13 11 10 9 7

27p

33p

0.5p

NA

DCS_PCS_OUT

GSM_IN DCS_PCS_IN

VBATT

C650

22

NA

17 C649

BS 4 PAC_ENABLE 2

NC 1 VCC1A 3 VCC1B 8

10 EGSM_RX 1 DCS_RX

C637 22p

VAPC

C648

SKY77325 U501

GSM_OUT

20

12

5 EGSM_TX 3 DCS_TX

RSVD

VSENSE

15

C510 33p

VC1 VC2

B

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7

19

U504

8 ANT 4 6 7 9 12 13 14

RF2.85V

RF2.85V

PGND GND9 GND8 GND7 GND6 GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

C508

C636 33p

R503

6

47

R504 130

5

R505 130

R506 R507 150

36

C514 100p

C515 22p

C998 0.1u 26MHz_A C516 1000p

C635 27p

B 26MHz_C

QP

R508 150

C590 39p

11 2

QN

SHS-C090DR

DCS_TX

ANT_SW2

H

L

L

H

L

L

2 3 1 FL502 EFCH942MTCA7

C

2 3 1

27nH

C640 NA

C526 NA

FL503 EFCH1842TCA7

C525 1p

C527

1p

G1 O1

L505

G2 O2

6.8nH

IN

5 4

C529

C591 39p

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L509

G1 O1 IN

5 4

21 20 19 18 17 16 15 36 35 34 33

C523 1p

G2 O2

RX

IP

L504 0

L503 0

RFOD RFOG DIAG1 DIAG2 XEN XOUT RXQP GND2 GND3 GND4 VDD2

ANT_SW1

TX_RAMP

RFIGN RFIGP RFIDN RFIDP RFIPN RFIPP GND1 GND8 GND7 GND6 GND5

U505 SI4205

RXQN RXIP RXIN TXIP TXIN TXQP TXQN

IN

1 2 3 4 5 6 7

C

14 13 12 11 10 9 8

GSM_TX

R509 1K

SDI SCLK _SEN SDO _PDN VDD1 XIN

C638 39p

RF2.85V

1p C531 1u

C530 22p 2V75_VVCXO

X502 3 ANT_SW2

GPO_11

4

C639 27p VBAT

RF2.85V ANT_SW1

RF_LDO

C534 2.2u (1608)

5 4 C536 10u (1608)

C535 0.022u

OUT BYP

1 IN 2 GND 3 EN

Section

Date

10K

AFC (AD6535_AFCDAC)

C533 0.01u

Approved

Iss. 4

Notice No.

Date

Name

C653 27p

C652 27p

R1111

51

R1110

51

R1109

51

R1108

51

D

RF_PWR_DWN (GPO_4) S_EN

(GPO_19)

S_CLK

(GPO_21)

S_DATA

(GPO_20)

C651 27p

Sign & Name

Checked

E

3

R512

1 2

26MHz

C537 4.7u (1608)

Designer

2

GND

CLKON

MIC5255-2.85BM5

C654 27p

1

VCC

U503

GPO_9

C642 27p

D

C540 7p

OUT VCONT

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

Sheet/Sheets

F2410

5/6

RF

Rev. B

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 103 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

2

1

3

4

5

6

8

7

9

10

7 8 9

INOUT_B3 INOUT_A3 INOUT_B1 INOUT_A1

6

3

7

2

8

1

9 1

3

INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

5

FL602

8

3

7

4

6

2V8_VEXT

10

G1

4

INOUT_A1 INOUT_B1

2V8_C_PWR

INOUT_B2 INOUT_A2 INOUT_B1 INOUT_A1

INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

FL603

VBAT

5

INOUT_B3 INOUT_A3

G1

2

2

INOUT_B4 INOUT_A4

5

L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07

9

G2

1

10 G2

4

G1

4.7K

4.7K

5

INOUT_B4 INOUT_A4 INOUT_B2 INOUT_A2

FL601

L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11

4 3 2 1 9

L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

8 7 6

G2

6

A ICVE21184E150R500PR

10

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03

FL600

VGA CAMERA 128x160 MAIN LCD 96x64 SUB LCD CONNECTOR

G1

G2

10

ICVE21184E150R500PR

R604

A

R605

2V8_C_PWR

ICVE21184E150R500PR

ICVE21184E150R500PR

B

B

100

CN601

C

R602 OLED_ON 1.5K FL607 ICVE21184E150R500PR 2 3

INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

8 7 6

RCV_P RCV_N

INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

9

C_MCLK C_PCLK C_HS C_VS

8 7 6

BACK_BATT

FL605

6 7 8 9 1 2 3 4

MLED FLASH_LED

INOUT_B3 INOUT_A3 INOUT_B2 INOUT_A2 INOUT_B1 INOUT_A1 INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

capacitor

NA

C600

C656 1u

9 8 7 6

C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

D

Date

Sign & Name

Checked Approved

Iss. 4

1

C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03

VA603 capacitor

E

3

2

ICVE21184E150R500PR

Designer

2

3

CN600

Section

1

4

1 1u

1u C602

NA VA602

27p C699

NA

27p C603

VA601

27p

27p C604

27p

C646

C647

D

capacitor

FL608 MLED1 MLED2 MLED3 MOTOR

C ICVE21184E150R500PR

INOUT_B4 INOUT_A4

5

5

9

10

G1

4

INOUT_A1 INOUT_B1

G2

1

C_SDA C_SCK C_RST LCD_RD

4

INOUT_A1 INOUT_B1

5

1

SPK_L_P SPK_L_N SPK_R_P SPK_R_N

3

10

2

2

G1

5

INOUT_B1 INOUT_A1

3

1

G2

9

INOUT_B2 INOUT_A2

FL606 ICVE21184E150R500PR LCD_ID

G2

8

INOUT_B3 INOUT_A3

4

G1

7

INOUT_B4 INOUT_A4

10

6

G2

L_MAIN_LCD_CS L_SUB_LCD_CS LCD_WR LCD_RS

G1

G2

10

FL604 ICVE21184E150R500PR

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

G1

C910 0.1u

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

R601

5

LCD_RESET

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

MODEL

Sheet/ Sheets

F2410

6/6

DRAWING NAME

LCD CONNECTOR

DRAWING NO.

Rev. B

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 104 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 105 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 106 -