C3320_SVC RUS_A4 - provinspc2

HPOUT_L". 2 Vin VOUT 3. 2V8_VEXT. AVO. VEST. C221. 0.010. VGHARGE. A295. _RD. AD. EQ1. G214. 0.1u. NCP563Q25T1. C215. 0.1u. _MIDI_CS. CS. 33к.
735KB taille 2 téléchargements 357 vues
7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 GUIDE HOLE

2V8_VMEM

1V8_VCORE

2V8_VEXT 2V8_VMEM 2V85_VSIM

VBAT

2V8_VEXT 1V8_VRTC

JTAG1 _WR TDO_0 TCK TMS TDO_1 RPWRON

C102

C103

C104

C105

C106

C107

0.1u

0.1u

0.1u

0.1u

0.1u

47n

47n

_MIDI_CS _LCD_CS _SUB_CS C150 CLKON

C

R109 10M _RESET

MC-146_7pF

C142 NA

32.768KHz

RPWRON RPWRON

3

FLIP ABB_IRQ D101 2V8_VEXT 13MHZ

FB101

1

R110 100K

R198 R199

KDS121E SPK_RCV_SEL R130

100K

DSR _MIDI_RST CHG_DET CAM_DET LCD_RESET LCD_ID2 LCD_ID3

C144 0.1u

K18 K14 J16 J18 NA H16 NA J14 H18 G16 J13 G18 H14 G14 F16 F18 E18

D

B18 A18 C16 A17 C15 K5 T7 T8 E11 A12

KEY_ROW5 CAM_RST _MIDI_IRQ CAM_INT

2V8_VMEM

ADD24 JACK_DETECT CAM_HOLD

R116 0 BOOTCTRL1 BOOTCTRL0

GPIO_55 GPIO_56

BYPASS

L

H

UART BOOT

H

L

USB BOOT INT CLOCK

H

H

USB BOOT EXT CLOCK

D15 E14 A16 E13 A15

KEY_ROW0 KEY_ROW1 KEY_ROW2 KEY_ROW3 KEY_ROW4

F13 A14 C14 C13 A13

KEY_COL0 KEY_COL1 KEY_COL2 KEY_COL3 KEY_COL4

2

TDO_0

VMEMSEL GND_NET1 NC_G16

B2 TCK B1 TMS A1 TDI C1 TDO

NC_B7 NC_B5 VBATSENSE VCHG ISENSE GATEDRIVE

VBAT

2V8_VEXT

2V5_VMIC

2V75_VVCXO

2V85_VSIM

2V75_VABB

P1 N1 T3 T2 T7 T6 H16 N16 D16 E15 A4 B4 T4 E16 F16

DPLUS DMINUS

GPIO_22 GPIO_49 GPIO_50 GPIO_51 GPIO_52 GPIO_53 GPIO_54

GPIO_23_SIM_RESET GPIO_24_SIM_EN GPIO_47_SIM_VSEL SIMCLK SIMDATAIO

KEYPADROW0 KEYPADROW1 KEYPADROW2 KEYPADROW3 KEYPADROW4

USC0 USC1 USC2 USC3 USC4 USC5 USC6

V14 T13 T14 T15 V16 V17 V18 R16 T16 T18 P16 U18 R18 P18

ONNOFF RF_PWR_DWN IFMODE BATT_TEMP ANT_SW1

3

C134 C135

1u 1u

R112 82K (1%)

S_EN S_DATA S_CLK C141 0.1u

1u 0.1u 1u

C117 C118 C121

2.2u(1608) 1u 1u

C122

1u

R3 T5 G16

VCHARGE

B7 B5

(1%)

B8 A5 A7 A6

4.7u

C143 (2012)

1u

C126

D102 CUS02 R108

330

G

S

D3

D4

D2

D5

D1

D6

5 6

2

CSDO CSDI CSFS BSDI BSIFS BSDO BSOFS ASDO ASDI ASFS

7 8

1 TPCF8102

AIN3L AIN3R AIN2P AIN2N AIN1P AIN1N NC_R12

A16 NC_A16 C16 NC_C16 B15 REF

R13 R14 P15 R15 P16 R16 R12

C AUXIP AUXIN VINNORP VINNORN

C130 C131 C132 C133 CLOSE TO AD6537B

39p 39p 39p 39p

A10 REFBB B11 REFOUT B6 D15 A8 B9 A9 B10

C114 C115 C116

BACK_BATT

Q100

BATTYPE REFCHG TEMP2 TEMP1 AUXADC2 AUXADC1

AOUT1P AOUT1N AOUT2P1 AOUT2P2 AOUT2N1 AOUT2N2 AOUT3P AOUT3N GPI

L16 LIGHT1 M15 LIGHT2 M16 LIGHT3

A11 J10 E10 H10 C10 F10 A10

N18 N14 M16 N13 M18 L16 M13

1u

ANT_SW2 HOOK_DETECT PA_EN PA_BAND LCD_ID1

T9 L10

V9 V11 P11 T10 V10

C129

1u

VBAT

4

H1 H2 L2 G2 F1 E2 G1 D2 E1 F2

C6 E6 J9 C5 A3 A2 C4 B1 A1 C3

10K

C113

B

T15 R1

0.2

NC_T15 NC_R1

U102 AD6537BABC

1V8_VRTC

1V8_VCORE

N2 P2 R2 R6 F15 VBAT1 VBAT2 VBAT3 NC_R6 GND_NET2

RESET KEYOUT KEYON DBBON VCXOEN NC_T12 INT MCLK MCLKEN ABBRESET

K1 RXON K2 TXON J1 ASM

RXON TXON ASM

2V8_VMEM

NA

R136

VBAT1-1 VBAT2-1 VBAT2-2 VBAT3-1 VBAT3-2 VBAT4 VBAT5

C15 G15 H15 A3 B3 R5 R4 TMS

TDI

SIM_RST C_FLASH

Section

SIM_CLK SIM_DATA

USC0 USC1 USC2 USC3 USC4 USC5 USC6

Iss. 1

KEY_ROW0 POWERKEY RPWRON CLKON

JTAGEN TCK

C8 E8 A7 C7

SPWR1 R10 SPWR2 T10

A8

V8

VSIM

GPO_2 GPO_3 GPO_4 GPO_7 GPO_8 GPO_9 GPO_10 GPO_11 GPO_16 GPO_17 GPO_18 GPO_19 GPO_20 GPO_21

GPIO_35 GPIO_36 GPIO_37 GPIO_38 GPIO_39 GPIO_40 GPIO_45 GPIO_46 GPIO_55 GPIO_56

KEYPADCOL0 KEYPADCOL1 KEYPADCOL2 KEYPADCOL3 KEYPADCOL4

VDDRTC

N11

C11

D16 F12 F14 K11 R15 T12

E3 H1 M3 T3 T6

GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_16 GPIO_17

D4 E12 F7 F11 H5 H11 H13 K8 K10 K13 L13 M5 N5 N12 N16 P7 V15

E

L

AD6527ABC

G13 GPO_22_KEY_BACKLIGHT D18 GPO_23_LCD_BACKLIGHT

KEY_BACKLIGHT LCD_DIM_CTL

BOOT MODE

L

U101

E16 GPIO_33_DEBUG_RX C18 GPIO_34_DEBUG_TX

DEBUG_RX DEBUG_TX

R117 0

CLKIN CLKON OSCOUT OSCIN PWRON NRESET

L18 GPIO_0_IRDA_TX L14 GPIO_1_IRDA_RX K16 GPIO_2_NIRDA_EN

ONNOFF VIBRATOR

2

T1 T13 T14 R7 A2 T12 D1 L1 J2 M1

MCLKEN ABBRESET

T11 L11 V12 P12 V13

R103 VCORE1 VCORE2 VMEM1 VMEM2 VRTC VSIM VABB VMIC VVCXO NC_E15 VEXT1 VEXT2 VBAT_NET NC_E16 NC_F16

C120 0.068u

C119 47p

ABB_IRQ

ABB_IRQ

IP IN QP QN AFCDAC PA

3

CSDI CSDO CSFS BSDO BSOFS BSDI BSIFS ASDI ASDO ASFS

VSSRTC

1

N10 P13 C9 E9 F9 V3

A4 H9 E7 A6

47n

47n

A12 A13 A15 A14 B14 B12

TDO_1 GPO_0_RXON GPO_1_TXON GPO_5_ARSM GPO_6_ATSM

VSSUSB

2

1000p

DATA00 DATA01 IP DATA02 IN DATA03 QP DATA04 QN DATA05 AFC DATA06 TX_RAMP DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 _RESET R104 DATA13 200 DATA14 C124 C123 DATA15

A

Date

R111

J15 K15 R11 T11 T9 R9 J16 K16 C2

4.7 RCV_P

SPKP_P

R113

4.7

RCV_N

AUXOP C137 39p

Lee Jae Hyoung

Checked

Kim kil su

Approved

Kim dae hyun

C138 39p

D C140 39p

C151 39p

C139 39p

Sign & Name

Designer

C136 39p

MODEL

C3320

Sheet/Sheets 1/6

DRAWING NAME

AD6527/AD6537B

DRAWING NO.

VER.1.1

A9

4

JTAGEN GPIO_18_TCK GPIO_19_TMS GPIO_20_TDI GPIO_21_TDO

P10

3

GPIO_48_ABB_IRQ CLKOUT CLKOUT_GATE GPO_29_ABBRESET

T5 NGPCS1 V6 NAUXCS1 N9 GPIO_42_NMAIN_LCD_CS V7 GPIO_43_NSUB_LCD_CS

26MHz

L3 L6 L1 L8 M1 L5 N3 N1 P3 N6 P1 R3 R1 N7 P6 T1

13MHz

T4 NADV V2 NWAIT V4 BURSTCLK

_ADV _WAIT BURSTCLK

X101

DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 DATA9 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

NRAMCS1 NRAMCS2 NROMCS1 GPIO_44_NROMCS2 NWE NLWR NHWR NRD

C111 47n

R106

_RAM_CS1 V5 P8 _ROM_CS1 N8 _ROM_CS2 P9 _WR R4 _LBS V1 _UBS U1 P5

_RAM_CS1 _RAM_CS2 _ROM_CS1 _ROM_CS2 _WR _LBS _UBS _RD

C110 22p

AGND01 AGND02 AGND03 AGND04 AGND05 AGND06 AGND07 AGND08 AGND09 AGND010 AGND011 AGND012 AGND013 AGND014 AGND015 AGND016 AGND017 AGND018 AGND019 AGND020 AGND021 AGND022 AGND023 AGND024 AGND025 AGND026 AGND027 AGND028 AGND029 AGND030 AGND031 AGND032 AGND033 AGND034 AGND035 AGND036 AGND037 AGND4 AGND3 AGND2 AGND1 SGND1 SGND2 DGND LGND

B

22u C109

B13 E5 E6 E7 E10 E11 E12 F5 F6 F7 F10 F11 F12 G5 G6 G7 G10 G11 G12 K5 K6 K7 K10 K11 K12 L5 L6 L7 L10 L11 L12 M5 M6 M7 M10 M11 M12 T16 L15 A11 B16 T8 R8 M2 N15

JTAG

VDDUSB

GND

ADD0 ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5 ADD6 ADD7 ADD8 ADD9 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VEXT2-1

C1 E5 D3 F6 D1 F5 G6 E1 G5 F3 H8 F1 G3 G1 H3 J6 J8 J3 J5 J1 K6 K3 K1 K9

ADD00 ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23

VEXT1-1 VEXT1-2 VEXT1-3 VEXT1-4 VEXT1-5 VEXT1-6

TDI JTAGEN

TDI JTAGEN

A5

VBAT

A

VBAT

C108 0.1u

VINT

TDO_1 RPWON

C101

47n

VMEM1 VMEM2 VMEM3 VMEM4 VMEM5

TMS

C100

GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 GND10 GND11 GND12 GND13 GND14 GND15 GND16 GND17

TCK

C12 F8 H6 J11 L9 M6 M14 P14

TDO_0

VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 VCC7 VCC8

_F_WE

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 103 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

2

1

3

5

4

A

6

7

8

2V5_VMIC

CLOSE TO EARJACK

2V5_JACK

10

9

AA

R200 R202

1K

1K R204 1.5K

R211

AUXIN

12K

HOOK_DETECT

R205 2.2K

C277

C206 22u

0.1u R209

VINNORP

100 R208

0

MIC200

C207 39p

INSERT

5 1 3 4 2

0.1u

R215

J200

2.2K

39p

4.7

VA204

C212

330K

REMOVE

4.7

C218

AVL5M02-200

U200

JACK_DETECT

H

R210 R228

R236 100

R230

L

33u

AUXIP

100

C210

C209

AUXOP

NA

VIN+

39p

VIN-

3

C287

2

4

C213

VCC GND

1M

1 OUT

R216

5 JACK_DETECT

39p

B

1 2

39p R212

VINNORN

39p

1M

C211

R201 C200 39p

C208 AVL5M02-200

2V8_VEXT

SOB-413S44-RC3310

BB

VA203

NA 2V8_VEXT

C205 NA

R206 20K

AVL5M02-200

C204

C203 10u

C202 39p

0.1u

VA202

R203 20K

C289

CLOSE TO MIC

C288

SPKP_P

2V8_VEXT

3

NCP563Q25T1

VCHARGE C215 0.1u

VBAT

R294 13MHz _MIDI_RST ADD00 _RD _MIDI_CS

VCHARGE

4

20K R224 100K

390

R219 0

LD200

1 2

5

R222

R221 1K

R223 7.5K

UMX1NTN

1 4 30 31 29 5 NA 28 3

_WR _MIDI_IRQ

3

6

Q401

RPWRON

R297

R217 ERHZ0000757 15 (5%,1/10W) R218

C216 1u

0

2V85_VCAM 2V85_VCAM

2SC5585 R225 10K

C298 1000p

Q200

27 26 25 24 23 22 21 20

DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 R298

3.3K

6 9

R226 20

C299

0.1u 32

D

7 C230 1u

8

C220 1u

CLK1 _RST A0 _RD _CS NC

11 HPOUT_R 10 HPOUT_L EQ1 EQ2

12 13

C C221 0.01u

R295 33K

_WR _IRQ

R231 82K

C222 390p

14 EQ3 2 LED 19 MTR

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

SPOUT1

U202 MAX4684EBC SPK_P

17 SPK_P

PLLC

SPOUT2

C224 47p

15

C4

C2

NO1

IN1

NO2

IN2

NC1

COM1

NC2

COM2

SPVSS

SPK_RCV_SEL

A2

A4

C3

C1

SPK_RCV_P

A3

A1

C225 47p

SPK_RCV_N

C219

C223 0.1u

VDD VSS

RCV_P RCV_N

VBAT SPVDD

SPK_N

SPK_N

18

VREF IOVDD

B4

Vin VOUT

4

V+

C214 0.1u

NC

GND

2

GND

R220 20K

YMU762

U201 1

C

0.1u

U203

B1

2V5_JACK

2V8_VEXT

D

1u

16

SPK_RCV_SEL

Section

E

Iss. 1

2

3

4

Notice No.

Date

Name

Date

L

RECEIVER

H

SPEAKER

Sign & Name MODEL

Designer

Park bae sun

Checked

KIM KIL SU

Approved

KIM DAE HYUN

LG Electronics Inc.

C3320

Sheet/Sheets 2/6

DRAWING NAME

AUDIO / PreCharge

DRAWING NO.

VER.1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 104 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

3

4

VOL_UP

SW300

SW301

SW302

END

6

7

8

I/O CONNECTOR VCHARGE

SW308

R386

1

SW309

2

3

SW310

LEFT

SW311

SW312

-

USC1 USC2

RX TX

USC4

-

RTS/CTS(PC)

USC5 USC6

-

CTS/RTS(PC)

RESET

-

MENU

DSR

R375

SW314

4

SW315

5

SW316

6

SW317

UP

R313

RPWRON USC1 USC0 USC6

680

SEL

R312

47

R315

47

100 R314

USC2

680

KEY_ROW2

SW318

B

R376

SW319

7

SW320

8

SW321

9

SW322

RIGHT

R326 R323

USC3 DEBUG_TX

SEND

VBAT

NA NA NA 0 NA 0 NA 0

RXD TXD

KEY_ROW1

SW313

2V8_VEXT

R365 R374 R366 R367 R368 R369 R370 R371

KEY_ROW0

UART

100K

SW307

DAI CLOCK

100K

SW306

PIN USC0

R310

FAV

R311

100

CLR

100K

R304

100K

VA300 100

AVL14K02200

VA302

VA301

AVL14K02200

100

R305

R308

680

100

R301

100K

R373

100

R303

AVL14K02200

A

R302

AVL14K02200

AVL14K02200

VA303

680

VA304

SW305 R300

10

SW303

SW304

10K POWERKEY

9

R306

R372

5

VOL_DOWN 2V8_VEXT 2V8_VMEM

CAMERA

TDO_1 TDI TCK TMS _RESET JTAGEN

2 VBAT

R307

1

USC5

680

NA

R316

47

R319

NA

R321 R322

47 47

47 47

R328

47

R329 R317

47 47

CN301 1 2 3

R381

680

VA307

KEY_COL1

VA308

680

AVL14K02200

680

R380

AVL14K02200

BATT_TEMP R379 KEY_COL0

47K

R384

AVL5M02-200

3p C306

VA305

39p

10p

CN300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

CHG_DET

4

47K

680

KEY_ROW5

R385

R378

T

10u

SW328

C304

680

KEY_ROW4

C305

USC4 DEBUG_RX

CONF

C307

SW327

DOWN

39p

SW326

#

VA306

SW325

C308

R377

SW3240

*

VA309 AVL5M02-200

SW323

AVL14K02200

KEY_ROW3

AA

C309 1u

KEY_COL2

C

C R382

680

R383

680

KEY_COL3 VBAT

KEY_COL4

VBAT

0.1u C333

0.1u

0.1u C331

C332

0.1u

0.1u

C330

C329

1

2

1u

1u C321

1u

C320

C319

1u

1u C318

C317

1u C316

1u C315

75

75 R344

R345 LD313 LEBB-S14H

LD312 LEBB-S14H

75

75 R343

R342 LD310 LEBB-S14H

LD311 LEBB-S14H

75

75 R341 LD309 LEBB-S14H

R339

R340 LD308 LEBB-S14H

R338 75 LD306 LEBB-S14H

LD307 LEBB-S14H

R336 75

R337 75 LD305 LEBB-S14H

LD304 LEBB-S14H

R335 75

1u C313

LD303 LEBB-S14H

1u C311

R332 75

1u C310

SIM_RST SIM_CLK

0

LD300 LEBB-S14H

1u

1u

C322

C323

75 R349

Q301

D 3

4

1000p C327

C325

22p

0

220n

R348

NA

SIM_DATA

J300 4 1 GND VCC 5 2 VPP RST 3 6 CLK I_O

C326

SIM CONNECTOR R346 20K

_CE1 _CE2 _CE3 _WP _ADV _WE _OE1 _OE2 _RST WAIT CLK

K1 G8 K3 E4 E5 F5 J2 H8 F4 G7 C6

_LBS _WR _RD _UBS

R356

Section

220

R354

300

0

R352

Q300

20

R353 1.5K

_ROM_CS1 _ROM_CS2

7.5K

_ADV _WR _RD

10

10

R360

R361

C335

1

27p

5 6 10 R363

27p 10

IMX9T110

47K

R350

VIBRATOR VIBRATOR

R355

C336

12K

R351 VBAT

R362

_RAM_CS1 _RAM_CS2 _RESET

C2 D5 H1 F3

12K

R364

D6 K2 K8

4

_R_LB _R_WE _R_OE _R_UB

R390

VBAT

Date

Sign & Name

Designer

IM SANG HO

Checked

KIM KIL SU

Approved

KIM DAE HYUN

MODEL

C3320

Sheet/Sheets 3/6

5

_P1_CS _P2_CS P_MODE

KEY_BACKLIGHT

J1 C5

3

_S_CS1 S_CS2

2

RD38F3350LLZDQ0

VCC11 VCC12 VCC21 VCC22 VCCQ1 VCCQ2 VCCQ3 VPP P_VCC S_VCC VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8

2V85_VSIM

2V85_VSIM

MOTOR

6

B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

E

DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

2

B5 L4 B6 K6 J8 K7 L3 D4 K5 K4

H2 H3 G3 H4 J5 G5 J6 H7 G2 J3 G4 J4 H5 G6 H6 J7

1

1V8_VCORE

U302

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

C324

D

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

M8 NC9 M7 NC8 M2 NC7 M1 NC6

MEMORY (256+64PSRAM)

2V8_VMEM

G1 F1 E1 D1 B1 C1 F2 E2 F6 D7 E7 B8 C8 D8 F7 E8 F8 D2 B2 B3 E6 B7 C7 C3 D3 E3

ADD01 ADD02 ADD03 ADD04 ADD05 ADD06 ADD07 ADD08 ADD09 ADD10 ADD11 ADD12 ADD13 ADD14 ADD15 ADD16 ADD17 ADD18 ADD19 ADD20 ADD21 ADD22 ADD23 ADD24

NC1 NC2 NC3 NC4

A1 A2 A7 A8

KEY BACKLIGHT

C328

EMZ2

4.7u

DRAWING NAME

MEMORY, MMI, I/O

_RESET R357

0

_WAIT BURSTCLK

LG Electronics Inc. 3

4

5

6

DRAWING NO.

VER 1.1

7

LG Electronics Inc.

LGIC(42)-A-5505-10:01

- 105 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

3

2

4

6

5

7

8

9

10

2V85_VCAM VBAT

A

A U504 1 5 IN OUT 2 GND 3 4 EN BYP

RPWRON

AAT3236IGV-2.85-T1

C421 1u

CAMERA CTL IC

C422 1000p

C423 1u

STATUS DEACTIVE

LOW

ACTIVE

FLIP SWITCH

2V8_C_PWR

Q400

D

27p

HIGH

3

SI1305

2V85_VCAM

10u

C_CD07 C_CD06 C_CD05 C_CD04 C_CD03 C_CD02 C_CD01 C_CD00 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

C_PWDN

R400 R402 R412

0 0 0

2V85_VCAM

C403

0.1u

0.01u

C414 1u

C415 1u

OUT

VDD

C412 10p

16

C_FLASH 1.5K

10

LCD_DIM_CTL R411 NA

1u 1 C3-

1u

GND PGND

NC

R409

Date

MLED1 MLED2 MLED3

D

Sign & Name

Designer

KIM KIL SU

Checked

KIM KIL SU

Approved

KIM DAE HYUN

2

3

4

Notice No.

Date

Name

LG Electronics Inc.

Sheet/ Sheets

C3320

4/6 DRAWING

Iss.

FLASH_LED MLED

MODEL

E

22

8

5 ISINK1 6 ISINK2 7 ISINK3

R413 7.5K

Section

FB403

U402 AAT2807AIXN-4.5

EN_FLSH EN_SET

FB400

13

1u

R410

9 17

3

1u

100K

R414 NA

R407

_SUB_CS

CAM_HOLD

_LCD_CS

VOUT_FL VOUT_BL

C413

K9 K10 G7 G10 G9 F8 F10 F9 E10 E9 E8 D10 D9 D8 J10 C8 A10 B10 A9 B9 B8 A8 C7 A7 B7 G8

VIN

(1%)

C417

4 2V8_VEXT C406

ADD01 ADD02 ADD01 DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07 DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15 _LCD_CS _RD _WR CAM_INT CAM_HOLD CAM_RST _SUB_CS

D

C410

VBAT

C409

1u

26MHz

15 C22 C3+

M_SA0 M_SA1 M_ADS M_SD0 M_SD1 M_SD2 M_SD3 M_SD4 M_SD5 M_SD6 M_SD7 M_SD8 M_SD9 M_SD10 M_SD11 M_SD12 M_SD13 M_SD14 M_SD15 M_CS_N M_RD_N M_WR_N M_INTR M_HOLD

C9 C10

C404

MSM_CLK_XIN XOUT

C

WHITE/FLASH LED LDO

11

L_RESET_N

C5 C6 D7 D4 E7 F7 G4 H5 H6

1u

1

C488 330p

C416 1u

12 C114 C2+

GNDI1 GNDI2 GNDI3 GNDS GNDC1 GNDC2 GNDC3 GNDC4 GNDC5

CL761S

M_8BIT

C405

B

FLIP

F5 VDDL VDDC1 D5 VDDC2 E5 VDDC3 F4 VDDC4 G5

U401

J9

U403 A3212ELH

51K

GND

H10 H7 K1 C3 J1 H2 H1 G2 F3 F2 E3 F1 D1 D2 C1 C2 D3 B1 B2

STROBE B6

CIS_TYPE2 CIS_TYPE1 CIS_TYPE0 C_PWDN C_D7 C_D6 C_D5 C_D4 C_D3 C_D2 C_D1 C_D0 C_SCK C_SDA C_PCLK C_RST C_HS C_VS C_MCLK

VDDS

C411 0.1u

E4

VDDI1 D6 VDDI2 E6 VDDI3 F6 VDDI4 G6

LS_CS_N L_DA0 L_DA1 L_DA2 L_DA3 L_DA4 L_DA5 L_DA6 L_DA7 L_DA8 L_DA9 L_DA10 L_DA11 L_DA12 L_DA13 L_DA14 L_DA15 L_RD_N L_WR_N L_ADS L_CS_N

H8 VREF1 H9 VREF2 C407 1u

2V85_VCAM

C1+

L_SUB_LCD_CS L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03 L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07 L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11 L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15 LCD_RD LCD_WR LCD_RS L_MAIN_LCD_CS

L_DA17 L_DA16

R418

M_RESET_N MS_CS_N

C

A6 A5 J2 K2 G3 H3 J3 K3 H4 K4 J4 K5 J5 J6 K6 K7 J7 K8 J8 A4 B3 A3 A2 A1

GPIO_0 GPIO_1 GPIO_2 T_MODE0 SCAN_EN TEST_EN

B4 B5 C4 G1 E2 E1

S

C420

B

C419

G

NAME

DRAWING NO.

CAMERA IC/ CHARGE PUMP

VER 1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 106 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

ANT500 ANT501

C500

ANT502

1.2p L510 3.3nH

A

VBAT

L500

R501

100

R502

100

A

PA_BAND GPO_17

22nH C501

G2

C581 12p

C502

C505 18p

C504 0.01u

27p

C507

33p

22u

RF

RF2.85V

C508 23 21 18 16 14 13 11 10 9 7

26MHz 1000p

R505 150

R506 R507 180

30

C526

QN

IN G2 O2

EFCH942MTCA7

27p

21 20 19 18 17 16 15 36 35 34 33

39p

1p

5

L501 27nH

FL401

IP C519

RFIGN RFIGP RFIDN RFIDP RFIPN RFIPP GND1 GND8 GND7 GND6 GND5

RXQN RXIP RXIN TXIP TXIN TXQP TXQN

U505 SI4205

39p IN

1 2 3 4 5 6 7

RF2.85V

14 13 12 11 10 9 8

1

2 3 G1 O1

39p

R508 180

C513

C510

B

QP

TX_RAMP

R509 1K

C520

5

36

C506 0.01u

C503 0.01u

SHS-C090DR

R504 150

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

VBATT

11 2

C516

R503

6

RFOD RFOG DIAG1 DIAG2 XEN XOUT RXQP GND2 GND3 GND4 VDD2

22

GSM_IN DCS_PCS_IN

NC 1 VCC1A 3 VCC1B 8

L502 NA

C517 NA

10 EGSM_RX 1 DCS_RX

VAPC

17

22p

SKY77325 U501

DCS_PCS_OUT

C525 22n

C532 100p

BS 4 PAC_ENABLE 2

GSM_OUT

20

12

C514

RSVD

19

C512 0.5p

C511 NA 5 EGSM_TX 3 DCS_TX

15

VSENSE

33p

VC1 VC2

B

RF2.85V

27p

PGND GND9 GND8 GND7 GND6 GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

C541

FL500

8 ANT GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7

GPO_16

C509

22p

4 6 7 9 12 13 14

PA_EN

SDI SCLK _SEN SDO _PDN VDD1 XIN

G1

ANT

SW500 ENWY0002201

4

C518 1p

C

C C527 22n

C521

1 EFCH1842TCA7

2 3 G1 O1 IN G2 O2 5

C530 22p

1p L503 6.8nH

FL402

2V75_VVCXO

4

C522 1p C528

X500

R510

3

L507 ANT_SW2

33nH C531

GPO_11

100p

10p

C537

ANT_SW1

33nH 3.3p

GPO_9

4 C536 4.7u (1608)

ANT_SW1

GND

R515

1

AFC

2

26MHz

2.2u

RF_LDO

C535 22n

OUT BYP

1 IN 2 GND 3 EN

MIC5255-2.85BM5

C540 0.1u

D

CLKON

RF_PWR_DWN

C529 4.7u (1608)

S_EN S_CLK S_DATA

RF_PWR_DWN

GPO_4

S_EN S_CLK S_DATA

GPO_19 GPO_21 GPO_20

ANT_SW2

GSM_TX

H

L

DCS_TX

L

H

RX

L

L

Section

E

Iss. 2

VCC

U503 5

D

1

4 C539

VBAT

RF2.85V

L508

OUT VCONT

10K

100

3

4

Notice No.

Date

Name

Date

Sign & Name

Designer

LEE KI SUNG

Checked

YOON CHANG WON

Approved

KIM DAE HYUN

LG Electronics Inc.

MODEL

DRAWING NAME

DRAWING NO.

Sheet/Sheets

C3320

5/6

RF

VER 1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 107 -

7. èË̈ËÔˇθ̇fl ÒıÂχ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

R612 R613 R614 R615 R616 R617 R618 R619 R620 R621 R623 R625

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

VGA CAMERA 128x160 MAIN LCD 96x64 SUB LCD CONNECTOR R622 R624 R626 R627 R628 R629 R630 R631 R632

2V85_VCAM 2V8_C_PWR

100K

LCD_MAKER(TO AUXADC1)

R601

INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

5

1 9 8 7 6

SPK_RCV_P SPK_RCV_N

10

FL606 ICVE21184E150R500PR

2

2V8_C_PWR

2 3

INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

4.7K

4.7K

R604

5

10

G1

G2

R634

100K

100K

INOUT_A3 INOUT_B3

4

INOUT_A4 INOUT_B4

FL603

3 2 1 9

L_DATA12 L_DATA13 L_DATA14 L_DATA15

8 7 6

ICVE21144E500R401PR

C MLED1 MLED2 MLED3 IFMODE

FL605

6 7 8 9

4 3 1

ICVE21184E150R500PR

INOUT_B4 INOUT_A4 INOUT_B3 INOUT_A3 INOUT_B2 INOUT_A2 INOUT_B1 INOUT_A1

FL608

4 3 2 1

C_CD00 C_CD01 C_CD02 C_CD03

ICVE21184E150R500PR

INOUT_A4 INOUT_B4 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A1 INOUT_B1

6 7 8 9

C_CD04 C_CD05 C_CD06 C_CD07

D

9 8 7 6

Iss. 3

INOUT_A2 INOUT_B2

3

E

2

INOUT_A1 INOUT_B1

2

Section

1

INOUT_B1 INOUT_A1

9 1

L_DATA08 L_DATA09 L_DATA10 L_DATA11

4

10

5

G1

4

INOUT_A1 INOUT_B1

INOUT_B2 INOUT_A2

8

G2

1

C_SDA C_SCK C_RST

R605

FL607 ICVE21184E150R500PR

INOUT_B3 INOUT_A3

7

2

D

FL601

INOUT_B4 INOUT_A4

6

5

INOUT_A1 INOUT_B1

3

0.1u

4

4

1u

3

INOUT_B1 INOUT_A1

C600

2

INOUT_B2 INOUT_A2

G1

C_MCLK C_PCLK C_HS C_VS

1

INOUT_B3 INOUT_A3

39p

9

INOUT_B4 INOUT_A4

C602

8

39p

7

C603

6

MLED

G2

L_MAIN_LCD_CS L_SUB_LCD_CS LCD_WR LCD_RS

BACK_BATT

G1

G2

10

FL604 ICVE21184E150R500PR

C604

C601 22p

5

R636 100K

C

LCD_ID3 FLASH_LED LCD_ID2 MOTOR

B

G2

R602

ICVE21144E500R401PR

G1

LCD_ID1

470

5

5

10

ICVE21144E500R401PR 100 LCD_RESET

R633

10

6

INOUT_A4 INOUT_B4

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

_RD DATA08 DATA09 DATA10 DATA11 DATA12 DATA13 DATA14 DATA15

5

7

INOUT_A3 INOUT_B3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10

8

INOUT_A2 INOUT_B2

FL602

100K

5

INOUT_A1 INOUT_B1

G1

4

1 9

G1

3

CN601

2

INOUT_B1 INOUT_A1

G2

2

3

INOUT_B2 INOUT_A2

10

L_DATA04 L_DATA05 L_DATA06 L_DATA07

4

INOUT_B3 INOUT_A3

NA NA NA NA NA NA NA NA NA

G2

9 1

INOUT_B4 INOUT_A4

G1

8

R635

7

2V8_VEXT 2V8_VEXT

R611

6

G2

L_DATA00 L_DATA01 L_DATA02 L_DATA03

FL600

G1

G2

10

ICVE21144E500R401PR

MONO_COLOR

2V8_VEXT

B

SUB_LCD_DET

ADD01 _WR _SUB_CS _LCD_CS DATA00 DATA01 DATA02 DATA03 DATA04 DATA05 DATA06 DATA07

4

Notice No.

Date

Name

Date

Sign & Name

Designer

KIM SANG JUN

Checked

KIM KIL SU

Approved

KIM DAE HYUN

LG Electronics Inc.

MODEL

Sheet/ Sheets

C3320

6/6

DRAWING NAME

LCD CONNECTOR

DRAWING NO.

VER 1.1

5

LGIC(42)-A-5505-10:01

LG Electronics Inc.

- 108 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 109 -

8. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ô˜‡ÚÌÓÈ Ô·ÚÂ

- 110 -